75 sätt som FN gör skillnad: Främjar stabilitet och ordning i världens hav 30/75

FN:s 75-årsjubileum – 75 sätt som FN gör skillnad:

Haven täcker nästan tre fjärdedelar av jordens yta, utgör nio tiondelar av världens vattenresurser och är ett hem för över 97 % av allt liv på jorden. Endast 30 % av världens hav har utforskats hittills. Haven är en väsentlig del av jordens biosfär och klimat, och allt liv beror på dem.

Hav är också en viktig finansiell resurs, och miljontals människor runt om i världen är beroende av haven för deras försörjning. Varje år fångas nästan 100 miljoner ton fisk, värt cirka 50 miljarder dollar, vilket ger arbete till över 36 miljoner människor. Cirka 90 % av all internationell handel och över 29 % av världens totala oljeproduktion äger rum till sjöss. Kustaktiviteter och kryssningsindustrin är en viktig inkomstkälla för ett antal länder, särskilt små ö-stater. I allt högre grad betraktar forskare även havets djup som en källa till framtida vetenskapliga upptäckter och resurser.

FN har lett det internationella arbetet att utveckla en havslagstiftning. FN:s havskonvention från 1982 har antagits av nästan alla länder i världen. Detta reglerar all verksamhet som äger rum till havs och fastställer både kuststaternas och icke-kuststaters uppgifter och rättigheter. Konventionen fastställer gemensamma regler för navigering, upprättande av havsområden, skydd av den marina miljön, vetenskaplig forskning, samt bevarande och hållbar användning av livet i havet. I fördraget fastställs också hur tvister mellan länder bör lösas.