Centrala internationella konventioner och avtal

Sammanlagt finns det mer än 2000 multilaterala avtal i världen idag. Över 500 av dem har ställts under FN:s uppsikt. FN:s kommission för internationell lagstiftning, (International Law Commission), som består av 34 experter, främjar utveckling och instiftande av internationell lagstiftning

{mospagebreak title= Mänskliga rättigheter}

Mänskliga rättigheter

Konventionen om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord
Antagen av FN:s generalförsamling den 9 december 1948.
Trädde i kraft den 12 januari 1951.
Trädde i kraft i Sverige den 9 maj 1952
På engelska

På svenska
(Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Internationella konventionen för avskaffande av alla former av rasdiskriminering.
Öppet för undertecknande i New York den 7 mars 1966.
Trädde i kraft den 4 januari 1969.
Trädde i kraft i Sverige den 5 januari 1972.
På engelska
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.
Antagen av FN:s generalförsamling den 16 december 1966.
Trädde i kraft den 3 januari 1976.
Trädde i kraft i Sverige 3 januari 1976.
På engelska
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Internationella konventionen om civila och politiska rättigheter.
Antagen av FN:s generalförsamling den 16 december 1966.
Trädde i kraft den 23 mars 1976.
Trädde i kraft i Sverige 23 mars 1976
På engelska
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Tilläggsprotokollet till internationella konventionen om civila och politiska rättigheter.
Antaget av FN:s generalförsamling den 16 december 1966.
Trädde i kraft den 23 mars 1976.
Trädde i kraft i Sverige 23 mars 1976.
På engelska
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Andra tilläggsprotokollet till internationella konventionen om civila och politiska rättigheter, med syfte att avskaffa dödsstraff.
Antaget av FN:s generalförsamling den 15 december 1989.
Trädde i kraft den 11 juli 1991.
Trädde i kraft i Sverige den 11 juli 1991.
På engelska
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Konventionen om avskaffande av alla former av diskriminering av kvinnor.
Antagen av FN:s generalförsamling den 18 december 1979.
Trädde i kraft den 3 september 1981.
På engelska
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Tilläggsprotokollet till konventionen om avskaffande av alla former av diskriminering av kvinnor.
Antaget av FN:s generalförsamling den 6 oktober 1999.
Trädde i kraft den 22 december 2000.
På engelska
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Konventionen om tortyr och annan grym, inhuman eller förnedrande behandling eller bestraffning.
Antagen av FN:s generalförsamling den 10 december 1984.
Trädde i kraft den 26 juni 1987.
På engelska
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Tilläggsprotokoll till konventionen om tortyr och annan grym, inhuman eller förnedrande behandling eller bestraffning.
Antaget av FN:s generalsförsamling 18 december 2002.
Trädde i kraft 22 juni 2006.
Trädde i kraft i Sverige den 22 juni 2006.
På engelska
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Konventionen om barnets rättigheter.
Antagen av FN:s generalförsamling den 20 november 1989.
Trädde i kraft den 20 november 1989
Trädde i kraft i Sverige 20 september 1990.
På engelska
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Tilläggsprotokollet till konventionen om barnets rättigheter i barns inblandning i väpnade konflikter.
Antaget av generalförsamlingen den 25 maj 2000.
Trädde i kraft 12 februari 2002.
Trädde i kraft i Sverige 20 mars 2003.
På engelska
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Tilläggsprotokoll till konventionen om barnets rättigheter i barnhandel, barnprostitution och barnpornografi.
Antaget av generalförsamlingen den 25 maj 2000.
Trädde i kraft 18 januari 2002.
Trädde i kraft i Sverige den 19 februari 2007
På engelska
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Internationella konventionen om skydd av gästarbetare och deras familjers rättigheter.
Antagen av FN:s generalförsamling den 18 december 1990.
Trädde i kraft 1 juli 2003
Ej undertecknad av Sverige
På engelska

