Sveriges ensamma FN-soldat

peacekeeping 2 cropped

peacekeeping 2 cropped

Den svenska regeringen har hamnat i blåsväder för sitt rekordlåga bidrag till FN:s fredsbevarande operationer. Under ett tillfälle år 2013 bidrog Sverige med en enda soldat. Det nuvarande antalet är 52, om övrig personal som militära rådgivare och poliser inkluderas, och det totala antalet trupper har ökat till 7 vid slutet av året.

Det svenska FN-förbundet imponeras inte av de låga siffrorna och poängterar att det totala bidraget i genomsnitt legat kring 30 under de sex senaste åren, all personal sammanräknad. ”Det rimmar illa med tanken att FN-medlemskapet ska vara en hörnsten i svensk utrikespolitik”, skriver Aleksander Gabelic och Linda Nordin, ordförande respektive generalsekreterare för FN-förbundet, i en debattartikel den 5:e januari 2014.

Dessutom uppgav Sverige att man skulle bidra till FN-operationen i Mali med ett transportplan av modellen C-130 Herkules, och en personal på 70 man. På grund av tekniska orsaker förverkligades aldrig planen och endast 5 svenskar deltar för närvarande i MINUSMA, dvs. FN:s operation i Mali. Den svenska militären uppger i sin senaste rapport att den ämnar öka sitt bidrag till FN:s fredsbevarande operationer.

Statsminister Fredrik Reinfeldts högerregering har under de senaste åren prioriterat interventioner ledda av EU och NATO istället för direkta trupper för fredsbevaring, som Sverige fortsättningsvis stöder generöst (Sverige är den 6:e största finansiella bidragsgivaren till FN-systemet).

” Det faktum att Sverige deltar i EU-ledda och Nato-ledda insatser står inte i motsättning till vårt FN-engagemang. Det är FN:s säkerhetsråd som har gett mandat till och bett de regionala säkerhetsorganisationerna om hjälp med att leda vissa insatser”, skrev Sofia Arkelsten, ordförande för regeringens utrikesutskott och Cecilia Widegren, försvarsberedningens ordförande, i ett debattinlägg.

Deltagandet i NATO- eller EU-insatser förklarar dock inte bristen på bidrag till FN-operationer, säger forskarna Michael Karlsson och Nujin Tasci på Södertörns högskola. I kontrast till Sverige bidrar de andra nordiska länderna generöst till både FN- och EU/NATO-ledda fredsbevarande operationer.

I slutet av augusti 2013 låg Sveriges totala militära närvaro i alla operationer sammanlagt på 468 man – det lägsta antalet på 40 år.

Swedish peacekeeping 3Den 30:e juni 2013 var Sveriges bidrag en enda soldat i Sydsudan. Detta är inte en unik situation enligt forskarna Karlsson och Tasci, eftersom bidraget oftast legat mellan en till fyra man under de senaste fem åren. Tjugo år sedan tjänstgjorde 1041 svenska soldater i FN:s fredsbevarande styrkor. Forskarna poängterar även att Sverige bidrar med både mindre personal och färre soldater än andra neutrala länder i Europa, som t.ex. Österrike, Finland och Irland.

Tidigare undergeneralsekreterare Hans Corell betonar i en intervju med UNRIC vikten av att bidra inte vara finansiellt men även med trupper. Det sänder en viktig signal och demonstrerar genuint engagemang. ”Samtidigt är dagens fredsbevarande operationer mer mångfacetterade än tidigare. Det är därför viktigt att bidra även med civila komponenter för att bidra till utvecklingen av system för övergången till demokrati, rättsystem och rättstat. Det betyder att bidragen inte endast behöver bestå av trupper, utan t.ex. civilpolis eller domare, och så vidare.”

Island och Finland har båda missat den ”nordiska biljetten” för medlemskap i säkerhetsrådet, och Sverige en plats i rådet för mänskliga rättigheter under de senaste åren. I ett forskningsdokument av det internationella fredsinstitutet drogs slutledningen att en förklaring kan ligga i det minskade bidraget till fredsbevarandet.

Enligt Gabelic och Nordin skulle ett mer generöst bidrag av trupper hjälpa Sveriges kandidatur för ett icke-permanent säte i FN:s säkerhetsråd, men än viktigare kunde Sverige ”bidra till att minska risken för ett folkmord i Centralafrikanska republiken”.

Nordiska bidrag till FN:s fredsbevarande operationer från 30.11.2013:

Finland 364 (av vilka 334 är soldater)
Danmark 31 (av vilka 14 är soldater)
Norge 68 (av vilka 16 är soldater)
Sverige 52 (av vilka 7 är soldater)
Island 0