Från Vrålerenga och Växjö till Warsheikh

Hawala UN Photo Stuart Price

Hawala UN Photo Stuart Price

28.6.2014 – Då medlemmar av den somaliska diasporan i Norden skickar pengar till sina familjer och vänner i hemlandet går de sällan till banken. Oftast går de inte heller till Forex, Western Union eller Ria, eller någon annan av de officiella kontoren för penningförsändelser eller remitteringar, som de kallas. De vänder sig istället till en betrodd person i sin närmiljö, som tar kontakt med en partner i t.ex. den Förenade Arabemiraten. Denna partner kontaktar en tredje part i Somalia, och sekunder senare kan pengarna ligga i en familjemedlems plånbok.

”Hawala” betyder tillit på arabiska och står för ett alternativt överförings- och transaktionssystem som överför pengar utan en fysisk förflyttning. Officiella värdetransaktioner är beroende av en fungerande finansinfrastruktur i såväl sändar- som mottagarlandet, något som inte existerar i många länder. Hawala möjliggör att remitteringar förmedlas inofficiellt genom mellanhänder som erbjuder tillfällig kredit.
 
Och i länder med svaga eller inexistenta formella finanssystem är Hawala ofta den enda reella möjligheten för pengatransaktioner.

Somalis4 UN Tobin Jones”Inbördeskriget på 1990-talet följdes av en total kollaps av de rådande samhällsstrukturerna, inkluderat banksektorn”, förklarar ledaren för Norges somaliska nätverk, Bashe Musse. ”Hawala-systemet blomstrade därmed upp och blev en viktig livslinje mellan den somaliska diasporan och deras familjer och vänner i hemlandet.”

Bristen på en fungerande finansinfrastruktur kan vara en grundläggande orsak för utnyttjandet av alternativa värdeöverföringssystem, men den är långt ifrån den enda. Det officiella systemet för remitteringar är en miljardindustri som drar stora ekonomiska vinster med hjälp av de höga avgifterna för överföringar och höga valutakurser. Det är ofta remitteringarna till utvecklingsländerna som har de högsta avgifterna, ett faktum som kritiserats starkt av bland annat Världsbanken. För att undgå att stora summor försvinner i fickorna på överföringskontor, vänder sig många migranter därför istället till de informella kanalerna.

En annan motivering för de alternativa systemen är de höga barriärer västvärlden konstruerat för migranter gällande vanliga sparkonton. På grund av skärpta säkerhetsrutiner kräver många banker officiella identitetshandlingar, adress och arbete för att man skall kunna öppna ett konto. Ett stort antal migranter, såväl odokumenterade som regulariserade, uppfyller därför inte kraven för att genomföra denna vardagliga handling.

Somalis 1 UN Tobin JonesEnligt FN:s utvecklingsprogram UNDP är en stor del av de informella remitteringarna livsviktiga för mottagaren och täcker grundläggande behov som mat, hälsotjänster, skolgång och husbygge. Den internationella effekten är också omfattande, inte bara ur ett mikroekonomiskt perspektiv för den som emottar pengarna, utan även globalt.

Även om slutsumman av pengar skickade från Sverige förblir oviss eftersom tillförlitlig statistik är svår att uppnå, ligger uppskattningarna på ca. 725 miljoner kronor per år.  Summorna har därmed en betydlig inverkan för många länders BNP och kan bidra till att styrka utvecklingsnivån och minska på fattigdomen.

Men rådgivaren Morten Nilsen på enheten för finansiell underrättelse ØKOKRIM i Norge påpekar att Hawala-systemet även kan ha en baksida.

”Det finns en risk för att dylika tjänster kan missbrukas till att tvätta pengar och understöda kriminell verksamhet”, berättar han. ”Eftersom flera av de mest typiska mottagarländerna är ostabila konfliktområden kan det inte heller uteslutas att vissa av medlen går till finansiering av terroristverksamhet.”

Säkerhetsrådets anti-terrorismkommitté har även uttryckt sin oro över att de informella kanalerna kan missbrukas och hota människors säkerhet. Strängare säkerhetsregler har lett till att många av dem som erbjudit Hawala-tjänster tvingats avsluta sin verksamhet.

Musse menar att förbud inte är det rätta sättet att lösa utmaningarna. Han betonar att man hellre borde ge utbildning och vägledning till Hawala-verksamheter så att pengaflödet kunde kontrolleras bättre av skatteverket.

”Men det är sant att det inte är ett idealiskt system. Vartefter att Somalia stabiliseras och lyckas återupprätta en ordentlig infrastruktur tror jag att Hawala-systemet kommer att avvecklas.”

Resten av artiklarna om migranter i nyhetsbrevet för juni hittar du här