Generalsekreterarens budskap på Internationella migrationsdagen

Idag uppmärksammas den åttonde Internationella migrationsdagen och för varje år blir dagen mer betydelsefull.

Globaliseringen och de växande skillnaderna i levnadsvillkor både inom och mellan olika länder bidrar till en ökande migration.

Idag lever fler människor än någonsin förut utanför det lands gränser där de fötts. Man uppskattar att det rör sig om 200 millioner människor år 2007.

Bakom siffrorna döljer sig olika individuella historier, det kan handla om välutbildade dataingenjörer, jordbrukare som arbetar svart, kvinnor som fallit offer för människohandel, flyktingar som tvingats lämna sina hem och många, många andra.

Historierna varierar men när vi betraktar emigranterna som grupp inser vi att vi inte får se dem som en börda. Migranterna drivs ofta av en önskan om ett bättre liv. De söker en tryggare, mer blomstrande framtid för sina barn och de är villiga att arbeta för den. Om de får en rättvis möjlighet att använda sina kunskaper kommer de allra flesta att vara en tillgång för samhället.

Miljoner migranter bidrar till de ekonomier och samhällen dit de flyttat, samtidigt som de skickar pengar hem för att stöda sina familjer. Pengarna de sänder har stor betydelse för mottagarekonomierna.

Tyvärr är det sällan som migranterna uppmärksammas för den insats de gör. Istället tvingas de utstå hån och diskriminering, det saknas skyddsmekanismer och lagstiftningen kan vara diskriminerande. I vissa extrema fall utsätts de även för rasistiska attacker.

Konventionen om migrerande arbetare och deras familjers rättigheter innehåller flera viktiga garantier, men den har bara ratificerats av 37 länder än så länge. Jag uppmanar alla länder som ännu inte gjort det, att ratificera konventionen snarast för att på så sätt försäkra att migranternas mänskliga rättigheter skyddas.

Förutom detta viktiga avtal, måste vi korrigera de missförstånd som finns gällande migranter.  Vi måste göra alla mer medvetna om vilken ekonomisk, kulturell och social betydelse de har, både för landet dit de flyttat och landet de lämnat bakom sig.

Låt oss på den Internationella migrationsdagen byta diskriminering mot förståelse, detta gynnar inte bara migranterna utan även samhällen och länder i hela världen.