GENERALSEKRETERAREN — BUDSKAP PÅ VÄRLDSMILJÖDAGEN 5 juni 2006

Temat för årets uppmärksammande av Världsmiljödagen ”Överge inte torrland!”, påminner oss alla, i samband med det internationella året mot öken och ökenspridning, om vikten av att ta hand om världens vidsträckta områden av torra och halvtorra landområden.

Torrland återfinns i alla regioner, och täcker mer än 40 procent av jordens yta. Torrland utgör hem till närmare två miljarder människor, vilket motsvarar en tredjedel av jordens befolkning. För de flesta som lever i torrland är livet svårt och framtiden ofta bekymmersam. De lever på marginalen – ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Det är av fundamental betydelse att vi inte försummar varken dem eller de ömtåliga boendemiljöerna som de är beroende av.

Fattigdom, ohållbart nyttjande av land samt klimatförändring, bidrar till att torrland förvandlas till öken, och ökenspridning i sin tur förvärrar situationen och leder till fattigdom. Mellan 10 och 20 procent av torrland beräknas redan vara degraderat. Problemet är särskilt akut i Afrika söder om Sahara, samt i södra Asien, där degradering av torrland är ett allvarligt hinder för motverkandet av extrem fattigdom och hunger, och som äventyrar de ansträngningar som genomförts för att uppnå miljömässig hållbarhet. Dessa mål, vilka världens regeringar har förbundit sig att uppnå år 2015, är nödvändiga delar av en större förpliktelse om att uppnå en säkrare framtid för mänskligheten.

Allt större bevis pekar också på att degradering av torrland och konkurrens mellan alltmer begränsade resurser innebär att samhällen råkar i konflikt med varandra. Människor vars livsuppehälle och överlevnad är beroende av torrland får dessutom ta emot flyktingar som kommer av miljömässiga och ekonomiska orsaker och som testar de redan ansträngda resurserna i städer och i samhällen i utvecklingsländer.

Det är svårt att upphäva ökenutbredning men det är möjligt att förebygga. Skyddandet och rehabiliterandet av torrland underlättar inte enbart belastningen i världens stadsområden – som upplever ökad press – utan bidrar också till en fredligare och säkrare värld. Insatserna hjälper också till att bevara landskap och kulturer lika gamla som civilisationen självt, och som utgör en grundläggande del av vårt kulturella arv.

Jag uppmanar regeringar och samhällen världen runt att under denna dag, under Världsmiljödagen samt tioårsjubileét av FN:s konvention mot ökenspridning, att fokusera på de utmaningar vi ställs inför. Detta för att förbättra situationen för de människor som lever i samhällets ytterkanter så att de kan se fram emot en framtid av fred, hälsa och sociala framsteg.