Millenniemålsrapporten: världen har det bättre

Flickr MT bulli 2 0 Generic CC BY-NC-ND 2 0

Flickr MT bulli  2 0 Generic CC BY-NC-ND 2 0

7.7.2014 – Goda nyheter! Miljontals människor har fått det bättre tack vare de globala, regionala och lokala insatser som gjorts för att nå millenniemålen, vilket framgår av FN:s årliga millenniemålsrapport som idag presenteras i New York. Fattigdomen har halverats, tillgången till rent vatten har ökat, sluminvånarnas liv har förbättrats och lika många flickor som pojkar får börja skolan. Dessutom visar rapporten att ytterligare mål är på god väg att uppnås i tid till 2015, som är millenniemålens stoppdatum.

Om den nuvarande trenden håller i sig kommer världen att överträffa de uppsatta målen för malaria-, tuberkulos- och hiv-behandling. Även målet om att halvera världens hunger verkar vara inom räckhåll. Stora framsteg har också gjorts när det gäller tekniköverföring, skuldsanering och ökat kvinnligt politiskt deltagande.

”Det är knappt 550 dagar kvar till millenniemålen går ut. Att fortsätta arbetet för att uppnå så många delmål som möjligt är det bästa sättet för världens ledare att ge kraft åt den nya utvecklingsagendan – Post-2015. Vi måste visa att vi menar allvar med våra löften till världens fattiga”, säger FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson i en kommentar till den färska millenniemålsrapporten.

Millenniemålsrapporten är baserad på omfattande officiell statistik och visar hur nationella regeringar, det internationella samfundet, civilsamhället och den privata sektorn tillsammans gjort stora framsteg för att infria millenniemålen, minska den globala fattigdomen samt skapa förutsättningar för en bättre framtid.  

”Millenniemålen är ett löfte om att upprätthålla grundläggande principer om mänsklig värdighet, jämlikhet och rättvisa” sa Ban Ki-Moon vid lanseringen av årets rapport.

Miljontals liv har räddats    

Under de senaste 20 åren har dödligheten bland barn under fem år sjunkit med nästan 50 procent, vilket motsvarar att 17 000 färre barn under fem år dör varje dag. Mellan 1990 och 2013 har dessutom mödradödligheten minskat med 45 procent. Även millenniemål 6 – stoppa spridningen av smittsamma sjukdomar – har gått framåt:

  •     Antalet hiv-infektioner minskar och 6,6 miljoner liv har kunnat räddas tack vare ökad tillgång på bromsmediciner.
  •     22 miljoner liv har kunnat räddas – tack vare förbättrad behandling av tuberkulos.
  •     3,3 miljoner malariarelaterade dödsfall har undvikits tack vare ökad medvetenhet och kunskap om sjukdomen.

Millenniemålen – grunden för framtidens utvecklingsagenda     

Med knappt 550 dagar kvar tills millenniemålen går ut har FN:s medlemsländer fullt upp med att utforma nästa globala utvecklingsagenda, den s.k. post-2015 -agendan, som ska antas av världens ledare i september nästa år. Årets millenniemålsrapport slår fast att det är avgörande för de nya utveckligsmålen att arbetet för att infria millenniemålen fortsätter även under det kommande året.

Trots stora framsteg överlag återstår nämligen fortfarande mycket att göra; barn- och mödradödligheten är exempelvis fortfarande hög, trots att många dödsfall hade kunnat undvikas. Samma sak gäller sanitetsmålet där vi – framstegen till trots – riskerar att inte nå ända fram. Det är därför dags för det globala samfundet och alla berörda intressenter att intensifiera arbetet på de områden där framstegen inte varit tillräckliga och samtidigt rikta blicken mot framtidens utvecklingsmål.

Läs hela rapporten här:

MDGAction EN