Generalsekreterarens budskap på den internationella dagen för utrotning av fattigdom

17 oktober 2008

Temat för årets internationella dag för utrotning av fattigdom är ”Mänskliga rättigheter och fattiga människors värdighet” och temat påminner oss om att den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna antogs för 60 år sedan. Förklaringen bekräftar att ”envar har rätt till en levnadsstandard, som är tillräcklig för hans egen och hans familjs hälsa och välbefinnande”.

Sextio år senare åtnjuter fortfarande miljoner människor inte grundläggande rättigheter som mat, bostad, utbildning och goda arbetsförhållanden. De som tvingas leva i fattigdom råkar ofta ut för diskriminering, de ställs utanför det sociala livet och har svårt att få sin röst hörda. Fattigdomen berövar dem deras mänskliga värdighet.

I vårt arbete att utrota fattigdomen måste vi noggrant respektera de mänskliga rättigheterna och människors värdighet. Vi bör inte bara se på materiella behov utan även ta diskriminering och ojämlikhet i beaktande. Det betyder, att vi måste se till att fattiga människor kan ta sig ur fattigdomen, att de har tillgång till landområden, kapital, kunskap och färdigheter och att de kan ta del i beslutsfattandet.

Den ekonomiska osäkerheten gör detta arbete ännu svårare, men allt viktigare. Stigande olje- och matpriser och den globala ekonomiska krisen hotar omintetgöra de framsteg som skett för att minska världens fattigdom och hunger. Omkring 100 miljoner människor riskerar nu att drabbas av fattigdom.

 Under ett toppmöte i september enades världens regeringar om att fortsätta arbetet för att nå millenniemålen. Många lovade fler resurser för att säkra tillgången på mat och vatten, för att utrota sjukdomar, förbättra saniteten och för att handskas med den ekonomiska krisen. Dessa löften är inte välgörenhet, det är ländernas skyldighet att säkra de mänskliga rättigheterna för alla. Om vi inte lyckas nå millennienmålen, skapar vi större mänskligt lidande och global osäkerhet.

Fattigdomen kommer inte att utrotas om de mänskliga rättigheterna inte respekteras. Låt oss på denna internationella dag för utrotning av fattigdom garantera alla människors medfödda rättigheter och värdighet, och låt oss skapa en värld utan fattigdom och orättvisor.

Av Ban Ki-moon