Rent vatten och toaletter nyckeln till fattigdomsbekämpning

9 november 2006 – Det krävs en omedelbar internationell handlingsplan för att möta den växande vatten- och sanitetskris som årligen skördar nästan två miljoner barns liv. Utan rent vatten och fler toaletter kan inte heller millenniemålen nås, de åtta tidsbundna och mätbara mål som världssamfundet enats om för att bland annat halvera fattigdom och hunger till 2015. Dessa slutsatser dras i årets Human Development Report: Bortom bristen på vatten: Makt, fattigdom och den globala vattenkrisen.

Rent vatten, avlopp och sanitet är några av de viktigaste måtten på mänsklig utveckling. 1,1 miljarder människor saknar tillgång till rent dricksvatten och 2,6 miljarder människor saknar tillgång till avlopp och sanitet. I stora delar av utvecklingsvärlden är smutsigt vatten ett oerhört mycket större hot mot mänsklig säkerhet än krig och våldsamma konflikter. Men i motsats till krig och naturkatastrofer har inte den globala vatten- och sanitetskrisen medfört några samlade insatser från världssamfundet.

”Det handlar om en tyst katastrof som drabbar de fattigaste och som tolereras av dem som sitter på tekniken, resurserna och den politiska makten att få till stånd en förändring”, säger rapportens huvudförfattare Kevin Watkins.

Varje år dör 1,8 miljoner barn av diarréer som skulle kunna förebyggas med ett glas rent dricksvatten och tillgång till toalett. Barn i hela världen går miste om 443 miljoner skoldagar på grund av vattenburna sjukdomar. Samtidigt lider nästan hälften av alla invånare i utvecklingsländerna dagligen av något slags hälsoproblem orsakat av brist på vatten och godtagbara sanitära förhållanden.

Utöver den mänskliga kostnaden bidrar den globala vatten- och sanitetskrisen till att hålla tillbaka ekonomiska framsteg. Afrika söder om Sahara går till exempel varje år miste om 5 procent i beräknad tillväxt – det motsvarar betydligt mer pengar än vad regionen får i bistånd.

Rapporten menar att vattenkrisen har sin grund i skeva maktförhållanden, fattigdom och ojämlikhet, inte i en fysisk brist på vatten.

“Rapporten visar på behovet av ett helhetsgrepp på mänsklig utveckling. Ett misslyckande inom ett område kan snabbt fortplanta sig till ett annat, därför måste världens regeringar prioritera samtliga millenniemål, inte minst det om vatten och sanitet, säger Jakob Simonsen, chef för UNDP:s nordiska kontor.

Om det sjunde millenniemålet om att öka tillgången till rent vatten och sanitet uppnås till 2015 kommer mer än en miljon barns liv att kunna räddas. Enligt rapporten skulle det också innebära ekonomiska vinster på cirka 275 miljarder kronor årligen. Enligt nuvarande prognoser kommer framsteg i framförallt Kina och Indien att leda till att målet om vattentillgång nås. Men bara två regioner, Latinamerika och Östasien, ser ut att nå målet om tillgång till godtagbara sanitära förhållanden.

Att “sakna tillgång” till vatten och sanitet är enligt rapporten dock en både förskönande och missvisande omskrivning som döljer djupt mänskligt lidande. I klarspråk handlar det om att människor måste gå många kilometer för att hämta dricksvatten och att de tvingas använda vatten från rännstenar, diken och vattendrag som kan leda till svåra sjukdomar eller döden.

Rapportens rekommendationer:
2006 års Human Development Report uppmanar till en global handlingsplan för vatten- och sanitetsfrågor, liknande de satsningar som redan gjorts för att öka utbildning och stoppa spridningen av hiv/aids. Rapporten pekar också ut tre grundpelare för framgång på området:

Gör vatten till en mänsklig rättighet – och mena det! Alla borde få ha tillgång åtminstone 20 liter rent vatten om dagen, som borde vara gratis för de fattigaste.
Ta fram nationella strategier för vatten- och sanitetslösningar! Regeringar borde ha som mål att använda minst 1 procent av BNP till att lösa vatten- och sanitetsproblem och samtidigt öka jämlikheten i tillgången till vatten och sanitet.
Öka det internationella biståndet! Rapporten visar att det finns behov av ytterligare 25 miljarder till 30 miljarder kronor per år för att möta vatten- och sanitetskrisen.
2006 års Human Development Report tar upp en rad viktiga fokusområden som belyser kopplingen mellan vatten och mänsklig utveckling, bland annat: vatten och sanitet, vatten och klimatförändringar, vatten och privatisering, samt vatten och konflikt (se länkar till höger).

Om rapporten: Human Development Report utkommer årligen sedan 1990 på uppdrag av FN:s utvecklingsprogram, UNDP. Rapporterna skrivs av en grupp oberoende experter och har som uppgift att undersöka viktiga globala utvecklingsfrågor. HDR-rapporten argumenterar för att utveckling i sista hand är en process för att öka människors valmöjligheter och inte bara handlar om ökade inkomster.
——————————————————————————–
För mer information vänligen kontakta Klas Waldenström, UNDP:s nordiska kontor, +46 (8) 545 231 60 eller e-post: [email protected].