Menneskerettighedsrådet: Spørgsmål og svar

0
486

1. Hvor mange medlemmer er der i det nye menneskerettighedsråd?
Det nye råd vil bestå af 47 medlemmer, hvor Menneskerettighedskommisionen bestod af 53 medlemmer.

2. Hvordan vælges medlemslandene?
Medlemsskab af rådet er åbent for alle FNs medlemslande. Medlemmerne vælges af Generalforsamlingen gennem individuel og direkte afstemning og kræver et absolut flertal (96 stemmer). Fordelingen af pladser vil være i overensstemmelse med en rimelig geografisk spredning (13 fra den afrikanske gruppe, 13 fra den asiatiske gruppe, 6 fra den østeuropæiske gruppe, 8 fra den latinamerikanske og karaibiske gruppe og 7 fra gruppen af vesteurpæiske lande og andre lande). Valg af medlemmer til det nye menneskerettighedråd finder sted 9. maj 2006.

3. Hvordan er den nye valgprocedure for Menneskerettighedsrådet forskellig fra Menneskerettighedskommisionens?
Det nye valgprocedure kræver et absolut flertal i hele Generalforsamlingen. Valget til Menenskerettighedskommisionen krævede et flertal blandt de tilstedeværende af Det økonomiske og sociale råds 53 medlemmer.

4. Hvad forventes der af medlemmerne af Sikkerhedsrådet?
Når medlemslandene afgiver deres stemmer vil de kigge på hvorledes det aktuelle medlem har arbejdet for at fremme og beskytte menneskerettighederme. Når medlemmer vælges til Menneskerettighedsrådet forpligter de sig til at samarbejde med Rådet samt at opretholde de højeste standarder i arbejdet med at fremme og beskytte menneskerettighederne. Kandidater til Rådet skal også afgive frivillige løfter og forpligtelser om hvorledes de vil arbejde for at fremme og beskytte menenskerettighederne. Disse forventninger krævedes ikke af Menneskerettighedskommissionen.

5. Hvordan vil Rådet sikre at dets medlemmer retter sig efter disse standarder for menneskerettigheder?
Rådets medlemmer vil blive genstand for Rådets nye universelle undersøgelses mekanisme i løbet af deres medlemsskab. Midlerne og hyppigheden for undersøgelsen vil blive vedtaget af Rådet i løbet af dets første år i funktion.

6. Kan et medlem få suspenderet sine rettigheder og privilegier i Rådet?
Generalforsamlingen har ret til at suspendere et rådsmedlems rettighedre og priviligier, hvis det finder, at et medlem har begået vedvarende grove og systematiske overtrædelser af menneskerettighederne i løbet af sit medlemskab. En suspension kræver et flertal på to tredjedele i Generalforsamlingen.

7. Hvor lang er perioden for et medlemskab?
Medlemmerne vælges for en tre-årig periode. Et medlem kan ikke genvælges til en tredje periode umiddelbart efter at have siddet i to perioder i træk.

8. Hvordan passer Menneskerettighedsrådet ind i hele FN-systemet?
Rådet underordnes Generalforsamlingen som et støtteorgan. Det betyder, at det skal svare direkte til alle FNs medlemslande.

9. Hvor og hvor ofte vil Rådet mødes?
Menneskerettighedsrådet vil have sæde i Geneve og vil mødes mindst tre gange om året (heriblandt hovedmødet) i sammenlagt mindst ti uger. Kommissionen havde et årligt møde af seks ugers varighed. Rådet vil også have mulighed for at træde sammen ved hastesager og om nædvendigt at holde særlige møder efter ønske af et rådsmedlem, såfremt det støttes af en tredjedel af Rådet.

10. Vil ngo’er og andre observatører deltage Rådets høringer, som de havde mulighed for med Menneskerettighedsrådet?
Observatører, heriblandt ngo’er, mellemstatslige organisationer, nationale menneskerettighedsinstitutter og specialinstitutioner, har mulighed fot at deltage i Rådets arbejde på samme måde som det var tilfældet med Kommisionen.

11. Hvordan vil de særlige mekanismer i Menneskerettighedskommissionens arbejde – de uafhænge eksperter, lovorganer og specialrapportører – blive påvirket af oprettelsen af det nye råd?
Rådet vil overtage alle Kommissionens mandater og forpligtelser for at sikre, at der ikke opstår et hul i beskyttelsen af menneskerettighederne ved overgangen. Inden for det første år efter Rådets første måde vil der blive udfærdiget en redegørelse, som vil undersøge måder at rationalisere og styrke de særlige procedurer og mekanismer på, heriblandt Kommisionen for menneskerettigehders underkommission for beskyttelse og fremme af menneskerettighederne.

12. Hvordan bliver forholdet mellem FNs højkommsisær for menneskerettigheder og Menneskerettighedsrådet?
Det nye Råd vil indtage den samme rolle og ansvarsområde som Menneskerettighedskommissionen i forhold til Kontoret for højkommisærens arbejde.

13. Hvad er de vigtigste formål i Menneskerettighedsrådets arbejde?
Rådet vil fungere som FNs primære forum for dialog og samarbejde om menneskerettigheder. Dets fokus vil være på at hjælpe medlemslandene med at overholde menneskerettighedsforpligtelserne gennem dialog, kapacitetsopbygning og faglig assistance. Rådet vil også komme forslag til Generalforsamlingen til videre udvikling af folkeretten på menneskerettighedsområdet.

14. Hvad er de næste skridt?
Det er planlagt, at valget af de første medlemmer til Menneskerettighedsrådet skal finde sted 9. maj 2006 og at Rådets første møde skal afholdes 19. juni 2006.