A-Ö Webbindex

Folkrätt

 bannerlaw.jpg

FN har gett betydelsefulla bidrag till en utvidgning av regelverket för staters förhållande till varandra genom kodifiering och utveckling av folkrätten. Internationella domstolen hjälper stater att lösa juridiska tvister och har gett viktiga råd om rättsliga aspekter på åtgärder av FN. Bilden till höger är från den internationella domstolen i Haag.

FN har tagit initiativet till hundratals internationella konventioner och fördrag, från avtal som reglerar diplomatiska relationer och internationell handel till sådana som skyddar miljön, inte minst inom området för mänskliga rättigheter.

peacepalace.jpg

Konventionen om avskaffande av alla former av diskriminering av kvinnor är det övergripande rättsliga instrumentet för jämställdhet mellan kvinnor och män. Konventionen mot olaglig handel med narkotika och psykotropa ämnen är det viktigaste internationella avtalet mot smuggling av droger. FN:s havsrättskonvention ställer upp regler för länders lika tillgång till naturrikedomarna i världshaven. Den föreskriver också skydd av havens miljö och frihet för sjöfart och havsforskning.

  • Internationell lagstiftning
  • Centrala internationella konventioner och avtal
  • Internationella domstolen (ICJ) Internationella domstolen är FN:s huvudorgan för juridiska bedömningar och domslut. När en stat samtyckt till att låta domstolen avgöra tvister har den också förbundit sig att lyda domstolens beslut. En annan uppgift för domstolen är att ge rådgivande yttranden på begäran av andra FN-organ. Till skillnad från ICC dömer ICJ stater och inte individuella personer. Läs mer om ICJ
  • Internationella brottsmålsdomstolen (ICC) är världens första permanenta internationella domstol för krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord. De senaste 20 årens omfattande och hätska grymheter har varit drivkraften till att skapa ett permanent verktyg för att åtala personer skyldiga till brott som folkmord och etnisk rensning, och för att slutligen sätta stopp för den straffrihet som makthavare ofta har utnyttjat. Internationella brottmålsdomstolen inledde sitt arbete den 1 juli 2002. Domstolen finns i Haag. Endast brott begångna efter den 1 juli 2002 faller under domstolens jurisdiktion.
    Läs mer om ICC 

Läs mer på engelska: FN:s officiella hemsida – Folkrätt

 

 

Senaste artiklar

En miljon djur- och växtarter är i fara för...

En miljon djur- och växtarter löper risk för utrotning. Förlust av biologisk mångfald är...

75 sätt som FN gör skillnad: Utrotar smittkoppor 32/75

FN:s 75-årsjubileum - 75 sätt som FN bidrar till skillnad:  Smittkoppor är den första och...

COVID-19: Genom Digitalkompis fortsätter integrationen trots social distansering

Under pandemin uppmanas människor till social distansering och att isolera sig så mycket som...

COVID-19: FN lanserar ett globalt initiativ för att bekämpa...

Idag lanserar Förenta Nationerna ”Verified” - ett initiativ för att bekämpa ökningen av felaktig...

COVID-19: WHO utvärderar globala åtgärder

Världshälsoorganisationen (WHO) antog under tisdagen en resolution som kräver en oberoende granskning av det...

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19