Internationella konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Antagen av FN:s generalförsamling 13 december 2006
Trädde i kraft 3 maj 2008
På engelska
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF):

Tilläggsprotokoll till den internationella konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Antagen av FN:s generalförsamling 13 december 2006
Trädde i kraft 3 maj 2008
På engelska

Internationella konventionen om skydd mot påtvingade försvinnanden
Antagen av FN:s generalförsamling 20 december 2006
Har ännu inte trätt i kraft
Undertecknad av Sverige 6 februari 2007, ej ratificerad.
På engelska

{mospagebreak title= Flyktingar och statslösa}
Flyktingar och statslösa persone
r

Konventionen om flyktingars status.

Undertecknad i Genéve den 8 juli 1951.
Trädde i kraft den 22 april 1954.
På engelska (PDF)
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

{mospagebreak title= Krig och brott}
Krig och brott

Genève-konventionen angående skydd för civilpersoner under krigstid.
Antagen i Genève 12 augusti 1949
Trädde i kraft 21 oktober 1950
Undertecknad av Sverige den 8 december 1949
På engelska:
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Genève-konventionen angående krigsfångars behandling
Antagen i Genève, den 12 augusti 1949
Trädde i kraft 21 oktober 1950
Trädde i kraft i Sverige 28 juni 1954
På engelska
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Internationell konvention om bekämpande av bombattentat av terrorister.
Antagen av FN:s generalförsamling den 15 december 1997.
Trädde i kraft den 23 maj 2001.
Trädde i kraft i Sverige den 6 oktober 2001.
På engelska (PDF)
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Rom-fördraget om Internationella brottmålsdomstolen.

Antaget i Rom den 17 juli 1998.
Trädde i kraft 1 juli 2002.
På engelska:
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Konventionen mot korruption
Antagen i New York, 31 October 2003
Trädde i kraft 14 december 2005
På engelska (PDF):

{mospagebreak title= Nedrustning}

Nedrustning

Konventionen om förbud eller begränsningar av användandet av vissa konventionella vapen som anses vara onödigt skadevållande eller ha slumpmässiga effekter
(och protokoll).
Avslutad i Genéve den 10 oktober 1980.
Trädde i kraft den 2 december 1983.
Trädde i kraft i Sverige den 12 december 1983
På engelska:
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Protokoll om förbud eller begränsningar av minanvändning, fällor och andra anordningar tillfogat den 3 maj 1996 (Protokoll 11 tillfogat den 3 maj 1996) som annex till Konventionen om förbud mot eller begränsningar av användandet av vissa konventionella vapen som anses vara onödigt skadevållande eller ha slumpmässiga effekter.
Antaget i Genéve den 3 maj 1996.
Trädde i kraft den 3 december 1998.
Trädde i kraft i Sverige den 3 december 1998.
På engelska (PDF)
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Konventionen om förbud mot utveckling, tillverkning, lagring och användning av kemiska vapen och om förstörande av dessa.
Antogs i Genève 3 september 1992.
Trädde i kraft den 29 april 1997.
På engelska
:
På svenska
(Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Fullständigt provstoppsavtal.
Antaget av FN:s generalförsamling den 10 december 1996.
Har ännu inte trätt i kraft.
På engelska
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Konvention om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av antipersonella minor (truppminor) samt om deras förstöring
Avslutad i Oslo den 18 september 1997.
Trädde i kraft den 1 mars 1999.
Trädde i kraft i Sverige den 1 maj 1999
På engelska (PDF)
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Konvention om klusterbomber

Antagen i Dublin 30 maj 2008
Har ännu inet trätt i kraft
På engelska (PDF)

