Obetalt omsorgsarbete begränsar kvinnors rättigheter

Picture: View outside Family Clinic, Mongolia

Picture: View outside Family Clinic, Mongolia

25 oktober 2013- Obetalt omsorgsarbete, så som matlagning, städning och skötsel av barn och äldre befäster kvinnors fattigdom och sociala utslagning om inte arbetet är socialt erkänt och delas jämlikt, varnar FN:s specialsändebud för extrem fattigdom, Magdalena Sepúlveda.

”Omsorgsarbete borde vara ett kollektivt socialt ansvar, i stället för att endast falla på kvinnors axlar”, sade Sepúlveda då hon presenterade en ny rapport vid FN:s generalförsamling i New York. ”Jag uppmanar stater att erkänna obetalt omsorgsarbete som en stor människorättslig fråga”.

Trots omfattande omsorgsforskning, som speciellt härrör från feministisk ekonomi och socialpolitiska forskningsdiscipliner, har ämnet aldrig studerats ur en människorättslig synvinkel.

”Obetalt omsorgsarbete ligger som grund för allas våra samhällen och är viktigt för ekonomisk tillväxt samt social utveckling”, påpekade Sepúlveda. ”Detta har dock förbisetts eller tagits för givet av många beslutsfattare. Detta har en enorm effekt på kvinnors fattigdom och rättigheter, eftersom kvinnor utför en majoritet av det obetalda omsorgsarbetet.”

Rapporten visar att kvinnor arbetar fler timmar än män då man räknar med obetalt omsorgsarbete både i utvecklingsländer och i industriländer. Samtidigt tjänar kvinnor mindre och får mindre erkännande för deras arbete. Detta stämmer speciellt in på kvinnor som lever i fattigdom.
”Det tunga och ojämlika omsorgsansvaret är ett högt hinder för jämställdhet mellan könen. Arbetet tar upp kvinnors tid och förvägrar dem deras rättighet till lika utbildning, anständigt arbete, hälsa och deltagande i samhället”, framhöll hon. ”För att kvinnor verkligen skall ha makt måste vi se till att obetalt omsorgsarbete värderas högre, att arbetet stöds samt att kvinnors arbetsbörda delas av både män och staten.”
Specialsändebudet poängterade även ut behovet av att post-2015 utvecklingsagendan omfattar bemödanden för obetalt omsorgsarbete.
“För de mänskliga rättigheternas skull och för den jämlika, hållbara utvecklingens skull kan vi inte ignorera obetalt omsorgsarbete”, varnade hon.

”Att ta itu med den ojämlika fördelningen av obetalt arbete mellan kvinnor och män är ett väsentligt steg för att uppnå jämställdhet mellan kön.”