GENERALSEKRETERAREN — BUDSKAP PÅ INTERNATIONELLA DAGEN FÖR FÖRENTA NATIONERNAS FREDSBEVARANDE PERSONAL 29 maj 2006

När Förenta Nationernas säkerhetsråd etablerade den första fredsbevarande verksamheten denna dag 1948, kunde få av medlemmarna i rådets kammare ha föreställt sig utvecklingen av FN:s fredsbevarande arbete. De dagar då fredsbevarande personal med lätta vapen fotpatrullerade längs gränserna mellan suveräna stater i vapenvila, är sedan länge över.

FN:s fredsbevarande operationer är numera allt mera komplexa och mångdimensionella, de har övergått från att enbart övervaka vapenvilor, till att hjälpa strandade stater på fötter, ofta efter årtionden av konflikter. De ”blå hjälmarna” och deras civila kollegor arbetar tillsammans med att organisera val, antagande av polisiära och rättsliga reformer, främjandet och skyddandet av mänskliga rättigheter, genomförandet av minröjningar och främjandet av jämlikhet mellan män och kvinnor.

De arbetar också med att uppnå frivillig nedrustning av tidigare stridande parter, och hjälper flyktingar och tvångsförflyttade människor att återvända till sina hem. I synnerhet under tidigare år, har FN:s polisstyrkor antagit en ökande livsviktig roll. De har fyllt luckan mellan FN:s militära styrka och de lokala säkerhetsinstitutionerna, vilka är oförmögna att till fullo bibehålla stabilitet bland allmänheten i efterdyningarna av konflikter, där ofta spända förhållanden råder.

Detta ovärderliga arbete sker inte riskfritt. Fler fredsbevarare har dött i FN-tjänst under 2005 än under något annat år det senaste årtiondet. 124 fredsbevarare från 46 länder förlorade sina liv orsakat av våld, sjukdomar och olyckor. Ytterligare 32 personer har avlididit i tjänst hittills under 2006, inklusive åtta soldater från Guatemala när de kämpade för att skapa fred i den orosfyllda östra regionen av den Demokratiska republiken Kongo. Antalet fredsbevarare som utsatts för risker i tjänst har dessutom ökat kraftigt, och fortsätter att stiga.

Den uniformerade personalen överstiger nu 72 000 personer, samt 15 000 civila, vilka tjänstgör i 18 fredsoperationer som handhas av FN:s avdelning för fredsbevarande operationer. Detta gör FN till den största multilaterala bidragsgivaren världen över rörande arbetet för återstablisering av avslutade konflikter.

Efterfrågan av FN:s fredsbevarande insatser återspeglar det ökande förtroendet för organisationens förmåga att mildra spänningar och återställa stabilitet. Detta, i sin tur, sker genom stöd från medlemsstaterna. 108 länder bidrar i dag med uniformerad personal, inkluderat en mission i Sudan bestående av 71 nationer – vilket är den mest mångfattande koalitionen som någonsin har samlats. Indien, Pakistan och Bangladesh är de hittills klart ledande bidragsländerna, vilka tillsammans sörjer för mer än 40 % av FN:s fredsbevarande styrkor. Ett resultat av detta är att dessa länder också har lidit de största förlusterna.

Fredsbevarande insatser har blivit en av organisationens viktigaste huvudfunktioner. Det är nödvändigt att institutionen tar ansvar och att personalen får ta emot ett ökat professionellt stöd från institutionen, då en större andel personal numera ansluter sig till de redan många som arbetar i farliga fältområden. Vi är beslutna om att vi kan uppnå detta genom en kritiskt granskande tillsyn och genom reformer av våra rutiner för uppsikt av verksamheten.

Vi är fast beslutna att genomföra detta arbete. Det kan åstadkommas genom att driva igenom dessa förändringar noggrant och arbeta för att upprätthålla högsta möjliga standard och en noll-tolerans policy rörande sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. Vi ber också medlemsstaterna och bidragare av trupper, att hjälpa oss att realisera denna kritiska fråga.

Inrättandet av den fredsbevarande kommissionen är ett annat viktigt steg framåt. Kommissionen arbetar för att ge ge stöd och uppmärksamhet till tidigare konfliktutsatta länder i övergångsstadium, vilket är en unik utmaning. Detta för att motverka att dessa länder faller tillbaka i konflikt, något som vi har sett ske alltför ofta, och vilket har krävt att FN:s fredsbevarare fått återgå till länder där fred inte kunnat bibehållas.

Låt oss denna dag, under den internationella dagen för FN:s fredsbevarande personal, hylla de män och kvinnor från länder världen över som arbetar för FN:s fredsbevarande verksamhet osjälviskt, tröttlöst och utan fruktan. Låt oss minnas de hjältar som har skänkt sina liv i länder långt från deras egna hem, för att tjäna fredens syften. Och låt oss på nytt bekräfta vårt engagemang för att skapa en värld befriad från krigens härjningar.