Ban Ki-moon: Tusen dagar att hålla millennielöftet


5.4.2013 – En tusenmilsresa börjar med ett enda steg. Från och med denna vecka kan vi bege oss på en tusendagarsresa in i en ny framtid.

Den 5:e april kommer världen att nå en viktig milstolpe för historiens största och mest framgångsrika ansträngning för att utrota fattigdomen – då är det nämligen tusen dagar kvar tills vi bör ha uppnått millenniemålen.

Dessa åtta koncentrerade mål utstakades år 2000, då mer världsledare än någonsin samlades på FN:s högkvarter och enades om att halvera den globala fattigdomen och hungern, bekämpa klimatförändringen och sjukdomar, tackla problemet med orent vatten och sanitet, samt satsa på utbildning och nya möjligheter för flickor och kvinnor.

Det var inte första gången statsledare har gjort högtidliga löften. Cynikerna väntade sig snart se millenniemålen övergivna som alltför ambitiösa. Men istället har målen hjälpt till att staka ut globala och nationella prioriteter, mobilisera åtgärder och uppnå märkbara resultat.

Under de senaste tolv åren har 600 miljoner människor tagit sig ur den extrema fattigdomen – antalet fattiga har därmed minskat med hälften. Ett rekordantal barn går nu i grundskola – och för första gången är antalet pojkar och flickor på samma nivå. Mödra- och barndödligheten har sjunkit. Specifika investeringar för kampen mot malaria, HIV/AIDS och tuberkulos har räddat miljoner liv. Afrikas AIDS-relaterade dödsfall har minskat med en tredjedel under bara de sex senaste åren.

Men det finns även mål och målsättningar som kräver större ansträngningar. Alltför många kvinnor dör fortsättningsvis under förlossning, trots att vi har alla medel att rädda deras liv. Alltför många samhällen saknar adekvata sanitetsmöjligheter, och orent vatten utgör en livsfara. I många delar av världen fortsätter klyftan mellan rika och fattiga att vidgas. Alltför många lämnas åt sitt öde.

För att trappa upp takten bör det internationella samfundet vidta fyra åtgärder – nu.

Först av allt måste strategiska och målinriktade åtgärder och investeringar vidtas för att sporra till resultat inom alla delområden: en miljon hälsovårdare i Afrika för att sörja för svåråtkomliga områden och förhindra att mödrar och barn dör av komplikationer som lätt hade kunnat förebyggas; ökade investeringar inom sanitet; universell tillgång till primär hälsovård, bland annat akut obstetrisk vård; och adekvata medel för att behandla HIV och malaria.

Säkrad, jämlik tillgång för flickor och kvinnor till utbildning, hälsovård, livsmedelsförsörjning och ekonomiska möjligheter är en av de starkaste drivkrafterna för utveckling och framsteg för alla millenniemål.

För det andra bör vi fokusera på de fattigaste och mest utsatta länderna, hem för ca 1,5 miljarder människor. Ofta plågade av hunger, konflikt, dåliga styrelseformer och omfattande kriminellt våld, finner dessa länder det svårast att göra framsteg trots bästa vilja. Många av dem har inte uppnått ett enda millenniemål. Då vi investerar i områden som Sahel, Afrikas horn och centrala Asien, understöder vi samtidigt en god cirkel av ekonomisk utveckling, säkerhet och fredsarbete.

För det tredje måste vi hålla våra ekonomiska löften. Budgeter kan inte balanseras på de fattigaste och mest utsattas ryggar. Det är etiskt oacceptabelt och hjälper varken bidragsgivare eller mottagare. Trots svåra ekonomiska tider har många länder varit exemplariska i sina löften. Nya bidragsgivare bland de nya tillväxtekonomierna stiger även fram. Vi bör applådera dessa ansträngningar och uppmuntra fler av deras slag.

För det fjärde borde milstolpen för tusendagarsstrecket markera en uppmaning till en global rörelse från regeringar till gräsrotsorganisationer, som varit ovärderliga för våra framgångar. Vi borde även utnyttja teknologins och de sociala mediernas fulla potential – de erbjuder möjligheter som inte fanns tillgängliga då målen utformades under millennieskiftet.

Millenniemålen har bevisat att fokuserade, globala utvecklingsmål kan göra en verklig skillnad. De kan mobilisera, förena och inspirera. De kan bidra till innovationer och de kan förändra världen.

Framgång under de kommande tusen dagarna kommer inte bara att förbättra miljoner människors livskvalitet, det kommer att bidra till drivkraften för planeringen av post-2015 och den hållbara utvecklingens utmaningar.

Det kommer att finnas olösta frågor. Men då vi formar en ny generation av mål för hållbar utveckling, bör millenniemålen inspirera oss på vägen. De har visat att det med politisk vilja är möjligt att utrota den extrema fattigdomen, och att denna möjlighet finns inom vår räckvidd.

Låt oss göra det mesta av de kommande tusen dagarna och fullborda vårt millennielöfte.

Ban Ki-moon är de Förenta Nationernas generalsekreterare.