GENERALSEKRETERAREN — BUDSKAP PÅ INTERNATIONELLA DAGEN FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD 22 maj 2006

Den biologiska mångfalden på jorden präglar människans aktiviteter och levnadsmiljö, och är direkt kopplad till välståndet på jorden och den mänskliga utvecklingen på lång sikt.

Trots detta faktum angrips denna livsviktiga länk obarmhärtigt. FN-studien Millennium Ecosystem Assessment, ett fyra-årigt kartläggningsarbete som genomförts av mer än 1 300 forskare, påvisar den förstörelse som vår planet utsatts för: jordens miljö har förändrats kolossalt under de senaste 50 åren. Upptäckterna pekar på behovet av att anta handlingskraftiga åtgärder för att skydda vår planet.

Detta års uppmärksammande, “Beskydd av biologisk mångfald i torrland”, belyser ett område som är i specifikt behov av omedelbar uppmärksamhet. Degraderingen av torrland – vilket utgör 40 procent av jordens landyta – upplever en dramatisk påverkan: omkring 2 300 arter är utsatt för fara eller hotas av utrotning, markanta förluster av jordbruksproduktion, samt ekonomiska omkostnader som beräknas till över 42 miljarder dollar årligen.

Dessa konsekvenser är särskilt bekymmersamma på grund av deras oproportioneliga fördelning – effekterna bärs av världens fattigaste och mest sårbara människor. Åtta av de tio minst utvecklade länderna i världen utgörs av torrland. En övervägande majoritet av de två miljarder människor som är beroende av ekosystemen i torrland, bor i utvecklingsländer. Degraderingen har därför en långtgående innebörd också för våra ambitioner att bekämpa fattigdom, hunger och sjukdomar. Markanta åtgärder för att bevara våra torrland krävs för att vi skall kunna fastställa om vi kommer att nå millenniemålen.

En sådan åtgärd är behovet av att utvärdera ökenomvandling – en process som inte enbart förvärrar, utan också delvis är en orsak till, fattigdom. Årets uppmärksammande av den biologiska mångfalden sammanfaller med det Internationella året mot öken och ökenspridning. Dessa två kompletterande teman påvisar de starka kopplingar som existerar mellan jordens ekosystem, och bevisar behovet av ett omfattande globalt angripssätt för att belysa dessa angelägenheter.

På denna dag, den Internationella dagen för biologisk mångfald, låt oss besluta oss om att vidta kraftigare åtgärder för att skydda denna mångfald som vår planet är beroende av. Låt oss förbinda oss till att ta hand om våra torrland. Låt oss arbeta tillsammans för att uppnå målen om att år 2010 markant ha minskat förlusten av den biologiska mångfalden.