{mospagebreak title= Miljö, vatten och biodiversitet}

Miljö, vatten, biodiversitet

Konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar
Undertecknad i Genève, den 13 november 1979
Trädde i kraft den 16 mars 1983
På engelska (PDF):
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Konvention för skydd av ozonskiktet
Antaget i Wien  22 mars 1985
Trädde i kraft 22 september 1988
Trädde i kraft i Sverige 22 september 1989
På engelska (PFD):
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet
Antaget Montreal, 16 september 1987
Trädde i kraft 1 januari 1989
Trädde i kraft i Sverige 1 januari 1989
På engelska
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC)
Antagen i New York 9 maj 1992
Trädde i kraft 21 mars 1994
Trädde i kraft i Sverige 21 mars 1994
På engelska
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Kyotoprotokollet till FN:s konvention om klimatförändringar.
Antaget i Kyoto den 11 december 1997.
Trädde i kraft 16 februari 2005
Trädde i kraft i Sverige den 16 mars 1994
På engelska:
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

FN:s konvention för bekämpning av ökenspridningen i länder drabbade av torka och/eller ökenspridning, särskilt i Afrika.
Öppet för undertecknande i Paris den 14 oktober 1994.
Trädde i kraft den 26 december 1996.
Trädde i kraft i Sverige den 16 mars 1994
På engelska:
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Biodiversitet:

Internationell konvention för reglering av valfångsten
Antaget i Washington 2 december 1946
Undertecknat av Sverige 30 december 1948
På engelska:
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Konvention för reglering av handeln med vissa utrotningshotade vilda djur och växter

Antagen i Washington, den 3 mars 1973
Trädde i kraft den 1 juli 1975
Trädde i kraft i Sverige 1 juli 1975
På engelska:
På svenska Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Konventionen om biologisk mångfald.
Undertecknades vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio i juni 1992.
Trädde i kraft den 29 december 1993.
Trädde i kraft i Sverige den 16 mars 1994
På engelska:
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Cartagenaprotokollet om biosäkerhet till konventionen i Rio de Janeiro om biologisk mångfald

Antaget i Montreal 29 januari 2000
Trädde i kraft 11 september 2003
På engelska:
På svenska:

Vatten:

Konvention om skydd och användning av gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar.
Antagen i Helsingfors 17 mars 1992
Trädde i kraft 6 oktober 1996
På engelska:
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Havsrättskonventionen
Antaget i Montego Bay 10 december 1982.
Trädde i kraft 1994
På engelska:
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Tilläggsavtal till havsrättskonventionen: Avtalet om skydd och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd.
Undertecknades i New York 4 augusti 1995.
Trädde i kraft 2001
Trädde i kraft i Sverige 18 januari 2004
På engelska:
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

{mospagebreak title= Avtal och diplomati}

Avtal och diplomati

Wienkonventionen om traktaträtt
Antogs i Wien den 23 maj 1969
Trädde i kraft 27 januari 1980
Trädde i kraft i Sverige 27 januari 1980
På engelska (PDF)
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser
Undertecknades i Wien 18 april 1961.
Trädde i kraft 24 april 1964.
Trädde i kraft i Sverige 20 april 1967.
På engelska (PDF)
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Wienkonventionen om konsulära förbindelser
Undertecknades i Wien 24 april 1963.
Trädde i kraft 19 mars 1967.
Trädde i kraft i Sverige 19 april 1974.
På engelska (PDF)
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Konvention rörande privilegier och immunitet för Förenta nationernas fackorgan
Undertecknades i New York 21 november 1947
Trädde i kraft den 2 december 1948,
Trädde i kraft i Sverige den 12 september 1951.
På engelska (PDF):
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Konvention rörande Förenta nationernas privilegier och immuniteter
Undertecknades i New York, den 13 februari 1946
Trädde i kraft 17 september 1946.
Trädde i kraft i Sverige den 28 augusti 1947
På engelska:
På svenska (Svenska Regeringens webbplats/PDF)

Konventionen om säkerhet för FN-personal.
Antagen av FN:s generalförsamling den 9 december 1994.
Trädde i kraft den 15 januari 1999.
På engelska: