FN:s råd för mänskliga rättigheter – Frågor och Svar

1. Hur många medlemmar kommer det nya rådet för mänskliga rättigheter att bestå av?
Det nya rådet kommer att bestå av 47 medlemmar, jämfört med kommissionen för mänskliga rättigheter som har 53 medlemmar.

2. Hur väljs medlemmarna?
Medlemskap i rådet är öppet för FN:s alla medlemsstater. Medlemmarna väljs av generalförsamlingen genom absolut majoritet från individuella och direkta röster (96 röster). Fördelningen av platser sker genom geografisk representation (13 från den afrikanska gruppen, 13 från den asiatiska gruppen, 6 från den östeuropeiska gruppen, 8 från den latinamerikanska och karibiska gruppen och 7 från gruppen för ”Västeuropa och andra stater”). Medlemmarna av det nya rådet för mänskliga rättigheter kommer att väljas den 9 maj 2006.

3. Hur skiljer sig valförfarandet för medlemskap till det nya rådet jämfört med valen till kommissionen för mänskliga rättigheter?
Enligt den nya valproceduren krävs absolut majoritet bland samtliga medlemmar i generalförsamlingen. Valet till kommissionen för mänskliga rättigheter genomfördes av de 53 medlemmarna i det ekonomiska och sociala rådet genom majoritetsomröstning bland de medlemmar som var närvarande och som röstade.

4. Vad är förväntningarna på de blivande medlemmarna i det nya rådet?
När medlemsstaterna skall rösta fram medlemmar till rådet skall de hålla i åtanke vad kandidaterna har uträttat för att främja och värna om mänskliga rättigheter. I samband med val, skall de nya medlemmarna också åta sig att samarbeta med rådet och att upprätthålla högsta standard för att främja och värna om de mänskliga rättigheterna. Kandidater till rådet skall också frivilligt inkomma med åtaganden för att aktivt främja och värna om de mänskliga rättigheterna. Dessa förväntningar existerade inte inom kommissionen för mänskliga rättigheter.

5. Hur skall rådet kunna försäkra sig om att medlemmarna står fast vid dessa åtaganden och upprätthåller standardverket för mänskliga rättighetsfrågor?
Medlemmarna i rådet kommer att granskas under sitt medlemskap. Hur denna granskning går till kommer att bestämmas av rådet under det första året av rådets sessioner.

6. Kan en medlem få sina rättigheter och priviliegier suspenderade i rådet?
Generalförsamlingen har rätt att suspendera rättigheter och privilegierna för den rådsmedlem som generalförsamlingen anser har gjort sig skyldig till att kontinuerligt begå grova och systematiska kränkningar mot mänskliga rättigheter under sitt medlemskap. Denna uteslutningsprocess kommer att kräva två-tredjedelars majoritet i generalförsamlingen.

7. Hur långa är perioderna av medlemskap?
Medlemmarna väljs för en tre-års period. De är berättigade att återväljas och inneha medlemskap i sex år, men är inte berättigade till att väljas tre perioder i rad.

8. Var kommer rådet för mänskliga rättigheter att passa in inom FN-systemet?
Rådet för mänskliga rättigheter skall fungera som ett understödjande organ till generalförsamlingen. Det innebär att rådet är direkt ansvarigt gentemot FN:s samtliga organ.

9. Var och hur ofta kommer rådet att mötas?
Rådet för mänskliga rättigheter kommer att vara baserat i Genève och skall mötas för minst tre sammanträden årligen (inklusive ett huvudmöte) under en sammanlagd period av minst tio veckor. Kommissionen hade som regel att mötas för en sex-veckors sammankomst årligen. Rådet kommer att kunna sammankallas för att ta itu med särskilt brådskande situationer. Rådet har även möjligheten att, när det krävs, hålla särskilda möten, efter begäran från en medlem i rådet med stöd från en tredjedel av medlemmarna i rådet.

10. Kommer NGOs (Non Governmental Organizations) och andra observatörer att medverka i rådets arbete på samma sätt som de gjort i kommissionen för mänskliga rättigheter?
Observatörer, inklusive NGOs, parlamentariska organisationer, nationella institututioner för mänskliga rättigheter och andra fackorgan, kommer till en början att medverka i rådet på samma villkor och enligt samma avtal som tidigare gällt i kontakterna med kommissionen.

11. Hur kommer arbetet för den grupp som fyllt en särskild funktion för kommissionens arbete – såsom oberoende experter, fördragsorgan och särskilda rapportörer – att påverkas när det nya rådet bildas?
Rådet kommer att ta över kommissionens alla mandat och ansvarsområden för att försäkra sig om att inga luckor uppkommer i samband med förändringen. Inom ett år efter rådets första session kommer en granskning att ske för att försäkra detta. Denna inspektion kommer att undersöka olika tillvägagångssätt som kan användas för att stärka och rationalisera de nu existerande mekanismerna, däribland den underkommission som fungerar som underorgan till kommissionen för mänskliga rättigheter.

12. Hur kommer förhållandet att se ut mellan FN:s högkommission för mänskliga rättigheter och rådet för mänskliga rättigheter?
Det nya rådet kommer att ta på sig de uppgifter och ansvarsområden som är knutna till FN:s högkommission för mänskliga rättigheter och som kommissionen för mänskliga rättigheter haft.

13. Vilka är de huvudsakliga målen för rådet för mänskliga rättigheter?
Rådet skall verka som FN:s huvudsakliga forum för dialog och samarbete kring mänskliga rättighetsfrågor. Stort fokus ligger på att hjälpa medlemsstater att fullfölja sina åtaganden och arbeta för mänskliga rättigheter genom dialog, kapacitetsuppbyggnad och teknisk assistans. Rådet kommer också att lägga fram rekommendationer till generalförsamlingen som ligger till grund för fortsatt utveckling av internationell lagstiftning för mänskliga rättigheter.

14. Vad är nästa steg?
Valet av de första medlemmarna i rådet för mänskliga rättigheter förväntas äga rum den 9 maj 2006. Det första sammanträdet beräknas till den 19 juni 2006.