Generalsekreterarens budskap på världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka

17 juni 2009

En tredjedel av jordens yta påverkas av ökenutbredning och degradering av landområden, vilket i sin tur hotar en miljard människors utkomst, välmående och utveckling. Efter långa perioder av torka, hunger och fattigdom ser många endast en utväg – att fly. Det finns redan uppskattningsvis 24 miljoner klimatflyktingar och siffran kan öka till 200 miljoner år 2050.

Årets världsdag för bekämpning av ökenutbredning och torka lyfter fram det ökande hot mot nationell och regional stabilitet som ökenutbredningen utgör. Under de senaste 40 åren har nästan en tredjedel av jordens odlingsmark övergivits sedan den blivit obrukbar.

Nästan tre fjärdedelar av betesmarkerna visar symptom på ökenutbredning. Klimatförändringarna är en bidragande faktor, men inte den enda förklaringen. Vi måste särskilt omvärdera vårt jordbruk och hur vi använder våra vattenresurser. Jordbruk och boskapsskötsel svarar för 70 % av användningen av sötvatten och hela 80 % av avskogningen. En större efterfrågan på djurfoder och biobränslen ställer ytterligare krav på dessa begränsade resurser.

Våra nuvarande konsumtions- och produktionsmönster är ohållbara och följderna kommer att vara nya globala matkriser, som den vi upplevde under år 2008, och fortsatt ökenutbredning, degradering av land och torka. Och som vanligt är det de fattiga som drabbas först och som återhämtar sig sist.

Kommissionen för hållbar utveckling avslutade nyligen sin 17: e session och betonade då att ökenutredning och degradering av landområden är globala problem som kräver en global lösning. En möjlighet för en sådan lösning finns då världens ledare i december samlas i Köpenhamn för att komma överens om ett nytt klimatavtal. Ett omfattande och rättvist klimatavtal, med mål att tackla den globala uppvärmningen, måste också hjälpa utvecklingsländerna att anpassa sig till följderna. Avtalet måste framför allt omfatta tillräckliga och förutsebara ekonomiska resurser för en förbättrad skötsel av landområden, bättre användning av vattenresurser samt ett hållbart jordbruk.

Låt oss på denna världsdag för bekämpning av ökenutbredning och torka erkänna vilka säkerhetsrisker en fortsatt ökenutbredning för med sig. Låt oss också erkänna, att vi genom att bekämpa klimatförändringarna även kan åtgärda ökenutbredningen, öka jordbruksproduktionen, minska fattigdomen och förbättra den globala säkerheten.

Ban Ki-Moon, FN:s generalsekreterare

Läs mera om dagen