Ekonomisk och social utveckling – en förutsättning for världsfred

En förutsättning för bestående världsfred är en social och ekonomisk utveckling som gynnar alla. Denna koppling erkänns i FN-stadgan, som ålägger FN att främja högre levnadsstandard, full sysselsättning och ekonomiskt och socialt framåtskridande som en av dess huvuduppgifter. Därför används större delen av FN:s resurser – mätt i budgetmedel och personalinsatser – till ett stort antal program och åtgärder som syftar till bättre levnadsvillkor för alla människor.
 
Tre fjärdedelar av världens befolkning bor i utvecklingsländer. 1,3 miljarder människor är djupt fattiga. Medan världens 24 rikaste länder i genomsnitt har en inkomst per invånare på 23 420 dollar, har de 49 fattigaste 360 dollar i inkomst per invånare. Förhållandet är 65 mot 1. Skillnaden har blivit allt större under de senaste åren, och det är ett av de svåraste problemen i världen idag.
 
Generalförsamlingen har betonat behovet av förändrade internationella ekonomiska relationer så att utvecklingsländer får sin rättvisa plats i världsekonomin. I en rad utvecklingsstrategier för tioårsperioder, antagna sedan 1961, har församlingen rekommenderat åtgärder för att samordna staters och internationella organisationers ansträngningar att minska klyftan mellan rika och fattiga länder.
 
 
Utvecklingsbistånd

Direkt under generalförsamlingen arbetar flera program för att främja FN:s ekonomiska och sociala mandat. FN:s utvecklingsprogram, United Nations Development Fund (UNDP), är det viktigaste i arbetet för social och ekonomisk utveckling. UNDP arbetar i 174 länder och territorier med att stötta tekniskt samarbete. Det är FN:s största program för hållbar utveckling.
 
FN:s barnfond, United Nations Children’s Fund (UNICEF), är den ledande organisationen när det handlar om långsiktiga program för barns överlevande, beskydd och utveckling. För närvarande ger UNICEF bistånd till 150 länder. De viktigaste biståndsområdena är vaccinering, hälsovård, näringsförbättring och grundskoleutbildning.
 
Många andra FN-program arbetar för utveckling tillsammans med regeringar och frivilliga organisationer. FN:s miljöprogram, United Nations Environment Program (UNEP), arbetar för sunda principer inom miljöområdet. Världslivsmedelsprogrammet, World Food Program (WFP), är världens största inter-nationella organisation för livsmedelsbistånd, både när det gäller krishjälp och utvecklingsprogram. FN:s befolkningsfond, United Nations Population Fund (UNFPA), är den största internationella organisationen som hjälper till med befolkningsfrågor i utvecklingsländer. FN:s center för boende- och bebyggelsefrågor, United Nations Centre for Human Settlements (Habitat), arbetar för att hjälpa de över 600 miljoner människor som lever under hälsofarliga förhållanden. FN:s konferens för handel och utveckling, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), arbetar för ökad internationell handel, speciellt stöttas utvecklingsländernas försök att öka sitt deltagande i den globala ekonomin.