Generalsekreterarens budskap på internationella kvinnodagen

”Lika rättigheter, lika möjligheter: framsteg för alla”

8 mars 2010

Jämlikhet mellan könen och kvinnors ökade delaktighet är grundläggande för FN:s arbete att nå lika rättigheter och värdighet för alla. Det handlar om fundamentala mänskliga rättigheter, förankrade i FN:s stadga och i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

Men lika rättigheter för kvinnor och flickor är också en viktig ekonomisk och social fråga. Så länge kvinnor och flickor lever med fattigdom och orättvisor hotas alla våra mål – fred, säkerhet och hållbar utveckling.

För femton år sedan samlades värdens regeringar i Peking för att delta i Förenta Nationernas fjärde kvinnokonferens. Där lovade man främja jämlikhet, utveckling och fred för kvinnor i hela världen. Peking-deklarationen hade en djupgående och omfattande betydelse, den har legat som grund för beslutsfattande och har inspirerat ny nationell lagstiftning. Deklarationen har klargjort för kvinnor och flickor runt om i världen, att jämlikhet och lika möjligheter är oinskränkta rättigheter.

Der finns många exempel på framsteg, mycket tack vare frivilligorganisationernas arbete. De flesta flickor har nu en möjlighet att gå i skola, framförallt på grundskolenivå, och fler kvinnor driver affärsverksamhet och deltar i beslutsfattandet. Allt fler länder har infört lagstiftning som stöder sexuell och reproduktiv hälsa och främjar jämlikhet mellan könen.

Men mycket arbete återstår. Mödradödligheten är fortsättningsvis oacceptabelt hög, alltför få kvinnor har tillgång till familjeplanering och våldet mot kvinnor är fortfarande en global skamfläck. Framförallt i samband med konflikter är det sexuella våldet genomgripande. Ifjol antog säkerhetsrådet två resolutioner i denna fråga och jag utsåg nyligen en särskild representant som skall arbeta för att dessa brått skall åtgärdas. Min kampanj mot våld mot kvinnor ”UNite to End Violence against Women” och det nyligen grundade nätverket för manliga ledare är bägge initiativ som strävar till att öka medvetenheten om denna fråga.

En av de centrala lärdomarna från det senaste dryga decenniet, är vikten av att åtgärda diskriminering och orättvisa. Könsstereotyper och diskriminering är fortsättningsvis vanligt inom alla kulturer och samhällen. Tvångsäktenskap och så kallade hedersmord, sexuellt våld och människohandel med kvinnor och flickor är oroväckande vanligt och även på tillväxt i vissa områden. Både när det gäller fattigdom och katastrofer är det kvinnorna som fortfarande tvingas bära den tyngsta bördan.

En anan lärdom är att Förenta Nationerna måste visa exempel. För att betona att kvinnorna spelar en central roll i arbetet för fred och säkerhet, arbetar vi för att inkludera fler kvinnliga soldater och poliser i våra fredsbevarande trupper. Vi har fler kvinnor på topposter inom FN systemet än någonsin tidigare och förhoppningsvis kommer vi snart även att ha en dynamisk FN- enhet som fungerar som en stark röst för jämlikhet och kvinnors ställning och som kan förenhetliga arbetet. Jag uppmanar generalförsamlingen att omedelbart skapa denna nya enhet.

Peking-deklarationen är lika aktuell idag som den var för femton år sedan. Det tredje millenniemålet – att öka jämställdheten och förbättra kvinnors ställning – är grundläggande för de övriga målen. Vi förlorar alla på att kvinnor hindras från att förbättra sin egen ställning och förändra sina samhällen. Låt oss på denna internationella kvinnodag titta på vad vi uppnått under de senaste 15 åren med kritiska ögon, så att vi kan bygga vidare på det som fungerat väl samt lära oss av vad som gick fel. Låt oss med förnyad beslutsamhet arbeta för en framtid där alla har lika rättigheter, möjligheter och tillgång till utveckling.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon.