Två och en halv miljarder för att ge millenniemålen en puff

Heikki Eidsvoll Holmås Minister of International Development of Norway at a meeting of the General Assembly yesterday

Heikki Eidsvoll Holmås Minister of International Development of Norway at a meeting of the General Assembly yesterday

24 september 2013- Löftet från den Norska regeringen samt Sveriges Ikea att bidra till att ge millenniemålen en sista puff var bland de största löften som gavs under gårdagens långa möte om millenniemålen. Mötet, som var sammankallat av generalsekreteraren, hölls i New York och frambringade löften om två och en halv miljarder extra stöd för att ge de fattigdomsbekämpande målen en sista puff.

Det är endast 800 dagar kvar att uppnå det mest ambitiösa fattigdomsbekämpande programmet världen någonsin skådat. Generalsekreteraren samlade statsmän, representanter för företag, civilsamhället och filantropiska organisationer för att stödja millenniemålen på dess sista steg inför mållinjen.  

Under det dagslånga motet, som formellt kallas millennimålens framgång: Påskynda åtgärderna och partnerskap för större effekt (MDG Success: Accelerating Action and Partnering for Impact), erkände Ban Ki-moon att processen fortfarande är ofullständig, alla åtta mål för att bekämpa fattigdom har inte nåtts. Millennimålen överenskoms år 2000 av världs ledare och vissa mål har inte nåtts. Ban sade dock att succén är inom räckhåll eftersom människor som jobbar tillsammans har bevisat att förändring är möjligt, även inom en accelererad tidsram.

Fattigdom har sjunkit, hälsan förbättrats och alfabetismen skjutit i höjden. Det som först kunde tänkas naivt och fantasifullt, har blivit uppnåeligt.”

Än så länge har två och en halv miljard dollar lovats under mötet för att ge en puff åt millenniemålen. Löften innehåller:

•    Storbritannien lovade 1, 6 miljarder dollar till den Globala fonden för att bekämpa HIV/AIDS, tuberkulos och malaria under en tre års period 2014-2016.
•    Världsbanken lovade åtminstone 700 miljoner dollar finansiering fram till slutet av 2015 för att hjälpa utvecklingsländer uppnå målet för kvinnors och barns hälsa.
•    Ikea Foundation lovade 80 miljoner dollar under de följande fem åren för FN:s barnfonds (UNICEF) barnprogram i Indien.
•    Norge bidrar med 75 miljoner dollar under en tre års period till ”Reproduktiv-, Nyfödd- och mödravårdsfonden”
•    Energia, det internationella nätverket för genus och hållbar energi, lovade mer än 10 miljoner dollar för att stärka arbetet kring könsjämställdhet och kvinnors kraft inom     energisektorn och speciellt för universell energi.