UNDP: Blandat betyg för fattigdomsbekämpningen – FN-rapport belyser utmaningar inför septembers millennietoppmöte

alt

altDen globala ekonomiska krisen har slagit hårt mot arbete och löner runt om i världen. Trots det ser krisen inte ut att hota målet om att halvera världens fattigdom fram till år 2015. Det framgår av årets millenniemålsrapport, Millennium Development Goals Report 2010, som presenterades idag av FN:s generalsekreterare BAN Ki-moon. Rapporten belyser hur barna- och mödradödligheten minskat, allt fler barn börjar skolan och hur kampen mot både malaria, tbc och hiv/aids gett resultat. Samtidigt höjs ett varningen finger – framstegen går inte tillräckligt snabbt och den ekonomiska tillbakagången fortsätter att hota tidigare gjorda framsteg.   
 
Rapporten, som presenteras bara några dagar innan frågan om bistånd och givaråtaganden diskuteras vid G8-mötet i Kanada, är tänkt som ett underlag inför det stora millenniemålstoppmötet som äger rum i New York i september. Enligt rapporten går millenniemålen att nå, förutsatt att de fattiga länderna själva tar huvudansvaret för sin utveckling. Samtidigt krävs ett starkt stöd från internationella partners.
   
Rapporten visar att de framsteg som gjorts inte alltid kommer de allra fattigaste till del. Utvecklingen släpar exempelvis efter för kvinnor och flickor, människor som lever med handikapp och minoritetsgrupper. Den färska statistiken visar dock att andelen människor som försöker överleva på mindre än $ 1,25 per dag minskat från 46 procent 1990 till 27 procent 2005, mycket tack vare den snabba utvecklingen Kina och Sydostasien. Enligt prognoser förväntas andelen extremt fattiga minska till 15 procent år 2015.
   
Siffror för både barndödlighet och mödradödlighet visar också på framsteg. Antalet barn som inte överlever sin femårsdag har minskat från runt 12,5 miljoner 1990 till uppskattningsvis 8,8 miljoner 2008. Framstegen räcker dock inte för att nå millenniemål 4 – om att minska barndödligheten med två tredjedelar fram till 2015.
   
– Alldeles för länge har arbetet mot mödra- och barndödlighet varit lågprioriterat. Samtidigt vet vi att dessa frågor kan vara motor för utvecklingen, säger generalsekreterare Ban Ki-Moon som också framhåller kvinnor som drivande kraft för framsteg och utveckling.
       
Millenniemålsrapporten för 2010 innehåller även en del bekymmersam läsning. Bland annat visar statistiken att den ekonomiska krisen har haft stora negativa effekter på arbetet med att minska hungern och antalet kroniskt hungrande i världen uppgår nu till runt en miljard. Livsmedelskrisen och de minskade inkomsterna har gjort det svårare för fattiga att sätta mat på bordet åt sina familjer – något som har bidragit till att antalet undernärda ökat under de senaste åren.  

Fakta från millenniemålsrapporten;
    

  • Trots den globala energi-, livsmedels- och ekonomiska krisen görs det landvinningar i fattigdomsarbetet. På global basis kommer målet med att halvera andelen fattiga att nås till 2015. Andelen fattiga som lever på $ 1,25 dollar per dag har minskat från 1,8 miljarder 1990 till 1,4 miljarder 2005 – samtidigt minskade fattigdomsandelen under samma period från 46 procent till 27 procent och väntas minska till 15 procent till 2015. 
  • Inskrivningen i grundskolan fortsätter att öka på global nivå och ligger nu på 89 procent i utvecklingsländerna. Det är en ökning men det går för långsamt för att målet om grundskola för alla till 2015.
  • Andelen hiv/aids-smittade som får bromsmediciner har tiofaldigats mellan 2003 och 2008 – från 400 000 till 4 miljoner.
  • Betydande framsteg har gjorts när det gäller arbetet att stoppa spridningen av hiv/aids, malaria och mässlingen – något som resulterat i att antalet barn som dör innan de hunnit fylla fem år har minskat från cirka 12,5 miljoner 1990 till 8,8 miljoner 2008.
  • Tillgången till renare vatten på landsbygden har ökat vilket bidragit till att skillnaderna mellan storstad och landsbygd har minskat. Prognosen är att cirka 86 procent av befolkningen i fattiga länder kommer att ha förbättrad tillgång till rent vatten.

 

Källa: UNDP Sverige

 

Rapporten The Millennium Development Goals Report, är en sammanställning av data från över 25 olika FN och internationella organisationer. Den ges ut av FN:s avdelning för ekonomiska och sociala frågor och är tänkt att fungera som en vägvisare för världens ledare inför FN:s toppmöte om millenniemålen i september.

Fakta och siffror som använts i rapporten finns på adressen: http://mdgs.un.org

För mer infomation se:  www.un.org/millenniumgoals