Barn med funktionsnedsättningar blir utsatta för våld och sexuella övergrepp

Foto: Unicef/Melker Dahlstrand

Foto: Unicef/Melker Dahlstrand

30.5.2013 – UNICEFs rapport The State of the World’s Children 2013 – Children with Disabilities lyfter fram en av världens mest utsatta och diskriminerade grupper – barn med funktionsnedsättningar. Enligt rapporten blir dessa barn tre till fyra gånger oftare utsatta för våld jämfört med andra barn. Barn med utvecklingsstörning blir fyra till fem gånger oftare utsatta för sexuella övergrepp jämfört med barn utan funktionsnedsättning. Siffrorna gäller barn i rika länder, i fattiga länder saknas det tillförlitlig statistik.

I låg- och medelinkomstländer är det vanligt att barn med funktionsnedsättning utsätts för vanvård. Det gäller särskilt barn som lever isolerade på institutioner – vilket många gör på grund av familjernas bristande ekonomiska resurser och social stigmatisering.

Barn som lever i fattigdom får ofta sämre utbildning och sjukvård. Har barnet dessutom en funktionsnedsättning är risken ännu större att det inte får sin rätt till skola och sjukvård uppfylld. Till exempel visar en studie från Malawi att barn med funktionsnedsättning löper dubbelt så stor risk som andra barn att inte få börja skolan.

Kön spelar också roll. Flickor med funktionsnedsättning tillhör de allra mest utsatta – jämfört med pojkar får de sämre omsorg och näring.

Unicefs rapport slår fast att diskriminering på grund av funktionsnedsättning är en form av förtryck mot barnet, men också en stor förlust för samhället.

För alltför många barn med funktionsnedsättning börjar utanförskapet redan från födseln då de diskrimineras genom att inte blir folkbokförda. Utan officiellt erkännande blir barnen utestängda från sociala tjänster och nekas sina rättigheter vid kontakt med rättsväsendet, vilket är ett hot mot deras överlevnad och framtid.

Runt en tredjedel av världens länder har fortfarande inte skrivit på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Rapportenuppmanar därför alla regeringar att ratificera och förverkliga denna konvention, samt även FN:s barnkonvention.

Unicefs rapport innehåller även rekommendationer för vad regeringar och lokalsamhällen kan göra för att barn med funktionsnedsättningar ska bli inkluderade och delaktiga i samhället. Särskilt understryker rapporten hur viktigt det är att involvera barnen och ungdomarna själva när man utformar  program och tjänster för dem.

Källa: UNICEF Sverige