Fonden för humanitär nödhjälp – en del av FN:s reformpaket

Reformering av finansiering för humanitära insatser
Tillgång till förutsägbara medel vid humanitära kriser är en av nyckelpunkterna i generalsekreterarens reformpaket. I sin rapport ”Under större frihet” identifierar generalsekreteraren behovet av ett förbättrat humanitärt stöd och föreslog en gemensam nödhjälpsfond. Förslaget har sedan dess antagits av årets humanitära resolution i ECOSOC och i världstoppmötets deklaration, som båda har föreslagit en uppgradering av FN:s nuvarande centrala fond för humanitär nödhjälp (CERF) till att även innefatta en bidragsdel. Andra centrala reformer inom det humanitära området inkluderar ett stärkande av responsförmågan och koordinering av det humanitära systemet i fält. 
Fonden godkändes av generalförsamlingen den 15 december 2005 och välkomnades varmt av generalförsamlingens ordförande och generalsekreteraren som det första konkreta resultatet av reformprocessen och världstoppmötet. Bidragsgivare utlovade $175 miljoner redan under FN-toppmötet den 15 september. Ytterligare bidragsgivare förväntas göra utfästelser nu när fonden formellt har antagits. Fonden kommer att starta i början av 2006 .

Förklaring för en uppgraderad centrala nödhjälps respons fond
Den uppgraderade fonden för humanitär nödhjälp kommer att rädda liv genom att tillhandahålla snabb hjälp under de första dagarna och månaderna av en nödsituation. För närvarande leder omvandlingen av bidragsgivares utfästelser till verkliga medel till avsevärda tidsförseningar, och i och med detta påverkas humanitära organs möjlighet till snabba åtgärder kraftigt.

Huvuddrag för det förbättrade CERF
Fondens målsättning är $500 millioner i bidrag ($450) och lån ($50) till FN-organ för snabbinsatser till plötsliga kriser eller förvärrade tillstånd och medel för försummade kriser. 
Medel kommer att göras tillgängliga inom 3-4 dagar.
FN:s nödhjälpskoordinator kommer att sköta fonden i samråd med humanitära organisationer och relevanta humanitära koordinatorer.
En årlig givarkonferens kommer att försäkra regelbunden påfyllning av fonden. 

Öppenhet och ansvarsskyldighet
FN:s interna och externa revisorer kommer årligen att granska den nya fonden. Dessutom kommer de FN-organ som tar emot bidrag att genomföra egna granskningar.
Allmänheten kommer att kunna följa hur bidragen används via CERF:s webbsida.