Rött kort för korruption

Photo credits: Flickr/CC BY-NC-SA 2.0/wka

Photo credits: Flickr/CC BY-NC-SA 2.0/wka

Korruption är en av de största stötestenarna för biståndsarbete, och inte utan orsak. Enligt Transparency International, den ledande NGO:n för korruptionsbekämpning, är korruption det värsta möjliga som kan drabba en humanitär insats. I länder med kaotiska situationer på grund av konflikter eller naturkatastrofer är pengaflöden ofta svåra att följa – och då pengar hamnar där de inte ska, påverkar det de mest sårbara och kan i slutändan betyda skillnad mellan liv och död.

Men korruption handlar inte bara om pengar som hamnar i fel fickor, utan även om bristen på ett hederligt och fungerande socialt system i de värst drabbade länderna. Därför är kampen mot korruption en central fråga i utvecklingspolitiken och bör tas i beaktan gällande åtgärder för att utrota fattigdom och ojämlikhet.

Korruption i nordiska ländernas utvecklingsbiståndsprogram är till all lycka väldigt ovanligt – men det har hänt. Därför har olika anti-korruptionsinitiativ lanserats, som ger såväl skattebetalare som biståndsmottagare möjligheten att rapportera missbruk.

Den danska biståndsorganisationen Danida har sedan 2005 en hotline för korruptionsbekämpning, och även en webbsida kallad ”Låt Danida veta”. http://um.dk/en/danida-en/about-danida/danida-transparency/ Här kan både danska skattebetalare och biståndsmottagare erhålla information om Danidas projekt, samt rapportera missbruk och fall av korruption. Länkar till funktionen finns på Danidas engelska hemsida samt även på hemsidorna för de länders representationer som mottar danskt utvecklingsbistånd.

Sedan Danida lanserade sitt transparensprogran har enligt Anders Korsby, specialkonsulent för Danidas anti-korruptionsenhet,
90 fall rapporterats, vilket inte är speciellt mycket. Men enligt Korsby rapporteras största delen via de lokala representationerna. ”Av de 90 fall där vår hotline använts är de flesta från personer utanför Danmark och självfallet speciellt från de länder där Danmark bedriver bistånd. Konkreta korruptionsanklagelser kräver kännedom om lokala förhållanden och därför är det allt som oftast personer som är involverade i våra projekt som rapporterar missbruk.”

”Låt Danida veta” handlar inte bara om rapportering av korruption, utan även om vanliga medborgares möjlighet att delta i allmänna konsultationer, ta del av data från olika projekt och erbjuda dem en översikt över Danidas dokument. ”Utrikesdepartementets policy är att främja öppenhet och därför vill vi se ytterligare liknande initiativ i framtiden”, säger Korsby.

Svenska SIDA, d.v.s. styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, definierar korruption som missbruk av förtroende, makt eller position för otillbörlig vinning. Korruption kan innefatta bl.a. mutor, bestickning – inkluderande bestickning av utländsk tjänsteman – utpressning, jäv samt nepotism. På SIDA:s hemsida finns en tydlig visselpipa avbildad, för så kallad ”whistleblowing” – dvs rapportering eller anmälan om missbruk. Då man klickar på visselpipan finns ett formulär tillgängligt både på svenska och engelska för den som vill rapportera om misstankar om korruption eller missbruk av bistånd.

Det finska utrikesdepartementet har arbetat för att förbättra transparensen i biståndsarbetet, och alla biståndsbeslut sedan 2006 finns tillgängliga på departementets hemsida. Alla framtida beslut kommer direkt att publiceras på hemsidan, och en så kallad ”röd knapp” för att anmäla missbruk, kommer att introduceras senare i vår.

Enligt utvecklingsminister Pekka Haavisto gynnar den ökade transparensen såväl biståndets vänner som de mer kritiskt inställda, eftersom det möjliggör en bättre insyn för skattebetalarna, och samtidigt bidrar det till att biståndet riktas och används så effektivt som möjligt.

”Medborgarna vill ha mer information om utvecklingsbiståndet. Många välgrundade frågor gällande biståndsarbetet ställs regelbundet, som till exempel om biståndet når fram, och om resurserna används så effektivt som möjligt”, sade Haavisto i en intervju med maailma.net.

Även det norska utrikesdepartementet uppmanar alla med grundade misstankar om korruption eller missbruk att använda visselpipan på deras hemsida. Man kan rapportera anonymt, och välja mellan intern eller extern rapportering. Utrikesdepartementet och NORAD, direktoratet för utvecklingssamarbete, har båda individuella system för att rapportera missbruk. De stöder även organisationen Biståndstorget, som fokuserar på att skapa förbättrade ramavtal och policy för bistånd och utveckling.

Biståndstorget delar utrikesdepartementets nolltolerans gentemot korruption, men organisationen har i flera år kritiserat metoderna genom vilka staten motarbetar korruptionen och anser dem i själva verket hindra transparens.