FAO: Hungerrapporten 2011: Fortsatt höga och volatila livsmedelspriser

alt

altLivsmedelsmarknaden kommer sannolikt fortsätta att präglas av prissvängningar och höga priser, kanske i ännu högre grad än tidigare. Främst drabbar det länder, lantbrukare och konsumenter med sårbar ekonomi och osäker livsmedelsförsörjning. Detta är budskapet i den årliga Hungerrapporten,The State of Food Insecurity in the World 2011 (SOFI), som publiceras idag av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), Internationella fonden för jordbruksutveckling (IFAD) och FN:s livsmedelsprogram (WFP).

Små importberoende länder, särskilt i Afrika, är de mest sårbara. Många av dem försöker fortfarande komma till rätta med de allvarliga effekterna som följde på livsmedelskrisen och den ekonomiska krisen 2006-2008, säger rapporten. Kriser, likt den på Afrikas horn ”försvårar vårt arbete för att nå upp till milleniemålet om att halvera andelen av världens befolkning som lider av hunger till år 2015” understryker ledarna för de tre organisationerna, Jacques Diouf från FAO, Kanayo F. Nwanze från IFAD och Josette Sheeran från WFP, i förordet till rapporten.

Aldrig acceptabelt

”Även om millleniemålet skulle uppnås till 2015, kommer fortfarande 600 miljoner människor vara undernärda i låginkomstländerna. Att 600 miljoner lider av kronisk hunger är aldrig acceptabelt”. Vidare säger de tre ledarna att ”Hela det internationella samfundet måste agera kraftfullt och omgående för att trygga livsmedelsförsörjningen i världen”.

”Regeringar måste säkerställa att det finns ett regelverk som är transparent, pålitligt samtidigt som de främjar privata investeringar och leder till en produktionsökning i lantbruket. Vi måste genom utbildning och riktlinjer reducera mängden mat som slängs i höginkomstländer. Livsmedelsförlusterna i låginkomstländer måste minskas med hjälp av en ökade investeringar i hela värdekedjan, framförallt vid hantering efter skörd. En mer hållbar förvaltning av våra naturresurser, skogar och fiskeresurser är avgörande för livsmedelsförsörjningen för många av världens fattigaste”, säger de tre ledarna.

Höga och volatila priser här för att stanna?

Årets rapport fokuserar på de höga och volatila matpriserna som identifierats som en viktig orsak till hungern i världen och en källa till stor oro för det internationella samfundet. ”Efterfrågan från konsumenter i tillväxtekonomierna kommer att öka samtidigt som världens befolkning växer. Tillsammans med den växande biobränslesektorn bidrar dessa faktorer till en hårdare press på livsmedelssystemet”, säger rapporten.

Dessutom kan prissvängningarna komma att öka nästa årtionde på grund av en starkare koppling mellan jordbruks- och energimarknaden i kombination med att förekomsten av extremväder blir allt vanligare.

Småskaliga lantbrukare och fattiga konsumenter

Prissvängningar gör både småskaliga lantbrukare och fattiga konsumenter mer utsatta för fattigdom. Rapporten konstaterar att kortsiktiga prisförändringar kan ha långtgående konsekvenser för utvecklingen. Inkomstförändringar till följd av volatiliteten kan leda till en lägre matkonsumtion. Om barns intag av viktiga näringsämnen minskas de första 1000 dagarna efter befruktningen, kan det ge permanent försämrade försörjningsmöjligheter och ökad risk att leva i fattigdom senare i livet. Detta har negativa konsekvenser för hela ekonomier.

Rapporten poängterar att prissvängningar drabbar länder, befolkningar och hushåll på väldigt olika sätt. De mest utsatta är de fattiga, framförallt i Afrika, där antalet undernärda ökade med åtta procent mellan 2007 och 2008. I Asien förblev antalet undernärda mer eller mindre konstant under perioden.

En del stora länder kunde skydda sina livsmedelsmarknader från den internationella turbulensen genom en kombination av handelsrestriktioner, skyddsnät för de fattiga och nyttjande av livsmedelslager. Handelshindren har dock både höjt priserna och ökat volatiliteten på den internationella marknaden, vilket drabbat importberoende länder, säger rapporten.

Långsiktiga investeringar

Starkare ekonomier och höga matpriser skapar incitament för långsiktiga investeringar i jordbrukssektorn som i slutändan kan främja en tryggad livsmedelsförsörjning. När lantbrukare svarar på högre priser med ökad produktion är det viktigt att stödja dem med snabba investeringar i jordbruket. Särskild betydelse har stöd till småskaliga lantbrukare, då de är de viktigaste livsmedelsproducenterna i de flesta låginkomstländerna. Samtidigt är riktade skyddsnät nödvändiga för att bekämpa hungern på kort sikt. De måste utformas i förväg och i samarbete med de mest utsatta.

Rapporten betonar att investeringar i jordbruket fortfarande är avgörande för att uppnå en hållbar och långsiktigt tryggad livsmedelsförsörjning. Viktiga områden för sådana investeringar är kostnadseffektiv bevattning, förbättrad markförvaltning och bättre frösorter. Dessa satsningar skulle bidra till att produktionsriskerna reduceras, särskilt för småskaliga lantbrukare, samtidigt som prissvängningarna minskas.

Privata investeringar

Privata initiativ av miljoner lantbrukare och landsbygdsentreprenörer kommer att utgöra den största delen av jordbruksinvesteringarna. Höga livsmedelspriser kan också skapa incitament för ökade investeringar från näringslivet i hela jordbrukets värdekedja (inklusive gränsöverskridande statliga och privata enheter). Det är viktigt att investeringarna tar hänsyn till, och respekterar rättigheterna för, de som redan använder marken och liknande naturresurser. Andra faktorer som behöver tas i beaktning är vilka fördelar lokalbefolkningen kan ges, att livsmedelsförsörjning och hållbar miljö främjas, och att det bidrar till utsläppsminskning och anpassning till klimatförändringen.

Utöver ökade investeringar kan långsiktighet i policy och främjande av handel vara effektivare än andra strategier som exportrestriktioner, påpekar rapporten. Handelsrestriktioner kan skydda inhemska priser från internationella prissvängningar, men de kan också öka sårbarheten för plötsliga produktionsförändringar inom landet och därmed istället motverka en minskning av prisvolatiliteten på nationell nivå. Handelshinder riskerar också att öka prissvängningarna och höja världsmarknadspriserna.

FAO:s senaste uppskattning av antalet hungrande i världen är fortfarande den för år 2010 på 925 miljoner. För perioden 2006-2008 beräknar FAO att antalet hungrande var 850 miljoner. Metodologin som FAO använder för att mäta förekomsten av undernäring revideras just nu, vilket är anledningen till ingen uppskattning gjorts för 2011.

Läs mer: