Generalsekreterarens uttalande om COVID-19: ”Vi klarar detta tillsammans”

Kära vänner,

Vi påverkas alla av den omvälvning som coronaviruset – COVID-19, har bidragit till. Jag vet att många är nervösa, oroliga och förvirrade. Det är fullständigt naturligt.

Vi står inför ett hot mot vår hälsa olikt något annat under vår livstid.

Viruset sprider sig, faran växer, och våra hälsosystem, ekonomier och vardag blir hårt prövade.

De mest sårbara är de mest påverkade – speciellt våra äldre och de som lider av andra sjukdomar, de utan tillgång till god sjukvård, och de som lever i fattigdom eller i utkanten av samhället.

De sociala och ekonomiska förlusterna som följd av pandemin och den nedåtgående ekonomin kommer påverka de flesta av oss under några månader framöver.

Men spridningen av viruset kommer nå en toppunkt. Våra ekonomier kommer återhämta sig.

Fram till dess, måste vi agera tillsammans för att hindra spridningen av viruset och ta hand om varandra.

Det här är en tid för försiktighet, inte panik. Vetenskap, inte fördomar. Fakta, inte rädsla.

Även om situationen är klassad som en pandemi, är det en situation som vi kan kontrollera. Vi kan reducera spridning, motverka infektioner och rädda liv. Men det kommer kräva ett samarbete från individer, nationell nivå och internationell nivå.

COVID-19 är vår gemensamma fiende. Vi måste starta krig mot viruset. Det betyder att varje land har ett ansvar att ta vid de åtgärder som krävs.

Hur? Genom att implementera effektiva strategier, genom att aktivera krishanteringen, genom att dramatiskt öka testningen, förbereda sjukhus, säkerställa att de har utrymme, material och personal, och genom att utveckla livräddande medicinska lösningar.

Vi alla har ett ansvar, att följa de medicinska råden och ta vid de enkla steg som rekommenderas av hälsomyndigheter.

I tillägg till att det är en hälsokris, har viruset drabbat den globala ekonomin.

Den ekonomiska marknaden har drabbats hårt av ovissheten. Globala leveranskedjor har avbrutits. Investeringar och konsumering har minskat drastiskt, med en ökad risk för en global lågkonjunktur.

FN:s finansexperter förutser att viruset kan kosta den globala ekonomin åtminstone en triljon dollar i år – och kanske mycket mer.

Inget land kan klara av detta på egen hand. Det är nu viktigare än någonsin att regeringar samarbetar för att återuppliva ekonomin, öka investeringarna och säkerställa stöd för människor och samhällen som är mest påverkade av sjukdomen eller är sårbara inför de ekonomiska påverkningarna. Det gäller särskilt kvinnor som ofta axlar en oproportionerligt stor del av vårdarbetet.

En pandemi som denna påminner oss om hur sammankopplade vi människor är med varandra. För att motverka fortsatt spridning av COVID-19 krävs ett delat ansvar från oss alla.

FN och världshälsoorganisationen är fullt redo. Vi arbetar hela dygnet genom att samarbeta med olika lands myndigheter, erbjuder internationell vägledning och hjälper världen att tackla detta hot.

Vi är i det här tillsammans – och vi kommer ta oss ur detta, tillsammans.

António Guterres är FNs generalsekreterare