Kvinnor och beslutsfattande: att möta utmaningarna och åstadkomma förändring

Kvinnor runt om i världen firar årets internationella kvinnodag under temat ”Kvinnors deltagande i beslutsfattande”. Det är en möjlighet att analysera hur kvinnors röster blir hörda i styrelserum, parlamenen och rättssalar.

GLOBAL ÖVERBLICK:

Kvinnor i affärslivet:
Framsteg i yrket matchar inte med chefstjänster

Kvinnors deltagande i ekonomiskt beslutsfattande på hög nivå förblir lågt även i i-länder trots att kvinnor utbildar sig i allt högre grad i många delar av världen.
Enligt ILO:s undersökningar mellan 2000-2002 är andelen kvinnor på chefspositioner endast mellan 20 till 40 procent i 48 av de 63 länder där data fanns tillgänglig.
Finland, Norge, Danmark, Estland, Grekland och Sverige har implementerat fördelningskvoter för att öka antalet kvinnor i bolagsstyrelser till 40 procent (för statliga bolag i Finland och Norge, och företag inom den privata sektorn i de andra).
Trots att kvinnor är välrepresenterade i allt högre grad i yrken inom juridik, medicin och bland ingenjörer i i-länder, förblir deras deltagande i beslutsfattande processer lågt. Enligt en rapport från World Economic Forum Measuring the Global Gender Gap Report 2005 stod det klart i en undersökning av akademiker av Yale Law Women att även om allt fler kvinnor blir advokater (25-35 procent), blir bara ett litet antal av dem partners i advokatbyråer (5-15 procent). Fler kvinnor än män arbetar i lågstatusyrken över hela världen och färre kvinnor än män äger företag och anställer andra.

Enligt data från 2001 från FN:s ekonomiska kommission för Europa utgör kvinnor även i i-länder som Nederländerna, Norge, Finland och Canada mindre än en tredjedel av det sammanlagda antalet anställda. Se UNECE Statistical Database http://w3.unece.org/stat/

Kvinnor i politiken:
Stegvis växande innehav av ledande positioner

Medan kvinnors deltagande i parlamentet nu är högre än någonsin, 16,3 procent i alla parlamenten, representerar detta endast en marginell ökning sedan 1975 då deltagandet var 10,9 procent.
Även om kvinnor i arabländerna förblir särskilt underrepresenterade i parlamenten (medeltalet är 8,2 procent för kvinnor i den regionen) har deras deltagande fördubblats under de senaste åtta åren, till stor del tack vare att man har implementerat olika typer av fördelningskvoter i länder som Djibouti, Jordanien, Irak, Marocko och Tunisien).
Den största ökningen har skett i Afrika och Latinamerika där kvinnors deltagande har ökat med mer än fem procentenheter i snitt under de senaste tio åren. Detta till stor del p.g.a. att man har infört fördelningskvoter för kvinnor.
Kvinnlig representation i parlamenten på åtminstone 30 procent anses utgöra en ”kritisk massa” som har en meningsfull inverkan på parlamentets arbete. 
 
Länder med kvinnlig representation på minst 30 procent i parlamentet den 31 december 2005
Källa: Intern-Parliamentary Union www.ipu.org/wmn-e/classif.htm
• Ett antal länder med avslutade konflikter bakom sig placerar sig mycket högt när det gäller kvinnligt deltagande i lagstiftande organ och har mellan 25-30 procent kvinnliga lagstiftare. År 2003 var Rwanda det land som hade det högsta procentantalet kvinnor, 48,8 procent, i parlamentet.Table text: Länder med nuvarande kvinnliga stats- eller regeringschefer

Kvinnor i media:
Kvinnliga journalister, manliga redaktörer

I många länder har kvinnors andel av låga och medelhöga tjänster inom media ökat under de senaste tio åren, men antalet kvinnor på höga beslutsfattande tjänster har förblivit mycket litet, både inom traditionella mediainstitutioner, som tidningar, radio och TV, och de nya sektorerna inom telekommunikation, multimedia och e-media.
En studie som publicerades av International Federation of Journalists fann att trots att en tredjedel av alla journalister idag är kvinnor, innehas mindre än 3 procent av chefstjänsterna och de beslutsfattande positionerna av kvinnor.
EU:s databas om kvinnor och beslutsfattande visar att 2001 innehades endast 9 procent av de högre chefstjänsterna inom telecom-industrin i Europa av kvinnor.
Enligt Media Report to Women, som publicerats av Communication Research Associates i USA, utgjorde kvinnor 17 procent av de chefsproducenter, producenter, regissörer, författare, filmfotografer och redaktörer som arbetade i USA med de 250 spelfilmer som drog in mest pengar under 2003. Det var samma siffra som 1998. Om man bara räknar de 100 filmer som spelade in mest pengar faller siffran till 15 procent. Män regisserade mer än 9 av 10 filmer 2003. (Källa: www.mediareporttowomen.com/statistics.htm)

Kvinnor i den akademiska världen:
Jämlikheten är långt ifrån uppnådd i universitetens styrelserum

Trots att ett ökande antal kvinnor tar universitetsexamen och ofta uppnår bättre resultat än män, anställs inte kvinnor i den akademiska världen eller får forskningsanslag i samma utsträckning som män.
Dessutom är kvinnor starkt underrepresenterade på högre beslutsfattande tjänster, bl.a. som universitetsrektorer. Siffror från t.ex. Sverige visar på en låg kvinnorepresentation bland rektorer, trots att det finns en god kvinnlig representation i parlament, regering och statsförvaltning.