Sveriges öppna armar

Photo: Flickr / Wilkristin / 2.0 Generic (CC BY 2.0)

Photo: Flickr / Wilkristin / 2.0 Generic (CC BY 2.0)

19.2.2014 – Sverige, tillsammans med Tyskland, har under Syrienkrisen särskiljt sig som exceptionella mottagarländer. Sverige är dessutom det enda landet som beviljar alla asylsökanden från Syrien permanent uppehållstillstånd.

Inget annat land i EU har följt Sveriges exempel trots att den värsta flyktingkrisen sedan det andra världskriget utspelas vid Europas dörrtröskel.

Massflykten från krigets Syrien för allt fler asylsökande till Sverige. I fjol sökte 16 317 syriska medborgare uppehållstillstånd i Sverige (54 259 personer totalt, mer än en tredjedel av dem var syrier). Just nu söker det svenska Migrationsverket efter nya flyktingplatser – både i Sverige och ute i Europa.

Syrian new asylum applications

Top 5 countries EU (28) Since conflict began

% of all new asylum applications

Apr-Dec 2011

2012

Jan-Oct2013

Sweden

22,712

2%

18%

29%

Germany

20,197

6%

10%

11%

Bulgaria

4,937

12%

35%

64%

United Kingdom

3,439

2%

5%

7%

Austria

2,966

3%

5%

11%

Source: UNHCR

UNHCR har föreslagit att länder skulle ta emot upp till 30 000 syriska flyktingar i behov av omplacering (dvs. flyktingar som för tillfället befinner sig t.ex. i Jordanien eller Libanon), eller på humanitära grunder före slutet av 2014, med fokus på skydd för de mest sårbara. Stater uppmuntras erbjuda platser för syriska flyktingar utöver de nuvarande flyktingkvoterna så att även flyktingar från andra konflikområden kan erbjudas asyl och en tillflyktsort.

Vidarebosättning innebär att flyktingar, som sökt skydd i ett land, förflyttas till ett annat som erbjuder dem asyl. Asyl på humanitära grunder är en liknande, men uppsnabbad, process för dem som är i störst behov av skydd.  

Enligt Amnesty International har EU:s medlemsländer endast erbjudit sig att ta emot 12 000 av de mest utsatta flyktingarna, vilket betyder 0,5 % av det totala antalet flyktingar som lämnat Syrien.

Enligt Antonio Guterres, FN:s flyktingkommissarie, ”Emedan grannländer till konflikten ombeds att hålla sina gränser öppna, finner jag det ytterst bekymmersamt hur många syrier som kämpar för att uppnå skydd i Europa – i ljuset av rapporter om hur människor avvisas från ett stort antal gränser. Och detta sker trots att antalet flyktingar  i jämförelse är litet – Turkiet har ensamt tagit emot tio gånger mer flyktingar EU:s medlemsstater tillsammans.”

Det övriga Norden

I december 2013 uppgav de finska myndigheterna att Finland under 2014 kommer att ta emot 500 syriska flyktingar. Det vanliga antalet kvotflyktingar är 750, vilket i år kommer att höjas till 1050 – varav 500 kommer att komma från Syrien, berättar Kaisa Väkiparta som arbetar för Finska flyktingrådet. Antalet kan verka frapperande lågt jämfört med Finlands västra granne Sverige – men man bör även minnas att kvotflyktingar och spontana asylsökningar är två skilda saker. Sverige kommer att ta emot 400 kvotflyktingar, men har fått omkring 23 000 spontana asylsökningar.

För att en flykting skall kunna söka asyl i Finland är hindren många, och det första är att överhuvudtaget ta sig till Finland. Eftersom Finland inte beviljar visum för syrier, kan alltså en syrisk flykting som t.ex. tagit sig till Istanbul, inte flyga till Helsingfors utan vidare. Den enda vägen till Finland är illegal, via ett annat Schengen-land eller Ryssland.

Norge har beslutat om en tilläggskvot på 1000 flyktingar från Syrien, utöver den vanliga kvoten på omkring 1200 videarebosättningar från UNHCR. Amnesty uppmanar Norge att emotta minst 5000 av de mest sårbara flyktingarna från Syrien – som tillägg till den vanliga flyktingkvoten.

Danmark sticker ut som det land som kommer att ta emot det minsta antalet flyktingar. Danmark emottog 2 875 asylsökanden mellan april 2011 och december 2013, och kommer år 2014 att ta emot 140 syriska kvotflyktingar.

Källa: UNHCR