Lättare att följa millenniemålen

Nu ska det bli lättare att följa hur det går med millenniemålen i enskilda länder. Tack vare ett samarbete mellan FN, Google Earth och Cisco har webbsidan The MDG Monitor kunnat tas fram. Den 1 november presenterade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon satsningen i New York.

– Att nå millenniemålen är en global uppgift som kräver att regeringar, internationella organisationer, privata företag och samhället i övrigt arbetar tillsammans. Jag vill tacka Google och Cisco för att de hjälpt oss att ta fram MGD Monitor. Det är den sortens innovativa samarbeten vi behöver för att kunna nå millenniemålen, sade generalsekreteraren.

På webbsidan mdgmonitor.org kan man följa utvecklingen i enskilda länder för att nå millenniemålen, de åtta tidsbundna och mätbara utvecklingsmål som FN:s medlemsstater kom överens om 2000 och som ska ha nåtts 2015.

Hittills har det varit svårt att på ett enkelt sätt få en överblick över hur arbetet går på landnivå. MDG Monitor samlar den senast tillgängliga statistiken för varje millenniemål i de flesta av världens utvecklingsländer. Monitorn underlättar även för dem som snabbt vill kunna hitta rapporter och annat bakgrundsmaterial för enskilda länder eller få en uppfattning om hur det går för ett visst mål i hela världen. Det går att söka via land, mål eller en karta. På sidan finns också nyhetsartiklar och exempel på insatser som varit särskilt lyckade.

Från Monitorn går det dessutom att surfa vidare till Google Earth för att få en annan – tredimensionell – ingång till utvecklingsarbetet i världens länder. FN och Google hoppas på så sätt kunna nå 300 miljoner Google Earth-användare med budskapet om vad millenniemålen är och vad som krävs för att de ska nås.

– Vi hoppas att millenniemålen och andra frågor som rör mänsklig utveckling kommer att diskuteras oftare och mer öppet. Vi tror att Google Earth och dess användare runt om i världen kan spela en viktig roll för att det ska kunna ske, sade Michael T Jones, högsta teknologichef för Google Earth and Maps.

Cisco, som ofta bidrar med sin teknologiska expertis till förmån för sociala frågor, har stött utvecklandet av Monitorn med både tekniskt kunnande och finansiella resurser. Cisco sociala ansvarstagande är anpassade efter millenniemålen och företaget stödjer bland annat barns skolgång genom ett eget projekt, Global Education Initiatives.

För UNDP, det FN-program som ansvarar för övervakningen av millenniemålsarbetet, är Monitorn ett potentiellt sett väldigt viktigt verktyg.
– Nu är de framgångar vi nått och de utmaningar som kvarstår för att öka den mänskliga utvecklingen bara ett musklick bort. Vi hoppas att MDG Monitor ska kunna leda till nya resurser satsas och att det ger fart åt att arbetet för att skapa en mer jämlik och hållbar värld för alla, sade Kemal Dervis.

Millenniemålen handlar om att minska fattigdom och hunger med hälften, alla barn ska få gå i skolan, reducera barna- och mödradödligheten, förbättra jämställdheten mellan kvinnor och män, stoppa spridningen av sjukdomar och skapa en utveckling som är miljömässigt hållbar. Dessutom ska handelsvillkoren bli mer rättvisa, biståndet effektiviseras och ökas och viktiga tekniska lösningar göras tillgängliga för de fattigare länderna.
Trots att över halva tiden har gått sedan målen sattes i förhållande till när de ska nås är stora delar av världen långt ifrån att nå målen. Fortfarande över en miljard människor i extrem fattigdom, varje år dör sex miljoner barn på grund av undernäring innan de fyllt fem år och i djupt fattiga länder går under hälften av barnen i skolan.

Av Svenska FN-förbundet.