Fattigdomsfällan

Tills helt nyligen sattes fattigdom till stor del i relation till inkomst – eller bristen på densamma. Att vara fattig var att man inte hade råd med mat eller hem. Men fattigdom är mer än brist på inkomst eller kaloriintag. Det handlar om att förnekas möjligheter och val som anses vara nödvändiga för att leva ett långt, hälsosamt, meningsfullt liv, och att åtnjuta en anständig levnadsstandard, frihet, värdighet, självkänsla och respekt från andra.

Människor lever inte i slummens elände, husockupantsamhällen, områden med låg hyra eller vid sidan av soptippar för att de vill det. De har inget annat val.

Nära hälften av alla jordens människor lever i fattigdom, äger lite pengar, lite utbildning med få möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden, stora hälsoproblem, utan mycket möjlighet att förbättra sina liv.

Fattigdom har flera dimensioner, och många av dem har samband med varandra och utgör en ond cirkel:

  • Bräcklig hälsa, sjukdomar och handikapp kan hindra människor från att arbeta heltid och begränsar deras inkomst och möjlighet att arbeta och därmed komma ut ur fattigdomen. Hälsorelaterade problem för familjeförsörjaren betyder inkomstförlust, men sjukdom i familjen kan ruinera ett helt hushåll. Det är inte bara inkomsten som försvinner, utan kostnaderna stiger också p.g.a. behovet av medicin och sjukvård och behovet av att ta hand om den sjuke.
  • Personer med mindre formell utbildning tenderar att bli oproportionerligt representerade i de fattigas led, kanske för att det är mest sannolikt att de har dåligt betalda arbeten eller är arbetslösa. Fattiga familjer står ofta inför enorma svårigheter att kunna hålla sina barn i skolan p.g.a. kostnaderna, samtidigt som de är pressade att ha så många familjemedlemmar som möjligt, däribland barn, ute i arbetslivet. Nästa generation som har föga utbildning, kan i sin tur sluta med att ha liknande dåligt betalda arbete.
  • Kvinnor med barn utgör majoriteten av de fattiga i många länder. På platser där kvinnorna kan bli kvitt fattigdomen tycks deras barn gå en ljusare framtid till mötes, men på platser där deras möjligheter är begränsade överförs fattigdomen mellan generationerna. I många fall hoppar fler flickor av skolan eftersom det är de som tas ur skolan för att hjälpa till med hushållet och barnpassning. Ändå har undersökningar visat att investering i flickor och kvinnors utbildning inte bara leder till större rättvisa, utan också tenderar att överföras direkt till bättre livsmedelsförsörjning för familjen, bättre sjukvård, minskad fertilitet och potentiellt större ekonomiskt självbestämmande.
  • Fattigdom har erkänts vara en stor faktor bakom spridningen av HIV/AIDS i många delar av Afrika. Från att bara ha varit orsaken till individuellt lidande har HIV/AIDS blivit en stor ekonomisk och social kris för hela ekonomier, eftersom den drabbar ekonomiskt produktiva sektorer i samhället och gör det svårare att avskaffa fattigdom.