Toppmötet

MDG banner in Swedish

MDG banner in Swedish

Toppmötet

Toppmötet om millenniemålen, som officiellt går under namnet High-level Plenary Meeting of the General Assembly, äger rum den 20 – 22 september i New York och som värd fungerar FN:s generalsekreterare Ban Ki- moon. Syftet med mötet är att utvärdera vilka framsteg som gjorts och framförallt att utvärdera framgångsrika initiativ. Målet är att regeringarna skall enas om konkreta åtgärder för att nå millenniemålen samt övriga utvecklingsmål som man enats om. Toppmötet som pågår under tre dagar kommer att bestå av sex plenarsammanträden och sex slutna arbetsgrupper.
 
Ett framgångsrikt möte bör leda till förnyade politiska åtaganden för att nå målen, samt ett globalt åtgärdspaket som skall påskynda arbetet att nå målen.

Bakgrund

Vid FN:s toppmöte i september år 2000 antog 189 samlade stats- och regeringschefer Millenniedeklarationen. Beslutet byggde på en rad olika FN konferenser och toppmöten och deklarationen slå fast ett globalt samarbete och gemensamma mål för att minska fattigdomen. För att förverkliga deklarationens intentioner utformades åtta tidsbundna (de skall nås till år 2015) och mätbara mål, de så kallade millenniemålen.

Fem år senare samlades världens ledare till Världstoppmötet 14-16 september 2005 på FN högkvarteret i New York. Mötet var en unik möjlighet att enas om djärva åtgärder för utveckling, säkerhet, mänskliga rättigheter och reform av FN-systemet. Agendan utgick från en lista förslag som presenterats av Generalsekreterare Kofi Annan i mars 2005 i rapporten In Larger Freedom”. 

I september 2008 samlades stater, stiftelser, företag och grupper ur det civila samhället till ett toppmöte om millenniemålen på FN högkvarteret i New York och presenterade då nya åtgärder för att nå målen. Enligt generalsekreterare Ban Ki-moon överträffade mötet de mest optimistiska förväntningarna och det genererade omkring 16 miljarder dollar för att bland annat bekämpa spridningen av malaria och för att främja matsäkerheten.
 
Millennieprojektet skapades på uppdrag av generalsekreteraren år 2002 för att ta fram en konkret plan för att nå målen. År 2005 presenterade en självständig rådgivande arbetsgrupp, under ledning av professor Jeffrey Sachs, sina rekommendationer i en rapport till generalsekreteraren under namnet  “Investing in Development: A Practical Plan to Achieve the Millennium Development Goals.

Vilka deltar?

Stats- och regeringschefer, representanter för det civila samhället, stiftelser och för den privata sektorn. Mötet öppnas av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon, ordförande för generalförsamlingens 64.e session Ali Abdussalam Treki (från Libyen) och ordförande för generalförsamlingens 65:e session Joseph Deiss (från Schweiz).
 
FN:s generalsekreterare Bn Ki-moon har utsett en grupp millenniemålsambassadörer, så kallade MDG Advocates, med uppgift att mobilisera politiskt stöd och driva på millenniemålsarbetet fram till 2015.
Läs mera om ambassadörerna och se deras videohälsningar.  

Mer information