Generalsekreterarens budskap på den internationella dagen för demokrati

15 september 2010

Årets internationella dag för demokrati infaller dagarna före toppmötet om millenniemålen som äger rum på FN-högkvarteret i New York.

Samtidigt som världens ledare samlas för att snabba på arbetet för att nå målen före 2015, har vi en viktig möjlighet att betona den grundläggande betydelse som demokrati har för att minska fattigdom och främja välmående.

För fem år sedan samlades världens ledare till ett världstoppmöte där man enades om att demokrati, utveckling och mänskliga rättigheter är ömsesidigt beroende och förstärkande. I millenniedeklarationen från år 2000 konstaterar världens regeringar att ” Vi skall göra vårt yttersta för att främja demokratin och stärka rättssäkerheten, liksom respekten för alla internationellt erkända mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, inklusive rätten till utveckling.”

Öppenhet, ansvarighet och ett ansvarsfullt ledarskap är grundläggande för att vårt utvecklingsarbete skall vara framgångsrikt.

En robust granskning, ett levande civilt samhälle, ett fritt utbyte av information och idéer och allmänhetens deltagande – alla dessa demokratins byggstenar är även viktiga ingredienser för att skapa ekonomisk tillväxt och garantera social rättvisa.

Demokratisk utveckling är varken en lineär eller oåterkallelig process. På senare tid har vi på många håll i världen noterat allvarliga hot mot demokratin. I vissa samhällen har demokratins förkämpar och aktivister i det civila samhället stått inför nya motåtgärder. I andra länder har den konstitutionella ordningen undergrävts, omkullkastats eller störtats, i vissa fall med våld.

Vi borde alla reagera på sådana bakslag och tillförsäkra att det inte blir en trend. Motgångar i det demokratiska framåtskridandet är motgångar för utvecklingen. Det är mycket mer sannolikt att utvecklingen främjas om människor har en genuin möjlighet att delta i beslutsfattandet och en chans att dra nytta av framgångar.

Detta är en utmaning för det internationella samfundet. Människor över hela världen ser till Förenta Nationerna för att skydda och främja demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerheten. De ser till oss för att uppfylla de löften vi gett under de senaste årtiondet.

På denna tredje internationella dag för demokrati ber jag medborgare och regeringar runt om i världen att uppmärksamma dagen och visa stöd för demokrati. Låt oss erkänna att demokratisk samhällsstyrning är något som människor runt om i världen längtar efter. Demokrati är ett mål i sig och en omistlig metod för att nå utveckling för mänskligheten. Låt detta budskap höras på millennietoppmötet och runt om i världen.

Av FN:s Generalsekreterare Ban Ki-moon