A-Ö Webbindex

FN:s program och fackorgan

Fackorgan

FAO: FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation arbetar för att avskaffa svält och undernäring samt för att förbättra standarden på födoämnen. FAO hjälper också medlemsländerna med hållbar utveckling inom jordbrukssektorn.

United Nations Food and Agricultural Organisation
Via delle Terme di Caracalla
I-00100 Rome
Italien
Tel.: +39 06 570 51
E-post: [email protected]
För mer information på engelska: www.fao.org

ICAO: Internationella civila luftfartsorganisationen ICAO bildades 1947. Dess viktigaste
mål är att garantera säker tillväxt av internationell civil luftfart under ordnade former,
att uppmuntra konstruktion och bruk av flygplan för fredliga syften och att tillfredsställa allmänhetens behov av säkra, regelbundna, effektiva lufttransporter till rimliga priser.

International Civil Aviation Organization
999 University Street
Montreal
Québec H3C 5H7
Kanada
Tel.: +1 514 954 82 19
E-post: [email protected]
För mer information på engelska:www.icao.org

IFAD: Internationella jordbruksutvecklingsfonden bildades 1977 som en internationell finansiell institution. Dess uppgift är att förse fattiga jordbrukare med de verktyg som de behöver för att arbeta sig ur fattigdomen och hungern.

International Fund for Agricultural Development
107, Via del Serafico I-00142 Rome
Italien
Tel.: +39 06 545 91
E-post: [email protected]
För mer information på engelska: www.ifad.org

ILO: Internationella arbetsorganisationen utarbetar strategier och program för att främja grundläggande mänskliga rättigheter, förbättra arbets- och levnadsförhållanden och öka sysselsättningsmöjligheterna.

International Labour Organisation
4, route des Morillons
CH-1211 Genéve 22
Schweiz
Tel.: +41 22 799 61 11
E-post: [email protected]
För mer information på engelska: www.ilo.org

IMF: Internationella valutafondens uppgift är att främja internationellt samarbete i valutafrågor, underlätta balanserad tillväxt av internationell handel, förse regeringar med finansiella resurser för att rätta till betalningsobalanser samt försäkra att de antagna programmen inte har ofördelaktig inverkan på samhällets fattigaste sektorer.

International Monetary Fund
700 19th Street, N.W.
Washington, D.C. 20431
USA
Tel.: +1 202 623 46 61
E-post: [email protected]
För mer information på engelska: www.imf.org

IMO: Internationella sjöfartsorganisationen grundades 1948 och dess uppgifter är att
arbeta för sjöfartens säkerhet, bekämpa nedsmutsning av haven samt utforma ett kompensationssystem för människor som åsamkats ekonomiska förluster på grund av nedsmutsning av haven. IMO har även inrättat ett internationellt system för nödanrop och sök- och räddningsoperationer.

International Maritime Organization
4 Albert Embankment
London SE1 7SR
Storbritannien
Tel: +44 171 735 76 11
E-post: [email protected]
För mer information på engelska: www.imo.org

ITU: Internationella teleunionen är världens äldsta mellanstatliga organisation. Organisationen skapades för att styra den internationella sammankopplingen av tidiga telekommunikationssystem och har sedan dess underlättat utvecklingen av telefoni, radiokommunikation, radio- och televisionssändningar samt nu senast spridningen av persondatorer och födelsen av IT-eran.

International Telecommunication Union
Place des Nations
CH-1211 Genéve 20
Schweiz
Tel: +41 22 730 51 11
För mer information på engelska: www.itu.int

UNESCO: FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur arbetar som en idébank för att underlätta förståelsen för stora förändringar i dagens värld och dra upp intellektuella och etiska riktlinjer. UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organsiation) fungerar också som ett internationellt center för informationsutbyte om utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation.

UNESCO
7, Place de Fontenoy F-75352 Paris 07 SP
Frankrike
Tel.: +33 1 45 68 10 00
E-post: [email protected]
För mer information på engelska: www.unesco.org

UNIDO: FN:s organisation för industriell utveckling bildades 1986 som ett av FN:s oberoende fackorgan. UNIDO:s mål är att främja hållbar industriell utveckling i länder vars ekonomier håller på att utvecklas eller befinner sig i omvandling, att utnyttja regeringars och den privata sektorns förenade krafter för att lägga grunden till en konkurrenskraftig industriell produktion, att utveckla internationella industripartnerskap och främja rättvis och miljövänlig industriell utveckling.

