Utbildning om mänskliga rättigheter

(Faktablad)

MÄNSKLIGA RÄTTIGHTERNAS DAG
DEN 10 DECEMBER 2004

 

” Undervisningen skall syfta till personlighetens fulla utveckling och till att stärka respekten för människans grundläggande fri- och rättigheter. Undervisningen skall främja förståelse, tolerans och vänskap mellan alla nationer, rasgrupper och religiösa grupper samt befordra Förenta Nationernas verksamhet för fredens bevarande” (Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, artikel 26.2)

Generalsekreterare Kofi Annans budskap på dagen för mänskliga rättigheter den 10 december 2004
 

Mänskliga rättigheternas dag 2004 är tillägnad utbildning om mänskliga rättighter. Den 10 december kommer FN:s generalförsamling ägna en särskild session åt att markera slutet av FN:s årtionde för utbildning om mänskliga rättigheter (1995-2004). Vid mötet förväntas generalförsamlingen kungöra ett världsprogram för utbildning om mänskliga rättigheter. Programmets första fas, från 2005 till 2007, ska ägnas åt utbildning om mänskliga rättigheter i grundskolan.

Louise Arbour, FN:s högkommissionär för mänskliga rättigheter, tillkännagav temat i Genève den 16 november 2004 och sa: ”Varje år påminner mänskliga rättigheternas dag oss om att det finns ständiga problem rörande de mänskliga rättigheterna i världen och att det fortfarande behövs stora insatser från var och en av oss för att de mänskliga rättigheterna ska bli verklighet för alla”.

UNESCO:s generaldirektör Koïchiro Matsuura sa att ”Utbildning om mänskliga rättigheter är absolut nödvändigt för att varje individ ska kunna åtnjuta och kräva ett tryggt och värdigt liv. Det är absolut nödvändigt att offentliga tjänstemän ser till att verkställa statens engagemang i de mänskliga rättigheterna. Slutligen är det absolut nödvändigt för hela samhället att utveckla och vårda kulturen runt de mänskliga rättigheterna som en förutsättning för en harmonisk och fredlig utveckling”.

Högkommissionären och generaldirektören uppmanar alla att utnyttja de mänskliga rättigheternas dag till att organisera utbildningsaktiviteter, sprida goda seder och till att lansera framtida initiativ på området ”i en anda av samarbete och ömsesidig respekt mellan alla inblandade. Mänskliga rättighternas dag ger oss möjligheten att hylla de som ger utbildning om mänskliga rättigheter – i sanning de mänskliga rättigheternas försvarare – de som både formellt och informellt, i små och stora samhällen, trots svårigheter och hinder bidrar till att bygga upp en internationell kultur av mänskliga rättigheter”.

FN:s högkommissariat för mänskliga rättigheter koordinerar FN:s årtionde för utbildning om mänskliga rättigheter (1995-2004). I samarbete med UNESCO har man genomfört många aktiviteter relaterade till årtiondet.

Bakgrund

Vikten av utbildning om mänskliga rättigheter har länge erkänts av det internationella samfundet. Att den gavs en framträdande plats på Världskonferensen om de mänskliga rättigheterna i Wien 1993 och det faktum att FN beslutade att etablera årtiondet för utbildning om mänskliga rättigheter är bevis på detta.

Enligt generalförsamlingens resolution som etablerade årtiondet skall utbildning om mänskliga rättigheter vara ”en livslång process genom vilken människor på alla utvecklingsnivåer och samhällsskikt lär sig att respektera andras värdighet och att se till att den respekten genomsyrar alla samhällen”. På så sätt bidrar utbildning om mänskliga rättigheter påtagligt till att främja jämlikhet och hållbar utveckling, att förebygga konflikter och brott mot de mänskliga rättigheterna och till att höja deltagande och demokratiska processer, med målet att utveckla samhällen där alla mänskliga rättigheter värdesätts och respekteras.

