A-Ö Webbindex

Ökat fokus på kvinnors och ungas entreprenörskap

Detta års internationella dag för små- och medelstora företag (MSME) fokuserar FN på kvinnors och ungas entreprenörskap. Små och medelstora företag som leds av kvinnor och ungdomar står inför betydande sårbarhet för yttre påverkan. De möter också utmaningar som kan hindra deras tillväxt, inklusive begränsad tillgång till överkomlig finansiering, stöd för kapacitetsuppbyggnad, partnerskapsnätverk och globala marknader. Samtidigt startar fler kvinnor och unga företag över hela världen, både procentuellt och totalt.

Utöver sitt fokus på kvinnors och ungas entreprenörskap, betonar FN idag också vikten av motståndskraftiga leveranskedjor. Försörjningskedjor spelar en avgörande roll i den globala handeln, men konflikter, katastrofer och pandemier kan störa deras funktion, öka kostnaderna och skapa transaktionssvårigheter. Dessutom kan konkurrens och koncentration inom internationella leveranskedjor pressa leverantörer att sänka kostnaderna, vilket leder till dåliga arbetsförhållanden, orättvisa löner och miljöhänsyn.

”Vi måste skapa miljöer som stödjer små och medelstora företag och driver finansiell integration, för att ge lika tillgång till marknader och ekonomi.” sa FN:s generalsekreterare António Guterres i samband med årets MSME-dag. Han tillade också att det finns ett behov av att bygga hållbara leveranskedjor ”som gynnar arbetare och respekterar miljön.” 

En kvinna i orientaliska kläder som sitter
I Uzbekistan spelar små och medelstora företag en överdimensionerad roll i landets ekonomi – enligt officiella uppgifter är de den största källan till sysselsättning och tillhandahåller hela 78 procent av jobben. Foto: UNDP Uzbekistan

Internationella MSME-dagen

FN:s generalförsamling utsåg den 27 juni till MSMEs dag redan 2017 för att öka medvetenheten om den betydande roll som MSME spelar för att främja FN:s hållbara utvecklingsmål (SDG).

MSME utgör 90 % av företagen, sysselsätter 60 till 70 % av arbetskraften och bidrar till 50 % av den globala BNP. De är grunden för samhällen, stödjer lokala och nationella ekonomier och tillhandahåller försörjning, särskilt för marginaliserade grupper som arbetande fattiga, kvinnor, ungdomar och utsatta samhällen.

Med rätt stöd har MSME-företag potential att driva ekonomisk omvandling, skapa jobb och främja rättvis ekonomisk tillväxt. MSME-dagen försöker betona deras avgörande roll och utforska möjligheter för deras fortsatta framsteg.

Människor i arbete
På tillväxtmarknader genereras de flesta formella jobb av små och medelstora företag, som skapar 7 av 10 jobb. Foto: Unsplash/Max Panamá

Betydelsen av MSME för de globala målen

MSME spelar en viktig roll för att uppnå de globala målen, särskilt när det gäller att förverkliga mål 8 (anständigt arbete och ekonomisk tillväxt) och mål 9 (industri, innovation och infrastruktur) enligt en rapport från FN:s avdelning för ekonomiska och sociala frågor.

Ett exempel på hur små och medelstora företag uppfyller mål 8, som är att främja hållbar, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning och anständig sysselsättning för alla, är genom att bidra till BNP och ekonomisk tillväxt genom att skapa jobb. De har dessutom potential att främja anständiga arbetsvillkor i särskilt tillväxtländer eftersom de är den största formella källan till sysselsättning i dessa länder. 

SDG
MSME är viktiga för att uppnå SDG, särskilt mål 8 om anständigt arbete och ekonomisk tillväxt och mål 9 om industri, innovation och infrastruktur. Foto: FN

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19