Ulrika Modéer: ”Vi behöver komma samman och jobba tillsammans”

Aktörer och individer bortom stater och multilaterala institutioner behöver komma samman och jobba tillsammans för att uppnå de globala målen, menar Ulrika Modéer, assisterande generalsekreterare och chef för FN:s utvecklingsprogram UNDP:s avdelning för externa relationer och påverkansarbete. Men tiden är knapp och en snabbstart är nödvändig för att skapa framtidstro för kommande generationer.

Ulrika Modéer är just nu den högst placerade svensken inom FN. Hennes roll syftar bland annat till att bygga broar mellan FN:s utvecklingsprogram och andra aktörer i världen. En uppgift som är nödvändig för att uppnå de globala målen, enligt Ulrika Modéer.

– Vi kan inte nå de globala målen utan samarbeten med exempelvis privat sektor. Vi behöver styra investeringar till att bli mer hållbara och få andra sektorer att jobba med oss istället för att motverka våra agendor.

För att nå de globala målen krävs en grundlig omställning av både våra samhällsmodeller och den privata sektorns affärsmodeller. Men lika viktigt är engagemanget som finns hos vanliga människor. FN har en viktig roll som samlande kraft och dess unika plattform har enorm betydelse för värderingsarbetet, menar Ulrika Modéer. Samtidigt måste FN förmå förklara var FN kommer från.

– Vi kan inte ta för givet att yngre generationer förstår varför FN kom till och jag tror att det är viktigt att påminna om bakgrunden när vi pratar om vikten av multilaterala samarbeten idag, säger Ulrika Modéer.

Även om bakgrunden är viktig måste FN samtidigt vara framåtblickande och hålla sig relevant. Parisavtalet och de globala målen är två avgörande agendor för framtiden och de berör alla samhällen och aktörer.

UNDP, med sitt mandat för utveckling, har ett allt starkare stöd för arbetet med klimat och miljö

– Länderna UNDP arbetar med behöver också hantera klimatfrågan som en del av deras engagemang kring utveckling, säger Ulrika Modéer.

Agenda 2030 omfattar 17 komplexa mål som kan tyckas överväldigande att ta sig an för vanliga människor. Genom att fokusera på vissa delar av målen tror Ulrika Modéer att gynnsamma effekter kan uppnås även på andra områden.

– Just klimatfrågan kan vara ett sätt att engagera enskilda människor i flera av de samhällsutmaningar världen står inför. Titta bara på alla cyklisterna. Att cykla har positiva effekter på såväl klimat som hälsa och miljö.

Att komma från ett nordiskt land och arbeta i en internationell miljö innebär vissa erfarenheter och egenskaper som är positiva i internationella samarbeten.

– Jag får ofta höra att nordbor har en förmåga att lyssna och förstå lokala sammanhang, vilket är helt nödvändigt för att välja rätt väg, göra rätt saker och uppnå resultat.

Men även om nordbor är kända för sin lyhördhet tror Ulrika Modéer att det är viktigt att de som vill arbeta med internationella frågor kommer ut i världen och jobbar lokalt för att få perspektiv, förståelse men också se sig själva och länderna de kommer från i ett kritiskt ljus.

2020 är det tio år kvar innan de globala hållbarhetsmålen ska vara uppnådda och de senaste rapporterna visar att vi arbetar för långsamt. En snabb omstart och gemensamma ansträngningar krävs för att nå målen men vi behöver samtidigt titta på de möjligheter som kommer med Agenda 2030, menar Ulrika Modéer

– Jag vet att Greta Thunberg säger att hon inte vill ha de vuxnas hopp utan deras handling. Men jag tror att det kan komma samtidigt. Agenda 2030 är en riskkarta men också den vägledning som vi alla kan samlas kring för en hållbar utveckling.

Nyhetsbrev

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19