Under årtiondet uppmanades regeringar, internationella organisationer, nationella institutioner, NGOs, professionella föreningar, alla delar av det civila samhället och individer att bilda partnerskap och att samla sina insatser för att föra fram en universell kultur av mänskliga rättigheter genom utbildning och offentlig information. Årtiondets internationella handlingsplan för fram detaljerade mål för det internationella samfundet: utvärdering av behov och formulerande av effektiva strategier; upprättande och stärkande av program och kapacitet för utbildning om mänskliga rättigheter på internationell, regional, nationell och lokal nivå; koordinerad utveckling av utbildningsmaterial; stärkande av massmedias roll och kapacitet; och globalt spridande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

I februari 2004 begärde FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter en rapport från kommissionen för mänskliga rättigheter om årtiondets framsteg, brister och FN:s framtida aktiviteter inom utbildning om mänskliga rättigheter. Denna rapport baserades på överläggningar mellan FN:s medlemsstater (dokument E/CN.4/2004/93). I rapporten beskrev medlemsländernas regeringar sitt ökade arbete för utbildning om mänskliga rättigheter. Detta gällde såväl det arbete för utbildning om mänskliga rättigheter som låg inom ramen för årtiondets agenda, som det utanför. De flesta av medlemsstaternas regeringar nämnde att utbildning om mänskliga rättigheter kommer att förbli en prioritet i deras länder, eftersom arbete med vissa specifika frågor kvarstår och eftersom vissa koordinerande mekanismer för utbildning om mänskliga rättigheter fortfarande saknas.

I april 2004 antog kommissionen för mänskliga rättigheter resolution 2004/71, som beskrev ett fortsatt globalt arbetssätt för utbildning om mänskliga rättigheter efter årtiondets slut. I samband med det rekommenderade kommissionen ett kungörande av ett världsomfattande program för utbildning om mänskliga rättigheter som ska påbörjas den 1 januari 2005. Detta program är uppstrukturerat i ett antal faser som syftar till att behålla och utveckla implementeringen av utbildning om mänskliga rättigheter inom alla sektorer i samhället. Kommissionen bad även FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, i samarbete med UNESCO och andra involverade statliga och icke-statliga organisationer, att förbereda en handlingsplan för den första fasen (2005-2007) av Världsprogrammet och att presentera den för omdöme och godkännande av generalförsamlingen under dess session 2004. Denna handlingsplan fokuserar på grundskoleutbildning och finns i dokument A/59/525.

 

Slutsats

För femtiosex år sedan erkände FN:s generalförsamling alla människors lika och oavhändliga rättigheter genom att anta den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Förklaringen uppmanar alla individer och institutioner i samhället att genom lärande och utbildning sträva efter att främja respekt för de mänskliga rättigheterna och att säkra ett universellt erkännande och en implementering av dessa rättigheter.

Utnämnandet av FN:s årtionde för utbildning om mänskliga rättigheter representerade den utveckling som redan skett gällande globala ansträngningar för utbildning om mänskliga rättigheter. I överensstämmelse med artikel ett i FN-stadgan har FN:s arbete för mänskliga rättigheter under mer än femtio år strävat efter att främja respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Specifika åtaganden för utbildning om mänskliga rättigheter har inarbetats i FN-instrument om mänskliga rättigheter och ska säkra rätten till utbildning om mänskliga rättigheter. Således har även FN:s medlemsstater, genom internationella avtal, förbundit sig att arbeta för ökad utbildning i allmänhet, och för utbildning om mänskliga rättigheter i synnerhet.

Det behövs emellertid alltjämt ökade ansträngningar för att kunna möta alla människors rätt till utbildning om mänskliga rättigheter. Om generalförsamlingen antar det föreslagna Världsprogrammet för utbildning om mänskliga rättigheter kommer en fokusering på mänskliga rättigheter på den internationella agendan att säkerställas. Detta kommer i sin tur att bidra till att skapa en gemensam handlingssplan för alla aktörer som är inblandade. Stödet till redan existerande program för utbildning om mänskliga rättigheter och skapande av nya kommer att underlättas. Dessutom kommer man att kunna förbättra samarbetet för utbildning om mänskliga rättigheter på alla nivåer i samhället.

För mer information om utbildning om mänskliga rättigheter och FN:s arbete inom området, besök följande hemsidor:

http://www.ohchr.org/english/issues/education/training/index.htm
http://www.ohchr.org/english/about/publications/.