A-Ö Webbindex

Ekonomisk och social utveckling

En förutsättning för bestående världsfred är en social och ekonomisk utveckling som gynnar alla. Denna koppling erkänns i FN-stadgan, som ålägger FN att främja högre levnadsstandard, full sysselsättning och ekonomiskt och socialt framåtskridande som en av dess huvuduppgifter.
Därför används större delen av FN:s resurser – mätt i budgetmedel och personalinsatser – till ett stort antal program och åtgärder som syftar till bättre levnadsvillkor för alla människor.

Historia
När FN-stadgan antogs och hela organisationen bildades var det främst fred och säkerhetsfrågor som prioriterades. Men slutligen enades man om att även utvecklingsfrågor skulle få en viktig roll inom FN:s arbete.
Detta ledde till etableringen av ett av FN:s huvudorgan: det ekonomiska och sociala rådet, eller United Nations Economic and Social Council (ECOSOC), som skulle ha det övergripande ansvaret över utvecklingsfrågor.

Vidare mot hållbar utveckling
FN:s arbete med utveckling har med åren gått från enbart social och ekonomisk utveckling för fattigdomsbekämpning, till att även inkludera ett miljöperspektiv. Idag fokuserar FN på det som kallas hållbar utveckling. FN:s arbete för hållbar utveckling består av tre dimensioner: miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.
Läs mer om Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling.

Om FN

Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna