Ny FN-rapport om millenniemålen: Många framsteg har inte kommit de fattigaste till del

alt

altSamtidigt som betydande framsteg gjorts för att nå FN:s millenniemål – åtta mätbara och tidsbestämda utvecklingsmål som ska vara uppnådda 2015 – återstår fortfarande stora utmaningar enligt generalsekreterarens årliga statusrapport.
Framförallt handlar det om att de allra fattigaste människorna halkar efter.

”Fram till 2015 måste vi se till att de löften som världens ledare gett också kommer att hållas”, skriver FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon i rapporten som idag presenterades av millenniemålsambassadören Jan Eliasson under Almedalsveckan i Visby.

Enligt rapporten, The Millennium Development Goals Report 2011, finns anledning att fira de framsteg som gjorts sedan världens ledare för mer än tio år sedan upprättade målen som bland annat innefattar minskad fattigdom, hunger, analfabetism och sjukdomar samt satsningar på rent vatten. Millenniemålen har bidragit till att lyfta miljontals människor ur fattigdom, räddat ett otaligt antal barns liv samt sett till att de får börja skolan. Målen har även hjälpt till att minska mödradödligheten, bidragit till ökade möjligheter för kvinnor samt förhindrat att människor dör eller försvagas av sjukdomar. Samtidigt visar rapporten att vi fortfarande har en lång väg att gå, främst när det gäller världens mest utsatta människor – de fattigaste, de som lever i länder drabbade av konflikter och naturkatastrofer samt de som diskrimineras på grund av kön, ålder, funktionshinder eller etnicitet.  

De framsteg som lyfts fram i rapporten beror delvis på ekonomisk tillväxt i flera utvecklingsländer men även specifika satsningar inom kritiska MDG-områden har spelat stor roll. Ökade bidrag – inte minst från diverse olika stiftelser – anges även det som avgörande för flera framgångsrika insatser, exempelvis när det gäller vaccinationer och behandling av människor som lever med hiv och aids.

”För att millenniemålen ska kunna uppnås krävs en mer rättvis och inkluderande ekonomisk tillväxt. En tillväxt som kommer alla människor tillgodo och som möjliggör för alla – särskilt fattiga och marginaliserade grupper – att dra nytta av utvecklingen”, sa Jan Eliasson vid presentationen samtidigt som han betonade vikten av ökade insatser för rent vatten och sanitet samt satsningar på flickor och kvinnor – något som visat sig ge stora effekter också för övriga millenniemål.

Enligt rapporten krävs också en övergång till en mer hållbar utveckling. Det handlar bland annat om att ekosystemen måste skyddas inför framtiden. Här är den FN-konferens, som planeras äga rum i Rio de Janeiro i juni 2012 – Rio +20 – en möjlighet för viktiga överenskommelser.

Stora framgångar

  • Målet om att halvera antalet extremt fattiga till 2015 kommer sannolikt att uppnås på global basis. Den extrema fattigdomen i världen beräknas då ha sjunkit till 15 procent – en bra bit under målet på 23 procent. Detta trots bakslag efter senare års mat-, energi- och finanskriser.
  • Några av de fattigaste länderna i världen har gjort de främsta framstegen vad gäller utbildning; Burundi, Madagaskar, Rwanda, Samoa, Sao Tome och Principe, Togo och Tanzania har antingen uppnått eller närmat sig målet för allmän skolgång för alla (då mer än 95 procent av samtliga barn är inskrivna i grundskolan). När det gäller utbildningsmålet är Afrika söder om Sahara den region som gjort störst framsteg.
  • Barnadödligheten (antalet barn som dör innan de hunnit fylla 5 år) har sjunkit från 12,4 miljoner 1990 till 8,1 miljoner 2009. Det innebär att 12 000 färre barn dör varje dag jämfört med för knappt tio år sedan.
  • Mer bidrag och effektivare kontrollåtgärder vad gäller malaria har bidragit till att antalet dödsfall har minskat med 20 procent globalt – från nästan 985 000 dödsfall år 2000 till 781 000 dödsfall år 2009.
  • Allt färre människor smittas av hiv. År 2009 nysmittades omkring 2,6 miljoner människor – en nedgång på 21 procent sedan 1997 när antalet nysmittade nådde sin pik.
  • Antal hiv-smittade som har tillgång till bromsmedicinering har trettonfaldigats mellan åren 2004 och 2009.
  • Under perioden 1990-2008 beräknas omkring 1,1 miljoner människor som bor i städer samt 732 miljoner människor på landsbygden ha fått tillgång till förbättrat dricksvatten.

Svårt att nå de allra fattigaste
De framsteg som gjorts under senare år har dock inte kommit alla människor till del. Fortfarande finns stora skillnader såväl inom som mellan länder. Därför behövs ökade insatser för att nå de allra fattigaste och mest utsatta människorna runt om i världen. FN:s rapport visar också att det är bland de fattigaste barnen som utvecklingen gällande förbättrad nutrition och överlevnad gått långsammast. Dessutom är det fortfarande alarmerande skillnader i utvecklingen mellan stad och landsbygd.

Samtidigt som rapporten framhåller vikten av att stärka kvinnors ställning samt arbeta för jämlikhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, så visar den att vägen dit är lång. Till exempel erbjuds kvinnor färre möjligheter till betalt arbete än män. Många kvinnor – främst i tillverkningsindustrin – förlorade dessutom jobbet som en följd av den ekonomiska krisen under 2008-2009. Världsekonomins återhämtning har heller inte kommit kvinnorna till del, i form av nya anställningar.  

Vidare visar FN:s rapport att de framsteg som gjorts på sanitetsområdet inte har gynnat den fattiga landsbygdsbefolkningen. Fortfarande saknar mer än 2,6 miljoner människor i världen tillgång till toaletter eller andra former av förbättrad sanitet.

För ytterligare information:  UNDP:s nordiska kontor:

The Millennium Development Goals Report, är en årlig statusrapport över hur arbetet med att nå de åtta målen fortskrider. Rapporten bygger på den senast tillgängliga statistiken, sammanställd av över 25 olika FN-organ och andra organisationer. FN:s organ för ekonomiska och social utveckling, DESA, sammanställer rapporten och all statistik finns tillgänglig på http://mdgs.un.org. För mer information, pressmaterial och en kontkatlista med talespersoner vid de olika FN-organisationerna, se: www.un.org/millenniumgoals.