Vi bemyndigar kvinnor på landsbygden och eliminerar all sorts våld mot kvinnor och flickor

UN Photo/Albert Gonzalez Farran

UN Photo/Albert Gonzalez Farran

15 oktober 2013- Den internationella dagen för landsbygdens kvinnor är instiftad för att uppmärksamma landsbygdens kvinnors roll samt bidrag vid utveckling av agrikultur, landsbygdens utveckling, livsmedelssäkerhetens förbättring samt utrotning av fattigdom. Idag är 43 % av lantbygdsarbetare kvinnor, trots detta har de inte rätt att äga land på många orter.

UN Womens verkställande direktör, Phumzile Mlambo-Ngcuka, sade i sitt uttalande dagen till ära, att ”Vi måste genomdriva och skydda landsbygdens kvinnors rättigheter. Då kvinnor ha rätt till jord förbättras hushållens välfärd, produktivitet och jämlikheten mellan könen ökar. Större framsteg tas för utrotning av fattigdom och våld samt kampen emot HIV/AIDS förstärks. Kvinnors rätt till jord gör att alla får det bättre”. Hon förklarade att det finns bevis för detta i länder där kvinnor inte har rätt att äga jord och i länder där kvinnor inte har rätt till kredit. Dessa länder har i genomsnitt 60 % respektive 85 % fler undernärda barn.

Landsbygdens kvinnor spelar en avgörande roll i ekonomin, både i utvecklingsländer och i industriländer. I flera utvecklingsländer deltar kvinnor vid skörden och tar hand om boskap, de tillhandhåller vatten och mat för familjen och deltar i aktiviteter utanför gården för att omväxla familjens liv. De åtar sig också viktiga uppgifter, som att ta hand om barnen, de äldre och sjuka de samhällsmedlemmarna.

Årets tema för den internationella dagen är ”Eliminering av all sorts våld mot kvinnor och flickor”. Våld mot fattiga landsbygdskvinnor involverar ofta konflikter kring jordägande eller konflikter kring hur resurser och inkomster skall hanteras.  

Våld mellan könen hindrar utveckling och livsmedelssäkerheten i landsbygdsmiljöer. Sjukdomar och skador orsakade av våld och misshandel förminskar familjens försörjningsmöjlighet. Samtidigt kan stigman associerad till våld hindra kvinnor från att söka tekniskt kunnande, skolning och basservice.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon blickade mot framtiden i sitt uttalande idag och uppmanade det internationella samhället att fokusera på kvinnor, eftersom de är viktiga aktörer för fungerande fredsuppbyggnad, lika rättigheter och demokrati. ”Vi närmar oss tidpunkten för millenniemålens slut år 2015, det är dags att öka investering i landsbygdens kvinnor och att förbättra deras status”, sade han.

Den internationella dagen uppmärksammas runt hela jorden. För att läsa mer och få reda på hur du kan delta eller dela information om dagen, se här.