Ban: solidaritet är grundvalen för rättvisa och jämlikhet

UN Photo/Martine Perret

UN Photo/Martine Perret

20.12.2013 – Solidaritet definieras i millenniedeklarationen som en av de internationella relationernas grundvalar, där de som lider eller har minst får hjälp av dem som har mest. Därför, i kontext av globalisering och ökande ojämlikhet, är det allt viktigare att den internationella solidariteten stärks.

FN:s generalförsamling har utlyst den 20:e december som den internationella dagen för solidaritet. Solidaritet har definierat organisationens arbete sedan dess födelse, då folk och nationer kom samman för att arbeta för fred, mänskliga rättigheter samt social och ekonomisk utveckling.

Organisationen stödjer sig på solidaritetsprincipen gällande samarbetet för att lösa internationella problem av ”ekonomisk, social, kulturell eller humanitär karaktär”.

Solidaritet kan återfinnas i nästan alla områden av mänsklig aktivitet. Precis som arbetare solidariskt enas för att kämpa för bättre arbetsförhållanden, kan även den det internationella samfundet kämpa tillsammans mot globala hot som terrorism eller pandemier och bistå offer för t.ex. naturkatastrofer eller konflikter.

”Vi spelar alla en roll i lösningen av dagens ekonomiska, politiska, miljömässiga och sociala utmaningar, och vi bör alla dela på kostnaderna och fördelarna av hållbar utveckling enligt behov och förmåga. Detta är grundstenen för rättvisa och jämlikhet. Det är solidaritetens betydelse”, sade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon i sitt meddelande.

Solidaritet är aktuellare än någonsin i Sverige där händelserna i Kärrtopr mobiliserat en omfattande respons från allmänhetens sida. Just nu är över 10 000 personer anmälda på Facebook för söndagens manifestation mot rasism.

”Under denna internationella dag uppmanar jag människor från alla nationer, av alla trosuppfattningar, kulturer och traditioner att tillsammans arbeta för de löften vi avgav vid millennieskiftet och lämna ett arv av fred, välgång och hållbar utveckling för de kommande generationerna.”