A-Ö Webbindex

Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna är grundläggande fri- och rättigheter som alla har lika rätt till. De baserar sig på en uppfattning om universellt, okränkbart värde av mänsklig värdighet. De mänskliga rättigheterna tillkommer alla och kan varken kan ges till eller tas ifrån någon. Tillsammans formar alla mänskliga rättigheter en odelbar helhet där varje fri- och rättighet är lika viktig.

Den universella deklarationen om de mänskliga rättigheterna är en milstolpe i mänsklighetens historia. Den utformades av representanter med olika religiös, kulturell och rättslig bakgrund från alla regioner i världen och proklamerades av de Förenta Nationernas generalförsamling i Paris den 10 december 1948 (resolution 217 A). Den blev därmed det första lagliga dokumentet för att skydda universella, mänskliga rättigheter.

Deklarationen förser alla människor med grundläggande rättigheter som t.ex. rätten till liv, frihet och nationalitet, tanke-, åsikts- och religionsfrihet, rätten till arbete och utbildning, till delaktighet i landets styrelse och jämlikhet inför lagen.

Du kan läsa deklarationen på svenska här.

Även idag, 70 år efter att deklarationen undertecknats, förblir stadgans krav på rättvisa och lika rättigheter en av FN:s centrala uppgifter. FN har flera organ, kontor och lagliga instrument som bidrar till att trygga de mänskliga rättigheterna runtom i världen.

Läs mer:
Allmänt om mänskliga rättigheter
Allmänt om mänskliga rättigheter (på engelska)
FN:s människorättskontor OHCHR
FN:s råd för de mänskliga rättigheterna
Högkommissarien för de mänskliga rättigheterna
Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna
Internationell människorättslagstiftning
Konventionen om barnets rättigheter
Den internationella dagen för de mänskliga rättigheterna 10 december
• UNRIC:s faktablad om mänskliga rättigheter
Mänskliga rättighetesdagarna i Sverige (mr-dagarna)

Om FN

Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna