GENERALSEKRETERAREN — BUDSKAP PÅ DEN INTERNATIONELLA FAMILJEDAGEN 15 maj 2006

Temat för årets internationella familjedag lyder ”Familjer i förändring: utmaningar och möjligheter”, ett tema som illustrerar de djupgående omvandlingar som familjer – denna grundläggande del av samhället – genomgått under de senaste åren.

Den genomsnittliga storleken på familjer har minskat världen över; unga människor gifter sig senare; medelåldern för förstföderskor har ökat; spädbarnsdödlighet har sjunkit; och många väljer i dag att skaffa färre barn än tidigare. Den traditionella familjemodellen har förändrats; far-och morföräldrar lever längre och det är inte ovanligt att flera generationer inom familjen lever tillsammans.

Alternativa former av familjesammanslagningar har blivit vanligare, såsom ogifta samboförhållanden, eller giftemål mellan människor som migrerat för att arbeta, och som inte bor i samma stad eller land som sin partner. Skilsmässor har ökat, följt av ingående i nya giftermål, vilket resulterat i att allt fler barn lever i familjer med en styvförälder.

Ett betydande antal hushåll bestående av ensamstående föräldrar har uppstått, såväl som hushåll med enbart en person, och antalet äldre människor som lever ensamma har ökat. HIV/AIDS pandemin ödelägger familjer, och berövar ofta barn från sina föräldrar, och lämnar mor- och farföräldrar att ta hand om barnen.

Många av dessa omvandlingar väcker frågeställningar om samhällets nuvarande strukturer. De fordrar att vi arbetar tillsammans för att anpassa oss till dessa, och att vi skapar policies som tillgodoser familjernas behov. Vi måste försäkra att grundläggande samhällsservice, såsom utbildning och hälsovård, tillhandahålls till alla medborgare – i synnerhet barn – oberoende av deras familjesituation.

Vissa förändringar i familjestrukturerna har också öppnat nya möjligheter, såsom nya och bredare valmöjligheter för flickor och kvinnor. De har givit incitament till regeringar att utveckla nya policies i samarbete med det civila samhället. I takt med att länderna arbetar för att integrera ett familjeperspektiv i utformandet av nationella policies, strävar Förenta Nationerna efter att reflektera detta perspektiv i den mellanstatliga processen globalt.

Under denna tid av ständig förändring behöver vi skapa en miljö som bibehåller och stöttar familjer, och som samtidigt förstärker möjligheterna till tillfredsställelsen som ett positivt familjeliv ger. Låt oss på den internationella familjedagen åter hänge oss till detta uppdrag.