FN-systemet

Förenta Nationerna är en unik organisation som består av självständiga stater som sammanslutit sig för att arbeta för fred i världen och ekonomiska och sociala framsteg. Organisationen bildades den 24 oktober 1945 i och med FN-stadgans undertecknande. Organisationen hade då 51 medlemsländer. I dag har antalet medlemmar ökat till 193 (2019). Inget land har någonsin gått ur FN. Indonesien utträdde tillfälligt 1965 efter en tvist med grannlandet Malaysia men återinträdde året därpå. FN-stadgan hittar du här. FN representerar varken en särskild regering eller ett enskilt folk. Det är en organisation med suveräna stater som medlemmar. FN kan bara göra det som medlemmarna bestämmer att det ska göra. Det är ett världsforum där oberoende nationer träffas för att diskutera globala frågor som angår dem enskilt eller kollektivt. FN arbetar på olika sätt i så gott som alla länder i världen. Verksamheten kan innefatta allt från utvecklings- och utbildningsprojekt till nödhjälp och fredsbevarande styrkor. FN är däremot ingen världspolis – samarbetet bygger på frivillighet och ska inte inkräkta på staters rätt till självbestämmande. Däremot har alla medlemmar en skyldighet att följa FN-stadgan och folkrättens principer.

FN har fyra huvudmål:

  • Bevara fred i hela världen
  • Utveckla vänskapliga förbindelser mellan länder
  • Genom samarbete hjälpa till att förbättra levnadsvillkoren för människor i de mindre utvecklade länderna, utplåna hunger, sjukdomar och analfabetism samt främja respekt för människors rättigheter och frihet
  • Vara ett forum där länder kan enas om hur de ska nå dessa mål.

Här finner du information om FN:s struktur och vad alla de olika FN-organen har för uppgifter. Du hittar också förklaringar till hur delegationer i generalförsamlingen arbetar, vilka typer av medlemmar säkerhetsrådet består av, vad Förvaltarskapsrådet gör och hur Internationella domstolen och sekretariatet fungerar. Länkar – GeneralförsamlingenSäkerhetsrådetEkonomiska och Sociala rådetFörvaltarskapetInternationella domstolenFN-stadgan

FN-systemet

Förenta Nationernas stadga

Organisationskarta