Generalsekreterarens budskap på Världsmiljödagen 5 juni

Beroende är någonting fruktansvärt, det förtär oss och kontrollerar oss, får oss att förneka viktiga sanningar och gör oss blinda för konsekvenserna av våra handlingar. Vår värld sitter fast i ett farligt kolberoende.

Kol och olja har bidragit till industrialiseringen i västvärlden. Länder som nu utvecklas i snabb takt använder sig i sin tur av samma metoder för att nå en jämlik levnadsstandard. Men i de minst utvecklade länderna är mycket ohållbara energikällor så som kol fortfarande det enda alternativet för de fattiga.

Vårt beroende av kolbaserad energi har resulterar i en oerhörd mängd växthusgaser i atmosfären. Ifjol presenterade FN:s mellanstatliga klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) en rapport som slutligen fick tyst på klimatskeptikerna. Vi vet att klimatet förändras och vi vet att koldioxid och andra växthusgaser som vi släpper är orsaken till detta.

Vi bränner kol som fossilt bränsle. I tropikerna fälls också stora skogsområden för trävaru- och papperstillverkning, för att bli odlingsmark och betesmark för boskap samt i allt högra grad för plantager för att producera biobränslen. Detta bevisar ytterligare hur vårt kolberoende både släpper ut enorma mängder koldioxid och förstör de värdefulla tillgångar vi har som kan uppta utsläppen, vilket dessutom bidrar till klimatförändringarna.

De miljömässiga, ekonomiska och politiska följderna av klimatförändringarna är omfattande. Ekosystemen, allt från berg och hav till polerna och tropikerna – förändras i snabb takt. Lågt liggande städer riskerar att översvämmas, fruktsam odlingsmark blir öken och väderförändingarna blir allt svårare att förutse.

Vi kommer alla att betala ett pris. De fattiga kommer att drabbas hårdast av väderrelaterade katastrofer och av stigande livsmedelspriser. Men även rika stater står inför en möjlig ekonomisk lågkonjunktur och ökade konflikter på grund av färre resurser. För att minska klimatförändringarna, utrota fattigdomen och nå ekonomisk och politisk stabilitet måste göra oss av med vårt beroende av kol. Kick the habit –ändra dina vanor – är temat för årets Världsmiljödag. Kampanjen lyfter fram omfattningen av vårt kolberoende och pekar på hur vi kan ändra på våra vanor.

Ofta krävs det en kris för att vi skall vakna till och inse realiteterna. När klimatförändringarna blir allt mer påtagliga börjar även affärsvärlden och regeringar inse att det inte behöver kosta hela världen att ta miljön i beaktande, det kan de facto innebära inbesparingar och kan få ny fart på ekonomier. Kostnaderna för klimatförändringarna är oändliga, men kostnaderna för att stoppa dem kan vara mindre än vi trott. Vissa uppskattningar pekar på att det skulle kosta mindre än en procent av världens bruttonationalprodukt – ett verkligt billigt pris för en global kamp.

Än bättre, teknologin som krävs för att rena det kolbaserade bränslena och göra dem effektivare, samt för att utnyttja återanvändbar energi från sol, vind och hav, existerar redan eller är under utveckling.  Den privata sektorn är speciellt intresserad av att dra nytta av vad som utgör en enorm affärsmöjlighet.

Runt om i världen ser stater, städer, organisationer och affärsrörelser med nya ögon på gröna alternativ.  På Förenta Nationerna har jag bestämt att renoveringen av vår byggnad i New York skall följa strikta miljöregler. Jag har även bett alla FN:s program, fonder och fackorgan att så snabbt som möjligt bli koldioxidneutrala.

Tidigare i år startade FN:s miljöprogram UNEP upp ett klimatneutralt nätverk för att ge denna växande trend ny fart. Det länder, städer och industrier som var med och skapade CN Net- nätverket är föregångare i en rörelse som jag är säker på att under de kommande årtiondena kommer att påverka den miljörelaterade, ekonomiska och politiska diskussionen och beslutsfattandet.

Världsmiljödagens budskap är att vi alla är en del av lösningen. Vare sig du är en individ, en organisation, ett företag eller en regering så finns det många små steg du kan ta för att minska ditt ekologiska fotavtryck. Det är ett budskap som vi alla måste ta till oss.

Av Ban Ki-moon
FN:s Generalsekreterare