United Nations Industrial Development Organization
Vienna International Centre
Wagramerstrasse 5, P.O. Box 300
A-1400 Vienna
Österrike
Tel.: +43 1 260 26
E-post: [email protected]
För mer information på engelska: www.unido.org

UNWTO: Världsturismorganisationen fungerar som ett globalt forum för diskussioner om regler och lagstiftning kring turism samt som en plats för att dela erfarenheter och kunskap.

World Tourism Organization
Capitán Haya 42
28020 Madrid
Spanien
Tel +34 91 567 81 00
E-post: [email protected]
För mer information på engelska: www.unwto.org

UPU: Världspostunionen inrättades 1874 då representanter från 22 länder skrev under Bernfördraget och därigenom skapade ett enhetligt postterritorium av det som förut varit ett virrvarr av olika posttjänster och regleringar. Den 9 oktober firas numera som Världspostdagen i hela världen. UPU har åtagit sig att främja och utveckla kommunikation mellan människor. Unionen avser att göra posttjänster tillgängliga och pålitliga med rimliga avgifter för alla världens medborgare.

Universal Postal Union
Case Postal
CH-3000 Bern 15
Schweiz
Tel.: +41 31 350 31 11
E-post: [email protected]
För mer information på engelska: www.upu.int

WHO: Världshälsoorganisationen styr och samordnar internationellt hälsoarbete. WHO främjar och samordnar också forskning om förebyggande av olika sjukdomar.

World Health Organsiation
20, Avenue Appia
CH-1211 Genéve 27
Schweiz
Tel.: +41 22 791 21 11
E-post: [email protected]
För mer information på engelska: www.who.org

WIPO: Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten arbetar för att öka respekten för intellektuell äganderätt (dvs. industriell äganderätt och copyright) och att genom internationellt samarbete främja skyddet och användningen av densamma över hela världen.

World Intellectual Property Organization.
34, Chemin des Colombettes
CH-1211 Genéve 20
Schweiz
Tel.: +41 22 730 91 11
E-post: [email protected]
För mer information på engelska: www.wipo.int

WMO: Meteorologiska världsorganisationen skapades 1950 som en efterföljare till den internationella meteorologiska organisation som existerat sedan 1873. I samarbete med nationella meteorologiska och hydrologiska tjänster ska WMO: koordinera och underlätta internationellt framtagande, utbyte och analys av information om väder, vatten och klimat samt främja tillämpningen av meteorologi och operationell hydrologi inom områden som transport, vattenproblem, jordbruk, miljöfrågor och andra mänskliga aktiviteter, exempelvis lindring av naturkatastrofer främja forskning och utbildning i meteorologi och hydrologi.

World Meteorological Organization
7 bis Avenue de la Paix
CH-1211 Genéve 2
Schweiz
Tel.: +41 22 730 81 11
E-post: [email protected]
För mer information på engelska: www.wmo.ch

Världsbanken: Världsbankens uppdrag är att förbättra livskvaliteten och öka välståndet för människor i världen, i synnerhet för de allra fattigaste. I utvecklingsarbetet bidrar banken med att skaffa pengar till utvecklingsprojekt till marknadens lägsta räntor, samt att låna ut dessa pengar till sina kunder i produktivt syfte.

World Bank
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
USA
Tel.: +1 202 477 12 34
För mer information på engelska: www.worldbank.org

Program och fonder

UNCTAD: FN:s konferens för handel och utveckling 1964 som ett permanent mellanstatligt organ. Det är FN:s generalförsamlings främsta organ inom handels- och utvecklingsområdet.

UNCTAD
Palais des Nations
CH-1211 Genéve 10
Schweiz
Tel.: +41 22 907 12 34
För mer information på engelska: www.unctad.org

UNDP: FN:s utvecklingsprogram hjälper länder att bygga upp kapacitet till en hållbar utveckling. UNDP stöttar program i 174 utvecklingsländer och områden genom ett nätverk med 132 landskontor.

United Nations Development Programme
1 United Nations Plaza
New York, NY 100 17 USA
Tel.: +1 212 906 50 00
Fax: +1 212 906 53 64
För mer information på engelska: www.undp.org
och på svenska www.undp.se

UNEP: FN:s miljöprogram har som mål att leda och uppmuntra samarbete för att värna om miljön.

