Svenskarnas världsbild blir mer realistisk

UN Photo/Evan Schneider

UN Photo/Evan Schneider

10.1.2013 De flesta svenskar har en inaktuell bild av hur människor i världen har det. Men uppfattningarna har blivit lite mer realistiska det senaste året, enligt den SCB-undersökning som Sida gör varje år.

 Jämfört med i fjol är det något fler som har en riktig bild av läget i låginkomstländer. Det är en tydlig och statistiskt säkerställd förändring.

 "Det är roligt att fler inser att världen gjort stora framsteg när det gäller exempelvis skolgång, hälsa och livslängd. Samtidigt är det uppseendeväckande att majoriteten fortfarande har så dålig koll på hur världen ser ut" säger kommunikationschef Joachim Beijmo.

Allt fler håller med om att levnadsvillkoren i de fattiga länderna har förbättrats avsevärt under de senaste trettio åren. 2004 var det 19 procent som instämde helt eller delvis i det påståendet. I år är motsvarande siffra 33 procent. Men bara fem procent vet med säkerhet att 8 av 10 ungdomar kan läsa och skriva i Tanzania eller att kvinnor i Bangladesh inte föder fler än 2,5 barn i snitt. Endast sju procent av svenskarna vet att medellivslängden i Vietnam är 75 år och därmed närmar sig vår egen.

Det tycks finnas en ökad osäkerhet kring biståndets roll för att åstadkomme en positiv utveckling i låginkomstländer. Färre instämmer helt i det påståendet och många uttrycker osäkerhet i frågan. Män är mer skeptiska än kvinnor.

"Allmänheten gör förmodligen samma analys som politiker och vi själva, det vill säga att det krävs mer än bistånd för att lösa fattigdomsproblematiken i världen. Fokus i debatten har förskjutits mot investeringar, företagande, fungerande handel och ländernas egna politiker och institutioner" säger Joachim Beijmo.

När det gäller vad som är viktigt för att fattigdomen i världen ska minska skiljer sig också män och kvinnor åt. Män tror mer på fri handel medan kvinnorna i högre utsträckning tror på bistånd, jämställdhet, utbildning samt hälso- och sjukvård. Störst är skillnaden för jämställdhet, som kryssas som viktigt av 50 procent av kvinnorna och 36 procent av männen.

Undersökningen genomförs varje år av SCB, på uppdrag av Sida, och ska spegla svenskars attityder och kunskaper kring utveckling och bistånd. Den är en del i uppföljningen av genomförandet av Strategin för informations- och kommunikationsverksamhet.

Källa: Sida