A-Ö Webbindex

Gemensamma tecken förenar unga i Norden

Det finns åtta nationella teckenspråk i de nordiska länderna: danskt, norskt, grönländskt, färöiskt, isländskt, svenskt, finskt och finlandssvenskt teckenspråk. Men vad få känner till är att Norden har ännu ett till, ett universellt nordiskt sätt att kommunicera som kallas Nordiska tecken. Idag finns språket dokumenterat på TegnTube, ett samnordiskt projekt.

”Nordiska tecken är inget riktigt eget språk ur lingvistisk synvinkel, utan ett sätt att kommunicera som uppstår i ett möte mellan två människor som talar ett nordiskt teckenspråk”, säger Leena Savolainen som arbetar som teckenspråksforskare vid Finlands Dövas Förbund. Hon var en av de personer som aktivt medverkade i det nordiska samarbete som resulterade i Nordisk TegnTube, ett eget litet Youtube för unga teckenspråksanvändare i Norden.

Ökar möjligheterna till användning

Projektet TegnTube rekryterade 25 ungdomar från fem nordiska länder och 18 av dem producerade videomaterial till webbsidan TegnTube. Sammanlagt finns 66 videoklipp på sidan. Videoklippen finns på alla nordiska teckenspråk och vissa är informativa och faktabaserade medan andra har friare teman som hobbyer och fritidsintressen. En målsättning har varit att unga ska börja använda nordiska tecken mer i nordiska sammanhang och att de ska känna en nordisk gemenskap.

För att kunna bevara ett livskraftigt teckenspråk krävs att det finns användare, att de får stöd och att det överhuvudtaget talas teckenspråk i en skolmiljö som i allt högre grad är baserad på integration. Möjligheterna att lära sig teckenspråk som ung är begränsade idag och det var en av anledningarna till att det nordiska teckenspråksnätverket inledde projektet TegnTube.

”Det finns många barn som är de enda teckenspråksanvändarna i sin skola, kanske i hela sin stad. Vissa kan känna sig ensamma och utanför. Hur ska de som talar teckenspråk hitta en gemenskap och varandra?” säger Leena Savolainen och tillägger att detta projekt var det första som samlat alla nordiska teckenspråk, både de fem stora (svenska, norska, danska, finska och isländska) men också de tre små (färöiska, grönländska och finlandssvenska).

Väst- och östnordiska teckenspråk

Nordiska tecken skapas genom att personerna som kommunicerar lånar ord av varandra eller använder sådana tecken som är samma, ett sorts blandspråk. Vissa ord är identiska i alla, såsom tecknen för dricka, bok och bra, medan till exempel tecknet för system är samma i alla språk utom isländskan.

Webbplatsen TegnTube vänder sig till barn och unga som är nyfikna på teckenspråken i Norden, men även vuxna anhöriga till teckenspråkiga döva eller hörselskadade barn samt skolor eller folk som arbetar med barn och unga.

De nordiska tecken kan delas in i Väst- och östnordiska teckenspråk. Det västnordiska har sitt ursprung i danskan och har påverkat isländskt, norskt, färöiskt och grönländskt teckenspråk. Till de östnordiska hör finskt, finlandssvenskt och svenskt teckenspråk. Av Nordens hela befolkning på 27 miljoner är dryga 20.000 döva eller hörselskadade teckenspråksanvändare. Utöver dessa finns det en stor grupp hörande som talar teckenspråk som första språk. Det kan handla om anhöriga till personer som använder teckenspråk eller människor som använder språket ofta i arbete eller på fritiden.

Webbplatsen TegnTube togs fram i ett projekt som Nordiska teckenspråksnätverket bedrev 2020–2022 och finansierades med medel från Nordiska ministerrådet och Nordplus. I projektet medverkade även ungdomsförbund för döva i de nordiska länderna samt Dövas Nordiska Ungdomsråd och Dövas Nordiska Råd.

Läs mer om Nordiska teckenspråksnätverket här.

Teckenspråket har uppstått och utvecklats spontant i mellan människor som är döva. Teckenspråk är inte internationellt utan det finns hundratals olika teckenspråk i hela världen. Enligt World Federation of the Deaf finns det mer än 70 miljoner döva över hela världen. Mer än 80% av dem bor i utvecklingsländer. FN:s generalförsamling beslöt i december 2017 att den 23 september blir en internationell dag för teckenspråk. Det blev just det datumet eftersom World Federation of the Deaf (WFD) grundades den 23 september.

 

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19