United Nations Environment Programme
P.O. Box 30552
Nairobi Kenya
Tel.: +254 2 62 12 34
E-post: [email protected]
För mer information på engelska: www.unep.org

UNFPA: FN:s befolkningsfond hjälper till med att upprätta hälsoprogram, däribland familjeplanering och program för sexuell och reproduktiv hälsa. UNFPA arbetar också med frågor med anknytning till snabb befolkningstillväxt.

United Nations Population Fund
220 East 42nd Street
New York, NY 10017 USA
Tel.: +1 212 297 50 20
För mer information på engelska: www.unfpa.org

UN-Habitat: FN:s boende- och bosättningsorgan UN-HABITAT (United Nations Human Settlements Programme) grundades 1978 och har som uppgift att verka för socialt och miljömässigt hållbara städer och urbana miljöer med målet att alla ska ha tillgång till drägliga bostäder.

UN-HABITAT
P.O. Box 30030, GPO,
Nairobi, 00100, Kenya
Tel: (254-20) 7621234
E-post: [email protected]
För mer information på engelska: www.unhabitat.org

UNHCR: FN:s högkommissarie för flyktingar arbetar för flyktingars rättsskydd och försöker att hitta bestående lösningar på deras problem, genom att antingen hjälpa dem att frivilligt återvända till sina hem eller att bosätta sig i andra länder.

UN High Commissioner for Refugees
P.O. Box 2500 CH-1211 Genéve 2
Schweiz
Tel.: +41 22 739 81 11
För mer information på engelska: www.unhcr.ch
och på svenska www.unhcr.se

UNICEF: FN:s barnfond är den huvudorganisation inom FN som försvarar, främjar och skyddar barnens rättigheter. UNICEF arbetar också för att skydda världens mest utsatta barn.

UNICEF House
3 United Nations Plaza
New York, NY 10017
USA
Tel.: +1 212 326 70 00
För mer information på engelska: www.unicef.org
och på svenska www.unicef.se

UNODC: Kontoret för FN:s narkotikakontroll- och brottsförebyggande grundades 1991 och är den organisation som går i spetsen för de internationella ansträngningar som syftar till att bekämpa missbruk av och handel med narkotika.

United Nations Conference on Trade and Development,
Vienna International Centre
P.O. Box 500
A-1400 Wien
Österrike
Tel.: +43 1 21 34 50
E-post: [email protected]
För mer information på engelska: www.unodc.org

UNRWA: FN:s hjälporganisation för palestinaflyktingar, UNRWA grundades 1949 och förser palestinaflyktingar med grundläggande hjälp inom hälso- och sjukvård, utbildning och andra sociala områden.

United Nations Relief and Works Agency
P.0. Box 371
Gaza City
Tel.: +972 7 677 77 00
För mer information på engelska: www.un.org/unrwa

WFP: Världslivsmedelsprogrammet delar ut mat vid svältkatastrofer och hjälper individer och samhällen att bygga upp självtillit genom projektet ”mat-för-arbete”.

World Food Programme
Via Cesare Guilio Viola, 68
Parco d Medici
I-00148 Rome
Italien
Tel.: +39 06 65 131
För mer information på engelska: www.wfp.org
och på svenska www.wfp.se

Relaterade orgaisationer och enheter

IAEA: Internationella atomenergiorganet inrättades 1957 och har som huvudmål att främja säker och fredlig användning av atomenergi och motverka en destruktiv användning, att tjäna som ett globalt forum för utbyte av kunskap om och teknik för kärnkraft bland såväl i-länder som u-länder.

International Atomic Energy Agency
Vienna International Centre
Wagramerstrasse 5, P.O. Box 100
A-1 400 Vienna
Österrike
Tel.: +43 1 260 00
E-post: [email protected]
För mer information på engelska: www.iaea.or.at

WTO: Världshandelsorganisationen har hand om regler för internationell handel. I centrum finns internationella avtal som WTO:s medlemsländer förhandlar fram i syfte att att hjälpa företag som producerar varor eller tjänster att genomföra sina internationella affärer.

World Trade Organization
Centre William Rappard,
Rue de Lausanne 154,
CH-1211 Geneva 21,
Switzerland.
Tel: (41-22) 739 51 11
Fax: (41-22) 731 42 06
email: [email protected]
För mer information på engelska: www.wto.org/

FN-systemet

Förenta Nationernas stadga

Organisationskarta