A-Ö Webbindex

Summit of the Future
22-23 september 2024
FN:s framtidstoppmöte
Multilaterala lösningar för en bättre morgondag

Ett första utkast till en framtidspakt

Tyskland och Namibia, som är medlare i diskussionerna vid toppmötet, presenterar ett första utkast till framtidspakten. Utkastet är avsett att fungera som ett startskott för de mellanstatliga förhandlingarna i år. Slutmålet är att anta en ambitiös, kortfattad, handlingsinriktad pakt för framtiden, enligt FN-resolution 76/307.

FÖRSTA UTKASTET TILL FRAMTIDSPAKTEN [PDF]

INBJUDAN TILL SAMRÅD ANGÅENDE DET FÖRSTA FÖRDRAGSUTKASTET

MEDDELANDE TILL STÖRRE GRUPPER, ANDRA INTRESSENTER OCH CIVILSAMHÄLLET: ETT FÖRSTA UKAST

Hur du kan delta

FN:s framtidstoppmöte: Läs mer om hur din organisation, grupp eller nätverk kan engagera sig i toppmötet

Förberedelser för det första utkastet: Se skriftliga inlägg från större grupper, civilsamhället och andra intressenter

• Deklaration för framtida generationer: Läs mer om hur du kan engagera dig i arbetet med deklarationen

Vad är FN:s framtidstoppmöte?

Toppmötet är ett högnivåevenemang där världsledare förväntas skapa en ny internationell konsensus om hur vi skapar en bättre nutid och värnar om framtiden.

Denna möjlighet är unik för vår generation och tjänar som en möjlighet att reparera skadat förtroende och påvisa att internationellt samarbete effektivt kan tackla de utmaningar vi har idag, såväl som de utmaningar som har dykt upp under de senaste åren eller kanske ännu befinner sig vid horisonten.

Vi hittar redan idag svaret på ”vad” i form av många befintliga överenskommelser och åtaganden, med början i FN-stadgan och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, Agendan för 2030, Parisavtalet, Addis Abeba Action Agenda och många andra.

FN:s framtidstoppmöte kommer att titta på ”hur” – hur samarbetar vi bättre för att uppnå ovanstående strävan och mål? Hur möter vi nuets behov bättre samtidigt som vi förbereder oss för framtidens utmaningar?

Mot en framtidspakt

Syftet med toppmötet är dubbelt: påskynda ansträngningarna för att uppfylla våra befintliga internationella åtaganden samt ta konkreta steg för att svara på nya utmaningar och möjligheter.

Detta kommer att uppnås genom ett handlingsinriktat resultatdokument kallat Framtidspakten.

Pakten kommer att förhandlas fram och godkännas av länder inför och under toppmötet i september 2024.

Resultatet blir en värld – och ett internationellt system – som är bättre rustat att hantera de utmaningar vi står inför just nu och i framtiden, för hela mänsklighetens skull och för våra framtida generationer.

Varför toppmötet är viktigt

Världen är inte på tillräckligt god väg att uppnå de mål vi redan har satt upp för oss själva. Inte heller når vi upp till nya utmaningar eller möjligheter.

Utvecklingens hastighet och komplexitet har eskalerat snabbare än våra system för att samarbeta och tillgodose lösningar.

Fördelarna och möjligheterna till framsteg är ojämnt fördelade, majoriteten av vår befolkning hinner inte ifatt.

Riskerna och hoten inträffar också ojämnt, vilket påverkar de mest utsatta oproportionerligt mycket.

Extrem fattigdom och hunger är en realitet. De globala utsläppen ligger redan på de högsta nivåerna i mänsklighetens historia, liksom antalet människor på flykt. Klimathotet, konflikter, tillgång till livsmedel, massförstörelsevapen, pandemier och hälsokriser, såväl som risker förknippade med ny teknik, är på framfart.

Den multilaterala ledning som är utformad i simplare, långsammare sammanhang, är inte tillräckligt kompatibla för dagens komplexa, tätt sammanlänkade och snabbt föränderliga värld.

Toppmötet är en möjlighet att ändra riktning.

Vad är bakgrunden till FN:s Framtidstoppmöte

Förslaget om ett framtidstoppmöte har sitt ursprung i rapporten Vår gemensamma agenda. Rapporten var FN:s generalsekreterares svar på en uppmaning från medlemsstaterna om idéer om hur man bättre kan svara på nuvarande och framtida utmaningar.

Rapporten angående den gemensamma agendan efterlyste ett förnyat tillit och solidaritet på alla nivåer – mellan folk, över landsgränser och generationer. Rapporten motiverade en grundläggande omprövning av våra politiska, ekonomiska och sociala system så att de levererar mer rättvist och effektivt för fler. Rapporten rekommenderade också en motsvarande förnyelse av det multilaterala systemet, där Framtidstoppmötet utgör ett avgörande ögonblick för att enas om de mest kritiska förbättringar som krävs.

Medlemsstaterna enades om att hålla toppmötet i september 2024. De enades också om att toppmötet skulle nå resultat – en pakt för framtiden.

De formulerade syftet med toppmötet och pakten:

• – att bekräfta FN-stadgan,

• – att återuppliva multilateralism,

• – att öka det sätt som befintliga åtaganden görs,

• – att komma överens om lösningar på nya utmaningar, och

• – för att återställa förtroendet.

Hur kommer Framtidstoppmötet att bidra till att uppnå de globala målen?

Framstegen när det gäller de globala målen för hållbar utveckling sker i för långsam takt.

Framtidstoppmötet kommer att skapa bättre förutsättningar för att genomföra Agenda 2030.

Dessutom kommer det att bygga vidare på det arbete som utgjorde resultatet av SDG-toppmötet 2023.

Dessutom kommer det att resultera i förbättringar av det internationella samarbete som i sin tur leder till att vi kan lösa problem tillsammans.

Vi kommer att kunna utnyttja nya möjligheter till fördel för fler människor och vi kommer att hitta sätt att hantera riskerna mer effektivt.

Varje förslag som presenteras till förhandling av generalsekreteraren under framtidstoppmötet kommer att ha konkreta konsekvenser när det gäller att uppnå de globala målen för hållbar utveckling.