A-Ö Webbindex

Barns rättigheter måste tas på allvar

Som FN:s särskilda rapportör för sexuell exploatering av barn arbetar Maud de Boer-Buquicchio för att förbättra skyddet för barn som utsätts för sexuell exploatering. Under sina nästan sex år i rollen har hon bidragit med viktiga rekommendationer och rapporter till regeringar och FN:s råd för mänskliga rättigheter. Men hon tror att om det ska bli en framgångshistoria måste mekanismen stödjas med tillräckliga resurser.

De särskilda rapportörerna vid FN:s råd för mänskliga rättigheter är oberoende experter med mandat att rapportera och ge råd om mänskliga rättigheter ur ett tematisk eller landspecifikt perspektiv. Systemet för särskilda rapportörer har funnits sedan 1967 men den första rapportören som ansvarar för frågor som rör sexuell exploatering av barn, barnprostitution och barnpornografi utnämndes för första gången 1990. I rollen som oberoende experter måste de särskilda rapportörerna tillämpa oberoende och opartiskhet.

– Eftersom vi är oberoende experter har vi stor frihet att tala ut. Men samtidigt har vi ett ansvar. Dessutom finns det en uppförandekod och vi måste hålla oss inom vårt mandat och kan inte delta i aktiviteter som skulle strida mot vårt ansvar, säger Maud de Boer-Buquicchio i intervjun med UNRIC:s nordiska nyhetsbrev.

Engagemang för barns rättigheter

Maud de Boer-Buquicchio har visat ett genuint engagemang för mänskliga rättigheter och

Maud de Boer-Buquicchio är FN:s särskilda rapportör för sexuell exploatering av barn.

specifikt för barns rättigheter. Hon började arbeta i Europarådet 1969 inom olika roller med fokus på skyddsmekanismen för de mänskliga rättigheterna som inrättades enligt Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Från 2002 till 2012 var hon biträdande generalsekreterare för Europarådet, den första kvinnan som valts för rollen.

Hon lanserade Europarådets program ”Att bygga ett Europa för och med barn” för att förespråka en holistisk och integrerad strategi i arbetet med att eliminera alla former av våld mot barn och säkerställa att barns rättigheter respekteras.

2014 utnämndes Maud de Boer-Buquicchio till FN:s särskilda rapportör för sexuell exploatering av barn. Hennes mandat förnyades i mars 2017.

– Jag har ägnat en stor del av min karriär åt att främja barns rättigheter och förebygga sexuell exploatering av barn så det var logiskt för mig att ansöka om denna position. Jag såg det som en möjlighet att ta vidare det som jag utvecklat på europeisk nivå till den globala nivån med barnkonventionen som min kompass.

Involverar barn

I sin roll som särskild rapportör analyserar Maud de Boer-Buquicchio grundorsaker och identifierar nya mönster i sexuell exploatering av barn. Hon ger rekommendationer, publicerar tematiska rapporter, ökar medvetenheten och genomför landbesök på inbjudan av regeringarna i syfte att utvärdera situationen och utfärda rekommendationer i frågor som rör hennes mandat.

– Landsbesöken är mycket viktiga och intensiva. Jag träffar många intressenter, däribland regeringstjänstemän, brottsbekämpning, rättsväsende, ungdomsparlamentariker och viktigast av allt – barn.

Maud de Boer-Buquicchio har en stark och säker men ändå varm röst. Det är lätt att föreställa sig henne bekväm både på myndigheternas kontor och i rummet med små barn.

– Jag försöker involvera barn så mycket jag kan och lyssnar på vad de tror måste göras för att ta itu med dessa frågor. Förutom att träffa barn och unga aktivister prioriterar jag alltid mötet med de barn som överlevt sexuellt våld för att lyssna på deras åsikter och behov.

IKT-relaterade sexuella övergrepp och exploatering

Ett av fokusområdena för den särskilda rapportören är hur informations- och kommunikationsteknik (IKT) används för att underlätta sexuell exploatering av barn. Frågan om de nya riskerna som Internet innebär sågs över redan på nittiotalet av Maud de Boer-Buquicchios föregångare och har sedan dess varit ett viktigt fokus i mandatet.

– När en bild av sexuella övergrepp mot barn visas på nätet finns det alltid ett barn som utsatts och en gärningsman. Samtidigt är det viktigt att diskutera ansvaret hos internetplattformen – hur plattformens roll kan formas till ett skyddsverktyg snarare än  något som förenklar spridningen, oavsett om det är medvetet eller bygger på okunskap, förklarar Maud de Boer-Buquicchio.

Utöver fokus på IKT-relaterad sexuell exploatering är barn på flykt en prioritering för den särskilda rapportören de kommande åren.

Framsteg men också utmaningar

Den särskilda rapportörens arbete resulterar i rapporter och rekommendationer. Det är tillfredsställande när dessa rekommendationer följs upp, menar Maud de Boer-Buquicchio. Ett exempel är efter hennes besök i Malaysia då en av hennes rekommendationer var att inrätta en kommissionär för barns rättigheter inom kommissionen för mänskliga rättigheter i landet – något som nu har genomförts.

Men trots att det görs framsteg anser Maud de Boer-Buquicchio att det finns ett behov av en bättre uppföljning för den särskilda rapportörens arbete.

– Det är synd att det inte finns någon systematisk uppföljning av genomförandet av våra rekommendationer och begränsade möjligheter för uppföljning av våra landsbesök med tanke på vårt globala mandat. Det är svårt att mäta den direkta effekten av vårt arbete och förstå påverkan av andra faktorer. Men samtidigt är det viktigaste att barns rättigheter tas på allvar och det spelar ingen roll vem som kan göra anspråk på segern för de framstegen, så länge alla aktörer arbetar mot samma mål.

De särskilda rapportörernas arbete ersätts inte och resurserna för mandatet är mycket knappa. Maud de Boer-Buquicchio tycker att bristen på resurser är en av de största utmaningarna. Mer forskningskapacitet och ökade resurser för påverkansarbete krävs snarast.

– De särskilda rapportörerna är en fantastisk mekanism för att varna regeringar och ge oberoende råd om vad som måste göras för att ta itu med sexuell exploatering och göra denna värld till en bättre plats för barn där de fullt ut kan åtnjuta sina rättigheter. Men jag tror verkligen att om FN:s råd för mänskliga rättigheter vill att detta ska bli en framgångshistoria måste mekanismen stödjas med tillräckliga resurser, avslutar Maud de Boer-Buquicchio.

Läs mer: United Nations Special Rapporteur on the sale and sexual exploitation of children

Nyhetsbrev

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19