GENERALSEKRETERAREN — BUDSKAP PÅ DEN INTERNATIONELLA VATTENDAGEN 22 Mars 2006

Årets uppmärksammande av den Internationella Vattendagen bär temat “Vatten och Kultur”, vilket betonar vattnets värde ur olika aspekter. Vatten är inte enbart livsnödvändigt utan har också en utbredd kulturell betydelse – vatten är en inspirationskälla för konstnärer, vetenskaplig forskning, och bland många traditioner och trosåskådningar är vatten en oumbärlig resurs för utövandet av religiösa ritualer.

Trots vattnets viktiga funktion och dess heliga betydelse fortsätter slösandet och degraderingen av vatten världen över, i städer såväl som på landsbygden. Arton procent av världens befolkning saknar säkert dricksvatten, och 40 procent har inte tillräckliga resurser för att sköta sin basala hygien. Varje dag dör omkring 6 000 människor, de flesta barn, av vattenrelaterade sjukdomar.

Med anledning av detta utropar FN:s generalförsamling i en resolution att 2005 – 2015 skall bli det Internationella årtiondet för handling. Det nya årtiondet, benämnd “Vatten för liv”, efterlyser koordinerade åtgärder för att nå de internationellt överenskomna målen om tillräcklig tillgång till vatten och sanitära medel.

Generalförsamlingen har också påtalat behovet av att involvera kvinnor i alla vattenrelaterade utvecklingsåtgärder. I många kulturer, bland dem samhällen bestående av ursprungsbefolkningar, ansvarar kvinnorna över vattnet. De spenderar ofta många timmar på att leta och bära vatten. Det är nödvändigt att de får möjlighet att delta på ett mera meningsfullt sätt i beslutsfattande kring nyttjandet och förvaltningen av vattenresurser. Det möjliggör att länder kan dra full nytta och bidra med sina kunskaper och färdigheter på bästa sätt.

Detta års uppmärksammande av den Internationella Vattendagen sammanfaller med den fjärde upplagan av det Internationella Forumet för Världens Vatten (World Water Forum) i Mexico City. Jag uppmanar alla deltagare att samarbeta gemensamt, och sända ett tydligt budskap världen över om vikten av denna sak.

Under denna dag introduceras även version två av Världens Vatten Utvecklingsrapport (World Water Development Report), (http://www.unesco.org/water/wwap/wwdr2/table_contents.shtml), producerad av FN:s utvärderingsprogram av världens vatten (World Water Assessment Programme.) Denna publikation visar vilka steg världen måste ta för att möta de utmaningar som hanteringen av färskvattnet ställs inför, och vad FN systemet kan göra för att hjälpa till. Denna rapport rekommenderar jag en bred global publik att läsa.

Låt oss denna dag, under den Internationella Vattendagen, uppmärksamma vattnets kulturella, miljömässiga och ekonomiska betydelse, och stärka våra insatser för att skydda floder, sjöar och vattendrag. Det är nödvändigt att vattnet distribueras mera jämlikt världen över. Vattnet måste användas mera effektivt, i synnerhet inom jordbruk. Låt oss göra en gemensam insats och involvera alla områden i samhället – internationella organ, regeringar och lokala samhällen, traditoner och kulturer. Detta är nödvändigt för att vi ska nå våra mål.