IFAD: 350 miljoner fattiga på landsbygden har tagit sig ur fattigdomen under de senaste tio åren

alt

altEn ny rapport från internationella jordbruksutvecklingsfonden IFAD visar att 350 miljoner fattiga människor på landsbygden har tagit sig ur fattigdomen under de senaste tio åren.

Rural Poverty Report 2011 pekar på ojämn regional utveckling samt möjligheter för förändringar på jordbruksmarknaderna.

altTrots framsteg under det senaste årtiondet som lett till att 350 miljoner människor på landbygden tagit sig ur extrem fattigdom så är global fattigdom fortfarande ett enormt problem och ett fenomen som framförallt drabbar landsbygden, konstaterar internationella jordbruksutvecklingsfonden IFAD i en ny rapport som producerats med stöd av bland annat Sverige. Omkring 70 procent av de 1,4 miljarder fattiga människorna i utvecklingsländerna bor på landsbygden.

Enligt IFAD:s rapport Rural Poverty Report 2011 har andelen människor som lever i extrem fattigdom på landsbygden (människor som lever på mindre än 1,25 dollar per dag) minskat från 48 procent till 34 procent. Betydande framsteg har framförallt skett i Östasien och särskilt i Kina.

Rapporten lyfter fram en oroande utveckling i Afrika söder om Sahara där antalet extremt fattiga människor på landsbygden i ökar dramatiskt. Andelen människor som lever på mindre än 1,25 USD per dag (62 procent) har dock fallit en aning sedan den förra rapporten år 2001. Rapporten noterar även att fattigdomen på landsbygden i Sydasien består och att omkring hälften av världen 1 miljard extremt fattiga människor bor på detta område.

Allt instabilare livsmedelspriser, följderna av klimatförändringarna och en utarmning av naturtillgångar är faktorer som försvårar kampen för att minska fattigdomen, konstaterar rapporten.

Men rapporten betonar även att småbrukare i utvecklingsländerna tack vare grundläggande förändringar i jordbruksmarknaderna nu har möjlighet att öka sin produktivitet, vilket kommer att vara nödvändigt för att se till att jordens befolkning (som beräknas uppgå till 9 miljarder år 2050) har tillräckligt med mat.

I rapporten konstateras därmed att ”det är fortsättningsvis mycket viktigt att investera i jordbruk och i rurala områden” utgående från en ”ny strategi där småbruk är både markandsbaserat och hållbart.”

”Rapporten visar tydligt att det är dags att se på småbrukare och företagare på landsbygden på ett helt nytt sätt, inte som mål för välgörenhet utan som människor vars innovation, dynamik och hårda arbete leder till tillväxt och till tryggad livsmedelsförsörjning under kommande årtionden”, sade IFAD:s president Kanayo F. Nwanze.

 ”Vi måste skapa en miljö där de har en möjlighet att bemästra de risker och utmaningar de möter i arbetet att göra sina jordbruk och företag framgångsrika, ” sade han.

Betydande framsteg

I tillägg till att antalet extremt fattiga människor på landsbygden i utvecklingsländerna minskar, lyfter Rural Poverty Report 2011 även fram andra betydande framsteg:

  • Procentuellt minskade den extrema fattigdomen på landsbygden från 79 procent till 61 procent under det senaste årtiondet.
  • Det har skett betydande framsteg på landsbygden i Östasien, framförallt i Kina, där antalet extremt fattiga minskat med två tredjedelar under det senaste årtiondet, från 365 miljoner till 117 miljoner.  Andelen extremt fattiga föll från 44 till 15 procent.
  • I Latinamerika minskade den extrema fattigdomen på landsbygden med över hälften och i mellanöstern och i norra Afrika minskade den med nästan hälften.

Utmaningar återstår

Trots framsteg, betonar rapporten att fattigdomen på landsbygden fortsättningsvis är ett massivt problem i största delen av utvecklingsländerna och särskilt i Afrika söder om Sahara och i Sydasien.

  • Nästan en tredjedel av världens extremt fattiga landsbygdsbor lever i Afrika söder om Sahara. Antalet ökade från 268 miljoner till 306 miljoner under det senaste årtiondet. Andelen extremt fattiga föll från 65 procent till 62 procent, men Afrika söder om Sahara är fortsättningsvis den regionen med högst andel människor som lever i extrem fattigdom.
  • I Sydasien har den extrema fattigdomen endast minskat en aning under de senaste tio åren. Regionen har det största antalet fattiga landsbygdsbor överlag, omkring 500 miljoner. Fyra femtedelar av alla extremt fattiga människor i Sydasien lever på landsbygden.

Enligt rapporten är följderna av klimatförändringarna en faktor som komplicerar kampen för att minska fattigdomen på landsbygden eftersom det försvårar jordbruksproduktionen i många regioner. Dessutom noterar rapporten att ” bristande investering i jordbruk, svag infrastruktur på landsbygden, otillräcklig service inom produktion och ekonomi samt en försämring av naturresurser” leder till en miljö där många småbrukare i utvecklingsländerna anser det för riskfyllt och olönsamt att ta del av jordbruksmarkanden.

Möjligheter för utveckling

Rapporten visar även att grundläggande förändringar i jordbruksmarknaderna samt en utveckling av andra typer av inkomstgenererande verksamhet på landsbygden ger hopp om att kampen mot fattigdomen kan ta stora steg framåt. Jordbruksmarknaderna växer och har blivit bättre organiserade för att kunna svara på den efterfrågan som växande städer och ett ökande behov av mat lett till.

“ Världen där de fattiga på landsbygden lever förändras snabbt och detta för med sig en rad nya möjligheter. För att de skall kunna utnytja dessa möjligheter måste stater och givare investera mera i landsbyggden, förbättra infrastruktur och styrning samt göra landsbygden ett bra ställe ett leva och arbeta på,” sade IFAD:s Ed Heinemann som ledde arbetet med rapporten.

Heinemann betonar att det viktiga i varje strategi för att minska fattigdomen på landsbygden är att förstå hur man kan hjälpa landsbygdens fattiga och hur man hanterar de risker de står inför – allt från sjukdomar och naturkatastrofer till nya utmaningar som instabilare livsmedelspriser, följderna av klimatförändringarna och en utarmning av naturtillgångar.

“När livsmedelspriserna steg dramatiskt för några år sedan insåg vi att den ökande befolkningsmängden och urbanisering kommer att leda till högre och mera osäkra livsmedelspriser. Men det betyder också att småskaligt jordbruk kan vara en väg ut ur fattigdomen för fattiga på landsbygden i utvecklingsländerna, så länge jordbruket är produktivt, marknadorienterat och länkat till moderna marknader”, sade Nwanze.

Rural Poverty Report 2011 har producerats med stöd av Italien, Nederländerna, Sverige, Schweiz samt the Arab Center for the Studies of Arid Zones and Dry Lands.  


Den internationella jordbruksutvecklingsfonden IFAD är en internationell finansieringsinstitution och ett fackorgan inom FN som ägnar sig åt att utrota fattigdom på landsbygden i utvecklingsländer. Genom lån med låg ränta utvecklar och finansierar IFAD program och projekt som gör det möjligt för fattiga människor att hjälpa sig själva. Sedan IFAD grundades 1978 har IFAD investerat över 12 miljarder US dollar i program och projekt som har bistått mer än 360 miljoner fattiga kvinnor och män på landsbygden.